Transportinspektioner 2016

År 2016 inspekterades 411 kommersiella djurtransporter och ungefär 690 000 djur. Av de inspekterade djuren var 97 % fjäderfä. Den största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med avlastningen av djuren på slakteriet. Länsveterinärerna inspekterade transporter bland annat på vägen och på avgångsstället samt utförde dokumentkontroller av internationella transporter.

Största delen av inspektionerna gällde transporter av nötkreatur, fjäderfä och svin. Man inspekterade 43 transporter som varade i mer än åtta timmar och den genomsnittliga transporttiden var cirka 3,5 timmar medan den längsta transporten varade i 18 timmar. Överträdelser av bestämmelserna om djurtransporter upptäcktes hos sammanlagt 37 djurtransporter, det vill säga cirka 9 % av de inspekterade transporterna. Andelen missförhållanden sjönk något jämfört med året innan (10 % år 2015). Totalt upptäcktes 87 enskilda missförhållanden, eftersom man i en del av transporterna konstaterade flera olika missförhållanden samtidigt.

Bristfällig dokumentation fortfarande det största problemet

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning desamma som under tidigare år. De flesta enskilda missförhållandena gällde kraven på tillstånd att transportera djur, förarens kompetensbevis och transportdokument (51 stycke). De näst vanligaste missförhållandena gällde fordonets skick och säkerhet samt iakttagandet av tilläggskraven för långa transporter (20 stycke). På tredje plats kom missförhållanden som gällde transportpraxis och iakttagande av kraven på utrymme (10 stycke). Missförhållanden som gällde möjligheten att avliva skadade djur konstaterades i fem transporter. I en transport fanns problem med vattning och utfodring eller krav som är anknutna till rese- och vilotider för djuren. Inga djur som inte var i transportdugligt skick påträffades under inspektionerna.

Transporter av nötkreatur genomgick totalt 129 inspektioner, och 11 av dessa var transporter av förmedlingsdjur. Vid inspektionerna av transporter av förmedlingsdjur noterades missförhållanden i två transporter (18 %). I det ena fallet fanns inget kompetensbevis och i det andra fallet var vattningsanordningarna bristfälliga. I de andra nötkreaturstransporterna påträffades under sju inspektioner försummelser som var förknippade med dokumentation, djurens vattningsanordningar, åtskiljande av djuren från varandra och tilläggskrav för långa transporter.

Transporter av fjäderfä genomgick totalt 117 inspektioner och i två av dessa var dokumentationen bristfällig och transportfordonet saknade märkning som anger djur. Utöver dessa var transportpraxisen bristfällig i ett av fordonen vad gällde skydd för djuren mot skador.

Svintransporter genomgick totalt 103 inspektioner, och missförhållanden konstaterades i nio av dem. Dokumentationen var bristfällig i fyra fall. I två fall transporterades djuren för trångt. I de andra fallen saknades märkning som visar att fordonet innehåller djur och belysningen var otillräcklig eller fordonets skick eller tilläggskraven för långa transporter orsakade anmärkningar.

Hästtransporter genomgick totalt 40 inspektioner och missförhållanden konstaterades vid var femte. Alla missförhållanden berodde på att tillstånd, kompetensbevis eller transportdokument saknades.  Vad gällde hästtransporter var andelen missförhållanden på samma nivå som föregående år. Resultaten av inspektionerna visar ändå en klar förbättring under de senaste åren (18 % år 2015, 36 % år 2014 och 74 % år 2013).

Rentransporter inspekterades på slakteriet och på avgångsstället, det vill säga där djuren ursprungligen lastas i transportfordonet. Totalt inspekterades 13 transporter, och försummelser konstaterades hos fyra av dem. Fordonen saknade utrustning för avlivning eller märkning som visar att fordonet innehåller djur eller så var belysningen otillräcklig för inspektion av djur.

Fårtransporter genomgick totalt 12 inspektioner, av vilka tre saknade utrustning för avlivning av skadade djur. I en annan var dokumentationen bristfällig.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018