Transportinspektioner 2014

År 2014 inspekterades 418 kommersiella djurtransporter. Missförhållanden upptäcktes vid cirka 12 procent av inspektionerna. Något fler djurtransporter inspekterades än året innan.  Andelen missförhållanden var däremot lägre än året innan. En betydande del av missförhållandena berodde liksom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

År 2014 inspekterades 418 djurtransporter som innehöll sammanlagt över 882 500 djur. Största delen av de inspekterade djuren var fjäderfä (över 856 100 individer). Antalet inspektioner ökade något jämfört med året innan, då 384 transporter inspekterades. Den största delen av inspektionerna utfördes av tillsynsveterinärer i samband med att transporten lossades vid slakteriet. Därtill inspekterade länsveterinärerna transporter bland annat på vägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna gällde transporter av nötkreatur, fjäderfä och svin. Man inspekterade 33 transporter som varade i mer än åtta timmar och den genomsnittliga transporttiden var något under 4 timmar medan den längsta varade i 28 timmar.

Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna upptäcktes hos sammanlagt 50 djurtransporter, det vill säga cirka 12 % av de inspekterade fordonen. Andelen missförhållanden sjönk jämfört med året innan (20 % år 2013). Allt som allt upptäcktes 81 enskilda missförhållanden år 2014, eftersom man i en del av transporterna fann flera olika missförhållanden samtidigt.

Över hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning de samma som under tidigare år. De flesta enskilda missförhållandena hade att göra med kraven på tillstånd att transportera djur, förarens kompetensbevis och transportdokument (46 stycke).De näst vanligaste missförhållandena gällde fordonets skick och säkerhet samt iakttagande av tilläggskraven för långa transporter (16 stycke). På tredje plats kom missförhållanden då det gällde transportpraxis och iakttagande av kraven på utrymme (13 stycke). Missförhållanden som gällde djur som inte var i transportdugligt skick och möjlighet att avliva skadade djur konstaterades vid 6 transporter. Inga missförhållanden konstaterades vad gällde kraven på vatten och utfodring samt rese- och vilotider.

Även transporter av hästar och renar samt förmedlingsdjur inspekterades

Totalt 25 stycke hästtransporter inspekterades. Missförhållanden observerades vid cirka 36 % av dessa transporter. Alla missförhållanden berodde på att tillstånd, kompetensbevis och/eller transportdokument saknades. Jämfört med året innan noterades en klar nedgång i andelen missförhållanden i samband med hästtransporter (74 % år 2013).

Rentransporter inspekterades vid avgångsstället, det vill säga där djuren ursprungligen lastades i transportmedlet och vid slakterierna. Totalt 17 transporter inspekterades. Missförhållanden konstaterades vid cirka 29 % av dessa transporter. I tre fall saknade fordonet en märkning om djur. I ett fall var det inte möjligt att avliva renarna utan onödigt dröjsmål om de skulle komma att skadas under transporten. Vid en inspektion observerades att lastningsrampen inte var säker. Andelen missförhållanden vid rentransporter var något högre än föregående år (23 % år 2013).

Tretton transporter av förmedlingsdjur inspekterades, av vilka man konstaterade missförhållanden i tre (23 %). I inget av de tre fallen fanns tillståndet att transportera djur med under transporten. I ett av fallen saknades dessutom intyg om godkännande och i ett annat var hanteringen av djuren inte lämplig. Andelen konstaterade missförhållanden i samband med transporter av förmedlingsdjur sjönk något jämfört med året innan (25 % år 2013).

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet upptäcker missförhållanden vid en transport, ska denna vidta de åtgärder som förutsätts i lagstiftningen om djurtransporter. I vanliga fall ålägger tillsynsmyndigheten djurtransportören att åtgärda missförhållandena inom utsatt tid.  Myndigheten ska också lämna en anmälan om missförhållandena till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet att transportera djur eller intyget om godkännande av fordonet och i vissa fall även det regionförvaltningsverk som beviljat föraren kompetensbevis.  Myndigheterna vidtog åtgärder då det gällde 12 transporter, det vill säga cirka 24 % av de inspektioner där missförhållanden konstaterats. 

Djurtransporter inspekteras varje år

Lagstiftningen om djurtransporter reviderades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att inspektera en tillräcklig mängd transporter varje år. Livsmedelsverket utarbetar årligen ett sammandrag av inspektionsresultaten och rapporterar till Europeiska kommissionen.

Målet är att inspektera minst 2 % av de kommersiella djurtransporterna varje år för att uppnå en tillräcklig mängd. Detta innebär minst 760 transportinspektioner. Målet har ändå inte uppnåtts, utan endast cirka 1 % av de kommersiella djurtransporterna har inspekterats årligen.

I Finland har djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter utförs sedan år 1997. Åren 2000–2014 inspekterade djurskyddsmyndigheterna sammanlagt över 5 400 djurtransporter och missförhållanden som gäller djurskyddet upptäcktes i genomsnitt vid 21 % av inspektionerna.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018