Urvalsbaserade inspektioner 2019

År 2019 beslöts att 421 gårdar med djurproduktion skulle väljas som objekt för en planmässig urvalsbaserad djurskyddsinspektion, vilket är något färre än år 2018. Tyngdpunkten i tillsynen låg särskilt på gårdar med får. Antalet gårdar som inspekterades var 379 och på 345 av dem fanns djur vid inspektionstidpunkten. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 30 procent av gårdarna och det är närapå den dubbla mängden jämfört med året innan. Andelen försummelser ökade tydligt hos nötkreatur, får och svin. Det torde delvis bero på att man allt bättre lyckats inrikta tillsynen på riskgårdar.

Nötkreatur

På sammanlagt 171 av de inspekterade gårdarna med nötkreatur fanns djur. Försummelser uppdagades på 34 procent av gårdarna och det är inemot den tredubbla mängden jämfört med året innan. Av alla försummelser som uppdagades hos nötkreatur konstaterades 30 % hos kalvar (2018 44 %). De vanligaste försummelserna vid kalvhållning har förblivit de samma från år till år och huvudsakligen gällt renligheten och säkerheten på djurhållningsplatsen liksom också utrymmeskraven, så också år 2019. År 2019 underströks ändå ingen enskild försummelse.

Inte heller hos äldre nötkreatur (över 6 månader) underströks några enskilda försummelser. På åtta procent av de inspekterade gårdarna saknade nötkreaturen en ren och torr liggplats (år 2018 2 %) För djurens hälsa, allmänna välbefinnande och renlighet hade inte sörjts på nio procent av gårdarna och brister som hänförde sig till klövvården förekom på fem procent av gårdarna dvs. mer än under tidigare år (2018 1,4 %).  På fem gårdar uppdagades försummelse av kravet att uppbundna kor och kvigor ska ha möjlighet att gå ut på bete eller i en rasthage. Merparten av försummelserna som uppdagades hos såväl kalvar som vuxna nötkreatur gällde direkt faktorer som påverkar djurens välbefinnande, eftersom andelen brister i bokföringen var 4 % av alla missförhållanden.

Får och getter

På gårdarna med får (99 stycken) ökade andelen försummelser till 20 % från året innan (0 %). Uträknat per gård var försummelserna i genomsnitt 3,7. Mest brister konstaterades i krav som direkt påverkar djurens välbefinnande. Brister som hänförde sig till renligheten och byggnadernas och utrustningens skick och säkerhet på djurhållningsplatsen förekom på 15 gårdar. För djurens hälsa, allmänna välbefinnande och renlighet sörjdes inte i tillräcklig grad på nio gårdar. I den tillräckliga tillgången på vatten och lämpligt foder förekom brister på nio gårdar. På sex gårdar klipptes inte ullen på fåren minst en gång per år eller så kontrollerades deras klövar inte tillräckligt ofta. Bokföringsbristernas andel av alla missförhållanden vara 14 %.

Missförhållanden förekom inte på en enda av de fem inspekterade gårdarna med getter.

Pälsdjur

Antalet pälsdjursfarmer som inspekterades var 31 och på 25 % av dem uppdagades brister. Det är något mindre än år 2018 (37 %). Uträknat per farm var försummelserna i genomsnitt 3,6, vilket är mer än året innan (2,3). Mest brister konstaterades i krav som direkt påverkar djurens välbefinnande. På fem farmer uppfylldes inte utrymmeskraven på djurhållningsplatsen. Brister i användningen av tugg- och stimulansmaterial förekom på fyra farmer. Under tidigare år har brister som hänför sig till skicket hos djurhållningsplatsens botten eller golv och nätgolvet i burarna och skicket och säkerheten hos djurhållningsplatsens byggnader och utrustning varit rätt allmänna, men nu uppdagades sådana på fyra farmer. På fyra farmer uppdagades också försummelser som gällde stängslen runt farmen eller annat sätt att förhindra att djuren rymmer. Sjuka och skadade pälsdjur ombesörjdes inte heller alltid på påkallat sätt (2 farmer). Bristerna i påkallad avlivning av pälsdjuren som ett år tidigare var allmänna (11) minskade och sådana uppdagades nu på en farm.  

Svin

Antalet svingårdar som inspekterades var sammanlagt 32. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 41 procent av de inspekterade gårdarna och det är klart mer än året innan (27 %). Merparten av försummelserna hänförde sig till lokalernas renlighet, renhållningen eller användningen av strö (12 gårdar). Brister i tillgången till stimulansmaterial uppdagades också på sex gårdar. Brister i bokföringen som under många år varit allmänna uppdagades på två gårdar och kompetensen som krävs av gårdsseminörer saknades på en gård.

Värphöns och broilerkycklingar

På gårdarna med broilerkycklingar (7 stycken) uppdagades inga försummelser. På de gårdar med värphöns, som satts under kontroll, förekom inga djur.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2020