Urvalsbaserade inspektioner 2020

År 2020 beslöts att 341 gårdar med djurproduktion skulle väljas som objekt för en planmässig urvalsbaserad djurskyddsinspektion, vilket är cirka en femtedel färre än år 2019. Antalet gårdar som omfattades av övervakningen måste minskas på grund av coronapandemin. Gårdarna som inspekterades var 314 till antalet och på 283 av dem fanns det djur vid inspektionstidpunkten. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 27 procent av gårdarna, vilket är något mindre än året innan. Andelen försummelser minskade något hos nästan alla inspekterade djurslag. På pälsdjursfarmerna observerades inga försummelser överhuvudtaget. Det lyckades bra att inrikta tillsynen på riskgårdar.

Nötkreatur

På sammanlagt 200 av de inspekterade gårdarna med nötkreatur fanns det djur. Försummelser uppdagades på 30 procent av gårdarna, vilket är något mindre än 2019 (34 %). Av alla försummelser som uppdagades hos nötkreatur konstaterades 32 % hos kalvar (2019 30 %). De vanligaste försummelserna vid kalvhållning har förblivit de samma från år till år och huvudsakligen gällt renligheten och säkerheten på djurhållningsplatsen liksom också utrymmeskraven. År 2020 framhävdes framför allt försummelser i fråga om djurhållningsplatsens och djurens renlighet.

Hos äldre nötkreatur (över 6 månader) framhävdes inga enskilda försummelser. På 22 gårdar (11 %) hade man inte i tillräcklig utsträckning sett till att lokaler och anordningar var rena och desinficerade. På 16 procent av de inspekterade gårdarna (31 gårdar) saknade nötkreaturen en ren och torr liggplats. För djurens hälsa, allmänna välbefinnande och renlighet hade inte sörjts på 12 procent av gårdarna och brister som hänförde sig till klövvården förekom på cirka fem procent av gårdarna.  På fem gårdar konstaterades att där inte fanns tillräckligt med personal. Merparten av försummelserna som uppdagades hos såväl kalvar som vuxna nötkreatur gällde direkt faktorer som påverkar djurens välbefinnande, eftersom andelen brister i bokföringen utgjorde 4 % av alla missförhållanden liksom året innan.

Får och getter

På gårdarna med får (49 stycken) sjönk både andelen försummelser (20 % → 16 %) och antalet försummelser per gård (3,7 → 2,9) jämfört med året innan. Mest brister konstaterades i krav som direkt påverkar djurens välbefinnande. Brister som hänförde sig till renligheten på djurhållningsplatsen och byggnadernas och utrustningens skick och säkerhet på djurhållningsplatsen observerades 10 gånger. Bokföringsbristernas andel av alla missförhållanden var 9 %.

Inga missförhållanden förekom på den gård med getter som inspekterades.

Pälsdjur

Brister observerades inte på en enda pälsdjursfarm som hade djur vid inspektionstillfället (7), vilket är första gången under den tid rapporteringen skett i sin nuvarande form. Under de sju föregående åren har försummelser förekommit på 25 % â€‘ 66 % av de inspekterade pälsfarmerna. År 2020 valdes farmerna ut slumpmässigt och på grund av coronapandemin övervakades bara ett fåtal. Med anledning av den risk som är förknippad med coronaviruset försökte man undvika i synnerhet minkfarmer vid övervakningen av pälsdjursfarmer.  

Svin

Antalet svingårdar som inspekterades var sammanlagt 20. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 25 procent av de inspekterade gårdarna och det är klart mindre än året innan (41 %). Antalet försummelser per gård (7,8) steg däremot till nästan det tredubbla jämfört med året innan (2,7).

En stor del av försummelserna hänförde sig till renhållningen eller användningen av strö i lokaliteterna (14 gårdar). Brister i tillgången till stimulerande material uppdagades också på fem gårdar. På två gårdar var bedömningen att de saknade tillräckligt med kompetent personal. Brister i bokföringen som under många år varit allmänna uppdagades på bara en gård.

Broilrar

Försummelser rapporterades på två (33 %) av sex inspekterade gårdar med broilrar.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021