Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en liten bakterie utan cellvägg. Den hör till gruppen mykoplasmabakterier. På global nivå är bakterien är en av de vanligaste orsakerna till luftvägsinflammation hos nöt. I Finland påträffasdes den för första gången som orsakare av luftvägsinflammation hos kalvar och juverinflammation hos kor i slutet av år 2012. Förutom luftvägsinflammationer förorsakar M. bovis bland annat led-, öron- och ögoninflammationer samt spontan abort. I de länder där bakterien förekommer är den också en vanlig orsak till mastit. M. bovis utvecklar mycket snabbt resistens mot antibiotika. En M. bovis -infektion är en sådan sjukdom, som engligt jord- och skogsbruksministeriets beslut ska anmäla månatligen.

Symptom

Symptomen kan vara lindrig feber, sekretutsöndring från ögon och näsborrar samt hosta. Ett tecken på mykoplasma kan vara att det ena örat hänger ner på grund av öroninflammation. Hos kalvar förekommer ofta ledinflammation. Ibland kan det enda tecknet på smitta vara kroniska och svårbehandlade luftrörsproblem i besättningen. M. bovis förekommer ofta tillsammans med andra luftvägspatogener, men kan också ensam ge upphov till sjukdom. Smittan kan spridas i en djurgrupp i det tysta och förorsaka lindriga och varierande symptom, men ändå vara svår att upptäcka.

Spridning

M. bovis sprids från gård till gård med symtomfria, smittobärande djur. Bakterieutsöndringen hos ett smittobärande djur kan utlösas exempelvis på grund av stress vid transport. Mykoplasma sprids från djur till djur via beröring, droppsmitta och föremål som kommit i beröring med djuren. Bakterien kan överleva i flera månader i sval och fuktig miljö, men dör snabbt i torka, värme och ljus.

Diagnos och provtagning

Undersökning för mykoplasma ingår i Livsmedelsverkets paket för luftvägsinflammation och ögoninflammation hos nöt. Proven skickas in i ett transportsubstrat för mykoplasma. Proven analyseras på Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio, där man kan beställa transportsubstrat för provtagningen. Mykoplasmaodling görs också alltid av patologiska prov av nötkreatur med lunginflammation. Analysen ingår också i de bakteriologiska undersökningar som görs för att få fram orsakerna till kastning, och vid behov också vid led- och öroninflammation. Prov för patologiska undersökningar skickas från alla Livsmedelsverkets verksamhetsställen till Kuopio. Analysmetoden är mykoplasmaodling, artbestämning med PCR-analys och bestämming av antikroppar mot M. bovis med ELISA.

Ett typiskt fynd vid patologisk undersökning är multifokala, gulaktiga, ostliknande nekrotiska härdar i lungorna. Härdarna kan vara 2–10 mm stora, men ibland upp till flera cm. Större härdar kan innehålla flytande var. Ledinflammation konstateras hos 50 % av de djur som har lunginflammation. Ledvätskan är riklig, serofibrinös eller i senare skede fibrinopurulent, det kan också finnas förändringar i senskidan. En diagnos kan inte ställas enbart utgående från vävnadsförändringar, man måste kunna konstatera att det finns bakterier i organproven.

Seropositiva djur kan upptäckas med hjälp av ELISA-test. Ett seronegativt, kliniskt friskt djur kan vara smittobärare. Det går med andra ord inte att med säkerhet konstatera att ett djur är fritt från mykoplasma genom testning av levande djur. Livsmedelsverket utför för närvarande inte serologiska analyser.

Förebyggande

Risken för M. bovis bör beaktas vid import av djur. Det går inte att vara fullständigt säker på att ett importerat djur är fritt från smitta. Vid import av levande djur ska ETT:s anvisningar följas. Man bör också aktivt följa med situationen i hemlandet genom att ta prov av sjuka djur eller djurgrupper som har suspekta symptom. Det finns inga effektiva vaccin mot sjukdomen.

Förekomsten hos oss och i andra länder

M.bovis är en vanlig sjukdom hos nötkreatur i världen. I Finland den påträffades för första gången bland kalvar i november 2012.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018