Salmonellainfektioner hos djur

Infektioner orsakade av salmonellabakterier är ett betydande folkhälsoproblem i hela världen. Norden utgör här ett undantag, för situationen i Finland, Sverige och Norge har hållits betydligt bättre än i resten av världen.

Cirka 2 500 olika serotyper av salmonella är kända. En del av dem avviker från varandra med avseende på sin förmåga att alstra sjukdom och klara sig i miljön. Den viktigaste serotypen av salmonella som förekommer i Finland är Salmonella Typhimurium. Andra serotyper av salmonella som är viktiga globalt är Salmonella Enteritidis och Salmonella Infantis.

Symtom

Salmonellabakterien orsakar tarminflammation samt ibland allvarligare symtom såsom kastning eller allvarlig blodförgiftning. Det vanligaste symtomet är diarré och feber. Djur som annars är i dåligt skick, nyfödda och unga djur samt djur som just nedkommit är känsligast för smitta. Smittan kan också vara helt symtomfri, och efter möjliga symtomen kan djuret också bära på latent smitta i flera månader.

Bland sällskapsdjuren är sköldpaddor och andra kräldjur, och igelkottar känsligast för salmonellasmitta. De bär ofta på symtomfri salmonella i tarmen. Ofta är det första symtomet på smitta att familjens barn blir sjuka. Smittan konstateras också sporadisk hos katter och hundar.

Några salmonellatyper är specialiserade på ett visst värddjur och orsakar allvarlig sjukdom hos värddjuret, medan de inte alls gör andra djurarter sjuka eller så orsakar de endast lindriga symtom på tarminflammation. Artspecifika sjukdomsalstrare är Abortusequi (häst), Abortusovis (får), Choleraesuis (svin), Dublin (nötkreatur) samt Gallinarum och Pullorum (fjäderfä). Av dessa endast S. Cholerasuis påträffas i Finland som enstaka fall.

Diagnos och provtagning

Salmonella påvisas genom bakterieodling av avföring eller beroende på symtomen i andra prov, till exempel av aborterade foster. Avföringsprov av sjuka djur undersöks med avseende på alstraren av diarrén i Livsmedelsverkets djursjukdomsbiologiska laboratorier (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki). Undersökningar av friska animalieproduktionsdjur med tanke på salmonellasmitta görs i de lokala laboratorier som Livsmedelsverket utsätt. De skickar salmonellaisoleringar för bekräftelse, typbestämning och epidemiologisk uppföljning till Livsmedelsverket.

Smittvägar

Salmonella sprids oralt via avföring. De viktigaste smittkällorna för animalieproduktionsdjur är köpta djur som är infekterade, kontaminerat foder, infekterade djurskötare, besökare eller kontaminerade fordon samt andra djur (sällskapsdjur och vilda djur) som kommer in i djurstallarna. Salmonella klarar sig väl i bland annat djurstallets foderförvaring och damm. När situationen tillåter kan den orsaka omfattande smitta och även sjukdom, till exempel hos fjäderfä vid strömavbrott. Särskilt serotyperna Enteritidis samt Gallinarum/Pullorum sprider sig till avkomman via ägget. Hundar och katter kan smittas via mat, i sin livsmiljö eller av människor. En viktig smittkälla även för djur är människors utlandsresor.

Bekämpning och profylax

Salmonella hos nötkreatur, svin, kalkoner och höns (värphöns och broilrar) klassificeras enligt Finlands lagstiftning om djursjukdomar som djursjukdom som ska övervakas (325/2021). Därtill hos fjäderfä klassificeras salmonella serotyperna Pullorum och Gallinarum som djursjukdom som ska övervakas. Om veterinären, djurets ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur misstänker salmonella hos dessa djur, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. Om salmonella, som klassificeras som djursjukdom som ska övervakas, misstänkts förekomma eller har konstaterats i djurhållningsplats, bestämmer länsveterinären om restriktioner för förflyttning av djuren och andra nödvändiga åtgärder. Syfte för restriktioner är att förhindra att sjukdomen sprids till andra gårdar eller når livsmedelskedjan. Bestämmelser om bekämpning av salmonella hos nötkreatur, svin, höns och kalkoner finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning (316/2021) om zoonoser.

