Transportinspektioner 2019

Under året 2019 inspekterades 424 kommersiella djurtransporter och cirka 700 000 djur. 97 % av de inspekterade djuren var fjäderfä. Merparten av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i slakterierna i samband med avlastningen. Länsveterinärer och kommunala veterinärer inspekterade transporter bland annat på vägarna och på avgångsplatser och på andra destinationsplatser.

Mer försummelser än tidigare  

Transporterna som mest inspekterades var nöt-, fjäderfä- och svintransporter. Sådana transporter som tar över åtta timmar transporterades 28 stycken. Verksamhet som stred mot djurtransportförfattningarna uppdagades i 51 djurtransporter dvs. i cirka 12 % av de inspekterade transporterna. Jämfört med året innan ökade andelen missförhållanden betydligt efter flera år (6 % år 2018). Allt som allt uppdagades sammanlagt 106 separata missförhållanden, eftersom man i en del av transporterna uppdagade flera missförhållanden på samma gång.

Missförhållandena var till stor del de samma som åren innan. Mest uppdagades brister i kraven som hänför sig till transporthandlingarna, förarnas kompetensintyg och djurtransporttillstånden (55 stycken, vilket är hälften av alla uppdagade brister). Näst mest enskilda missförhållanden framkom i transportmedlets skick och säkerhet och i iakttagandet av de extra kraven på långa transporter (35 stycken). Tredje mest brister uppdagades i transportförfarandena och i iakttagandet av utrymmeskraven (8 stycken). I fyra transporter fanns avlivningsredskap inte till hands.

Tydliga skillnader mellan olika djurarter

Antalet fjäderfätransporter som inspekterades var 128 stycken och i en av dem uppdagades brister i handlingarna och i en annan förekom brister i ventilationen. Försummelseprocenten i fjäderfätransporterna var 1,6 %.

Antalet nötkreaturstransporter som inspekterades var 123 stycken och i 12 % av dem uppdagades försummelser. I åtta transporter uppdagades problem som hänförde sig till djurens möjligheter att släcka törsten och i fyra brister i temperaturuppföljningssystemet. De övriga försummelserna gällde enstaka transporter.

Antalet svintransporter som inspekterades var 118 stycken och i fem av dem konstaterades missförhållanden. I en av dem förekom brister i djurens möjligheter att släcka törsten och i de andra var handlingarna inte uppdaterade.

Antalet rentransporter som inspekterades var 23 stycken och i 61 % av dem fanns något att anmärka om. Cirka hälften av observationerna var sådana som direkt påverkar djurens välbefinnande, såsom lösa föremål i transportutrymmet eller brister i konstruktionerna.

Antalet hästtransporter som inspekterades var sammanlagt 18 stycken och i drygt 50 % av dem saknades djurtransporttillståndet, kompetensintyget eller transporthandlingar.

Antalet fårtransporter som inspekterades var 18 stycken och i fyra av dem fanns något att anmärka om i handlingarna.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2020