Transportinspektioner 2011

År 2011 inspekterades inemot 390 djurtransporter och i cirka 16 av dem uppdagades missförhållanden. Antalet missförhållanden höll sig så gott som oförändrat jämfört med året innan. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde som under tidigare år också på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

Under året 2011 inspekterades 387 djurtransporter som omfattade allt som allt drygt 908 000 djur. Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med lossningen av lasten i slakterierna. Länsveterinärerna inspekterade också transporter bland annat på vägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna inriktades på transporter av svin och nötkreatur, men också på transporter av fjäderfä. Man inspekterade 10 sådana transporter, som varade i mer än åtta timmar och transporttiden var i genomsnitt tre timmar.

Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna uppdagades i sammanlagt 61 djurtransporter det vill säga i cirka 16 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med året innan höll sig antalet missförhållanden på samma nivå. Allt som allt var antalet missförhållanden år 2011 sammanlagt 99 stycken, eftersom man i en del av transporterna konstaterade flera missförhållanden samtidigt.

Inemot hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning de samma som under tidigare år också. Flest enskilda missförhållanden konstaterades i förarens kompetensintyg, i transporthandlingarna och i kraven som hänför sig till tillstånden att transportera djur (46 stycke). Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i fordonets skick och säkerhet (19 stycke) och den tredje vanligaste typen av missförhållanden brister i iakttagandet av kraven på utrymme (12 stycke), varvid lastningstätheten var för stor.

I elva transporter hade man inte heller sett till att djuren skiljts åt och bundits upp på korrekt sätt. I fyra transporter uppdagades missförhållanden som hänförde sig till lastningen och lossningen av lasten och behandlingen av djuren. Problem som hänförde sig till iakttagandet av tilläggskraven som ställts på långa transporter och transporttidens längd konstaterades i fyra transporter. I tre transporter konstaterades djur som inte var i transportskick.

Transporter av förmedlingsdjur och hästar och renar inspekterades likaså

Under året inspekterades 14 transporter av förmedlingsdjur och i fyra av dessa transporter konstaterades missförhållanden. I tre fall hänförde sig missförhållandena till bristfälliga handlingar och i en transport konstaterades problem som hänförde sig till lastning och lossning av lasten. I en transport av förmedlingsdjur uppdagades missförhållanden i iakttagandet av tilläggskraven som ställts på långa djurtransporter. I fordonet fanns inte heller någon mjölknäring för kalvarna och det förekom också brister i systemet för registrering av och larmning om temperaturen.

Sammanlagt 48 hästtransporter inspekterades. Missförhållanden konstaterades i 15 transporter och de hänförde sig alla till bristfälliga handlingar.

Rentransporter inspekterades såväl på avgångsstället det vill säga där djuren ursprungligen lastades på transportmedlet som i slakteriet . Sammanlagt 8 sådana transporter inspekterades. I 50 % av dessa inspektioner konstaterades missförhållanden. I två transporter saknades märket för djurtransport, i två transporter var belysningen bristfällig och i två fordons skick och säkerhet fanns någonting att anmärka om. I ett fordon var utrustningen för lastning och lossning inte som den borde vara.

Tillsynsmyndigheterna skall ingripa i missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet uppdagar missförhållanden i en transport, skall myndigheten vidta sådana åtgärder, som avses i lagstiftningen om djurtransporter. I typiska fall uppmanar tillsynsmyndigheten djurtransportören att rätta till missförhållandena inom utsatt tid eller förbjuder djurtransportören att fortsätta med den lagstridiga verksamheten. Myndigheten skall också lämna en anmälan om missförhållandena till det regionförvaltningsverk, som beviljat transportören tillståndet att transportera djur eller intyget över godkänt transportfordon och i vissa fall också till det regionförvaltningsverk, som beviljat föraren kompetensbeviset. Myndigheterna vidtog åtgärder för att säkerställa djurens välmående i 39 transporter det vill säga i cirka 64 % av de inspektioner, i vilka missförhållanden konstaterats. 

Djurtransporter inspekteras årligen

Lagstiftningen om djurtransporter förnyades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. Livsmedelsverket utarbetar årligen ett sammandrag av resultaten av inspektionerna och inrapporterar dem till kommissionen.

I Finland har djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter utförs sedan år 1997. Åren 2000–2011 inspekterade djurskyddsmyndigheterna sammanlagt drygt 4100 djurtransporter och i genomsnitt uppdagades djurskyddsmässiga missförhållanden i 22 % av dem.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018