Urvalsbaserade inspektioner 2015

År 2015 beslöts att 411 gårdar med djurproduktion skulle inspekteras i systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner (355 år 2014). 342 gårdar inspekterades, 304 av dessa hade djur vid inspektion tid. Vid rapporteringen av försummelser beaktades endast gårdar där det fanns djur. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna rapporterades för 23 procent av de inspekterade gårdarna, vilket motsvarar föregående år. Inspektionsresultaten visade emellertid på klara skillnader mellan olika djurslag. Inga försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande var upptäckta.

Nötkreatur

Inspektioner utfördes på sammanlagt 181 gårdar där det fanns nötkreatur. Försummelser uppdagades på 23 procent av gårdarna, vilket är samma som år 2014.

Nästan 44 % av försummelserna gällde fortfarande kalvar (2014 nästan 40 %), och de vanligaste försummelserna har varit oförändrade från år till år och närmast gällt kraven på utrymme samt renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen. Gruppboxarna var inte alltid tillräckligt rymliga per djur, och kalvar hölls i ensamboxar längre än tillåten ålder. Man hade inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid utrymmenas och utrustningens renlighet, desinfektion och säkerhet och alla kalvar hade inte en ren och torr liggplats. Försummelser rapporterades också relaterad med vattning och utfodring av kalvar.

Även för nötkreatur som var äldre än sex månader gällde de vanligaste försummelserna renlighet och utrymme på djurhållningsplatsen. På 13 % av inspekterade gårdar hade nötkreaturen inte tillgång till en ren och torr liggplats. Försummelser vid vattning och utfodring rapporterades från 8 % av gårdar med nötkreatur. Bristfällig klövvård var liksom under tidigare år ett problem på flera gårdar. Istället bara på 2 gårdar släpptes kor och kvigor som hölls uppbundna inte ut på bete eller i rasthagen. Största delen av de upptäckta försummelserna i fråga om både kalvar och vuxna nötkreatur hörde direkt samman med faktorer som inverkar på djurens välbefinnande, eftersom brister i journalföringen över behandling av sjukdomar eller antalet döda djur utgjorde mindre än 4 % av alla missförhållanden.

Svin

Sammanlagt 35 svingårdar inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen upptäcktes på 20 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är mindre än året innan (29 %).

Räknat per gård var antalet försummelser i genomsnitt 1,9. Försummelsen som gällde brist på material att undersöka eller böka i upptäcktes (3/35), främst med suggorna som hålls i bur. Andra enstaka försummelserna hänförde sig huvudsakligen till renlighet, belysning, lämplig temperatur, säkerhet på djurhållningsplatsen och till utfodringsplats för svinen som hålls i grupper. Till skillnad från tidigare år inga brister i journalföringen upptäcktes.

Värphöns

Sammanlagt 6 hönsgårdar med över 350 värpande höns inspekterades. På de inspekterade gårdarna upptäcktes inga försummelser.

Broilrar

Inspektioner utfördes på sammanlagt 9 gårdar, försummelser upptäcktes i två av dem. Försummelser gällde uppfödningstäthet, belysning och framgång på avlivning av djuret

Pälsdjur

På 11 av de 24 inspekterade pälsdjurfarmerna (48 %) konstaterades brister i iakttagandet av djurskyddsbestämmelserna. Under tre förra året upptäcktes försummelser mellan 25—54 % av gårdar. De vanligaste försummelserna har varit oförändrade från år till år. Försummelser gällde strukturella brister i burarnas bottennät och brister på tugg- och stimulansmaterial. Särskilt i rävburarna var bottennätet och plastbeläggningen slitna. Till skillnad från tidigare år brister i journalföringen upptäcktes endast på en gård.

Får och getter

Försummelser upptäcktes på sex av de 35 fårfarmer som inspekterades. På fyra farmer försummelser berodde endast på brister i medicin bokföringen. Andra försummelser gällde behandling av sjuka djur och utrymmeskrav. Inga försummelser upptäcktes på de 8 getfarmer som inspekterades.

Ankor och gäss

Sju ank- och gåsfarmer inspekterades. Endast en ankfarm hade brister i renhållningen, vattenförsörjningen samt i bokföringen.