Transportinspektioner 2013

År 2013 inspekterades nästan 380 kommersiella djurtransporter och i cirka 20 procent av dem uppdagades missförhållanden. Något fler djurtransporter kontrollerades än året innan. Också andelen missförhållanden ökade en aning från året innan. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde såsom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

Under året 2013 inspekterades 384 djurtransporter som omfattade sammanlagt över 835 700 djur. Största delen av de inspekterade djuren var fjäderfä (över 813 700 exemplar).  Antalet inspektioner ökade något från året innan, då 358 transporter kontrollerades. Majoriteten av inspektionerna utfördes av tillsynsveterinärer i samband med att transporten lossades vid slakteriet. Därtill inspekterade länsveterinärerna transporter bland annat under transport och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna gällde transporter av svin, nötkreatur och fjäderfä. Man inspekterade 34 transporter som varade i mer än åtta timmar. Den genomsnittliga transporttiden var något under 4 timmar.

Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna uppdagades i sammanlagt 76 djurtransporter, det vill säga i cirka 20 procent av de inspekterade fordonen. Jämfört med året innan ökade andelen missförhållanden en aning. Allt som allt upptäcktes 118 enskilda missförhållanden under år 2013, eftersom man i en del av transporterna uppdagade flera olika missförhållanden samtidigt.

Över hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning de samma som under tidigare år. Flesta enskilda missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven på transporthandlingarna, förarens kompetensbevis och djurtransporttillstånd (65 st.). De näst vanligaste missförhållandena gällde brister i åtskiljandet och uppbindningen av djur (13 st). På tredje plats kom brister i iakttagandet av ytterligare krav för långa transporter (12 st). Antalet observerade brister i fordonets skick och säkerhet var 10. Utrymmeskraven hade inte följts i 9 fall. Fem transporter innehöll djur som inte var i transportdugligt skick. I fyra transporter uppdagades missförhållanden i anslutning till lastningen och lossningen av lasten samt i hur djuren behandlades.

Även transporter av hästar och renar samt förmedlingsdjur inspekterades

Sammanlagt 19 hästtransporter inspekterades. Missförhållanden upptäcktes i cirka 74 % av dessa transporter. Merparten av missförhållandena berodde på att transporthandlingar, kompetensbevis och tillstånd saknades. Jämfört med året innan noterades en klar ökning av andelen missförhållanden i samband med hästtransporter (50 % år 2012).

Rentransporter inspekterades vid avgångsstället, det vill säga där djuren ursprungligen lastades i transportmedlet och vid slakterierna. Sammanlagt 13 transporter inspekterades. Missförhållanden konstaterades i cirka 23 procent av transporterna. I två fall saknade fordonet en märkning om djur. I ett fall var belysningen inte tillräcklig medan lasten lossades och man hade inte gjort något för att hindra renarna från att rymma eller falla. Dessutom var golvet i transportmedlet halt. Andelen missförhållanden i samband med rentransporter sjönk klart jämfört med året innan (nästan 56 % år 2012).

Åtta transporter av förmedlingsdjur inspekterades, av vilka man konstaterade missförhållanden i två (25 %). I vartdera fallet fanns inget kompetensbevis med under transporten. I ett av dessa fall saknades dessutom giltigt tillstånd och i det andra fallet hade vattenbehållaren inget system för kontroll av vattenmängden. Andelen konstaterade missförhållanden i samband med transporter av förmedlingsdjur sjönk jämfört med året innan (nästan 43 % år 2012).

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet uppdagar missförhållanden i en transport, ska den vidta de åtgärder som förutsätts i lagstiftningen om djurtransporter. I vanliga fall ålägger tillsynsmyndigheten djurtransportören att åtgärda missförhållandena inom utsatt tid eller förbjuder djurtransportören att fortsätta med det lagstridiga förfarandet. Myndigheten ska också lämna en anmälan om missförhållandena till det regionförvaltningsverk som beviljat transportören tillståndet att transportera djur eller intyget över godkänt transportmedel och i vissa fall även det regionförvaltningsverk som beviljat föraren kompetensbevis. Myndigheterna vidtog åtgärder för att säkerställa djurens välbefinnande i 50 transporter, det vill säga i cirka 66 procent av de inspektioner i vilka missförhållanden konstaterats.

Djurtransporter inspekteras varje år

Lagstiftningen om djurtransporter reviderades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) Nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att inspektera en tillräcklig mängd transporter varje år. Livsmedelsverket utarbetar årligen en sammanställning av inspektionsresultaten och rapporterar om dem till Europeiska kommissionen

För att en tillräcklig mängd djurtransporter i kommersiellt syfte ska inspekteras, är målet att inspektera 2–4 procent av dessa transporter varje år. Detta innebär 735–1 470 transportinspektioner. Målet kunde emellertid inte uppnås, utan endast cirka 1 procent av de kommersiella djurtransporterna har inspekterats årligen.

I Finland har djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter utförs sedan år 1997. Åren 2000–2013 inspekterade djurskyddsmyndigheterna sammanlagt nästan 5 000 djurtransporter och i genomsnitt uppdagades djurskyddsmässiga missförhållanden i 21 procent av dem.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018