Hos andra djur, såsom får, getter, hästar och sällskapsdjur, klassificeras salmonella enligt djursjukdomslagstiftningen som en annan anmälningspliktig djursjukdom, eftersom förekomsten av infektioner vill följas upp. Läs mer information om klassificeringen av djursjukdomar på vår webbplats. Eftersom salmonella hos dessa djur dock inte bekämpas enligt lagen, konstaterade salmonellainfektion leder inte till restriktioner för förflyttning av djuren eller andra åtgärder på anläggningen. Salmonellainfektioner hos livsmedelsproducerande djur måste dock anmälas till slakteriet som information från livsmedelskedjan, mer information om tillhandahållande av informationen från livsmedelskedjan finns på vår webbplats. Salmonellasmitta kan också orsaka restriktioner för till exempel livsmedelsanvändningen av gårdens animaliska produkter. Mer information om salmonellainfektion hos sällskapsdjur finns på vår webbplats.  

Den officiella veterinären ska också anmäla en salmonella-infektion som konstaterats hos nötkreatur, svin, fjäderfä, får och getter till hälsocentralens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Mer information om anmälningsskyldigheten gällande djursjukdomar finns på vår webbplats.

Nationella salmonellakontrollprogram

Finlands goda salmonellasituation ville behållas även efter anslutningen till EU. Ett sätt att säkerställa att salmonellaförekomsten förblir låg i hela livsmedelskedjan är det nationella salmonellakontrollprogrammet, som Europeiska gemenskapens kommission godkände för Finland i samband med anslutningsförhandlingarna i 1994. Programmet erbjuder goda förutsättningar att övervaka salmonellasituationen hos djur och livsmedel av animaliskt ursprung. Ifall salmonella konstateras vid övervakningen definieras de åtgärder som följer av den i lagstiftningen. På grund av kontrollprogrammet fick Finland tilläggsgarantier avseende salmonella, det vill säga fjäderfä samt kött- och äggpartier som förs in i Finland ska undersökas med tanke på salmonella i avgångslandet med negativt resultatet. Mer information om tilläggsgarantier gällande livsmedel finns på vår webbplats.

Salmonellakontrollprogram omfattar nötkreatur, svin och fjäderfä samt kött och ägg av dem. Innehållet i salmonellakontrollprogrammet finns i jord och skogsbruksministeriets förordning (316/2021) om zoonoser. Förordningen innehåller bestämmelser om undersökningar och åtgärder som ingår i salmonellakontrollprogrammet och ska utföras i produktionsanläggningen, slakterier och styckningsanläggningar. Mer information om vilka typer av djurhållningsplatser som ska omfattas av den obligatoriska salmonellakontrollen finns på vår webbplats.

Hos fjäderfä (såväl köttfjäderfä som äggproduktion) genomförs salmonellaövervakning genom hela produktionskedjan, det vill säga från far- eller morföräldrar- eller föräldraled till produktionsled, och prov tas i enlighet med programmet i olika skeden i kedjan. Salmonellaövervakningen i djurhållningsplatser av nötkreatur och svin är inte lika systematisk, men tyngdpunkten i provtagningen ligger på slakterier och styckningslokaler. Finland har inom ramen för programmet förbundit sig att hålla salmonellanivån under 1 % i fråga om respektive djurart som hör till programmet. Mer information om salmonellakontrollprogrammet i livsmedelsproduktionen finns på vår webbplats.

Ägarna svarar för provtagningen på djurhållningsplatserna och kommunalveterinärerna övervakar att salmonellakontrollprogrammet genomförs i fråga om fjäderfä. I samband med inspektionsbesöket tar kommunalveterinären salmonellaprov, och inspekterar också djurhållningsplatsens sjukdomsskydd och produktionshygien och ger vid behov råd om hur dessa kunde förbättras. När det gäller värphöns följs genomförandet av salmonellakontrollprogrammet även i äggpackerierna.

Övervakning

Förekomsten av salmonellainfektioner hos djur följs upp via regelbundna provtagningar enligt salmonellakontrollprogrammet. Dessutom tas djurproduktionsgårdarna prover som hänför sig till egenkontrollen för salmonella. I slakterierna följs upp förekomsten av salmonella via undersökning av lymfkörtelprov från slaktsvin och -nötboskap. Om det dessutom finns misstanke om salmonella i nötboskap, svin, höns eller kalkon, tar alltid kommunalveterinären prover från djurhållningsplatsen.

Förekomst

Salmonella förekommer över hela världen och är en av de vanligaste livsmedelsburna zoonoserna. I Finland är det klart sällsyntare med salmonella hos animalieproduktionsdjur än i de flesta andra EU-länder, vilket också har konstaterats i kartläggningar av salmonella hos fjäderfä och svin som omfattar hela EU. Några dussintals fall av salmonellasmitta konstateras varje år på nöt-, svin- och fjäderfägårdar. Målet i Finlands salmonellakontrollprogram är att hålla förekomsten under 1 % på produktionsgårdar och detta mål har nåtts gott och väl redan i flera år.

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022