Till företagare som importerar animaliska livsmedel från inre marknaden

Livsmedelsföretagare som mottar eller vidareförmedlar (inklusive distansförsäljning i till exempel näthandeln) animaliska livsmedel till Finland från andra medlemsländer i EU samt från specialavtalsländer (på finska) ansvarar för sina produkters säkerhet och överensstämmelse med kraven i lagstiftningen. Den här verksamheten kallades tidigare första ankomstverksamhet. Import av animaliska livsmedel från inre marknaden övervakas vid kommunal livsmedelstillsyn (Oiva-tillsyn).

Krav för import av animaliska livsmedel från inre marknaden

Nedanför finns en sammanfattning av de krav som ställts för import av animaliska livsmedel från inre marknaden. Titta också på Livsmedelsverkets anvisning om salmonellagarantier som kan hittas från blanketter och anvisningar.

Anmälningar angående mottagna försändelser från den inre marknaden

Företagarna som importerar animaliska livsmedel från den inre marknaden till Finland ska göra en sammandragsanmälan angående vissa mottagna försändelser till Livsmedelsverket och kommunen. Anmälan kan göras elektroniskt eller med blanketten (se länkar på höger). Mer information om vilka livsmedel anmälningsskyldigheten gäller hittas från bilaga 1 på Livsmedelsverkets föreskrift. Anvisningar om ifyllning hittas från blanketten (företagarens sammandragsanmälan). 

Godkända anläggningar

Animaliska livsmedel ska endast införas från godkända anläggningar med undantag för honung och livsmedel innehållande insekter. 

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden

Företagare som till Finland importerar från den inre marknaden animaliska livsmedel bör kunna visa, varifrån infört råmaterial eller annat produktparti har kommit och vart det har möjligtvis skickats. Läs mera om införda livsmedels spårbarhet och krävda identifierings- och hälsomärken (på finska).

Företagaren anmäler verksamhet till sin egen kommun 

En livsmedelsföretagare ska anmäla om livsmedelsverksamhet för registrering av verksamheten i sin kommun (livsmedelstillsynsmyndigheten). En godkänd livsmedelslokal anmälar importverksamheten till sin tillsynsmyndighet (kräver inte godkännande). Anmälan görs skriftligen senast fyra veckor innan importverksamheten inleds, det görs väsentliga ändringar i verksamheten eller importverksamheten avslutas. Anmälan om livsmedelsverksamheten görs till den kommun där livsmedelslokalen är belägen. Om verksamheten bedrivs i en mobil livsmedelslokal eller en virtuell lokal anmälan görs till livsmedelsföretagarens hemkommun. Blanketter och anvisningar gällande anmälan hittas från kommunala myndigheternas webbplatser. Kontaktuppgifter till kommuner.

Företagarens egenkontroll ska omfatta också import av livsmedel från inre marknaden 

Import av animaliska livsmedel från den inre marknaden ska inkluderas i företagarens egenkontroll och följande uppgifter ska ta i beaktande 

  • hur anmälningar gällande importverksamheten upprättas
  • kontrollen av försändelser som tas emot
  • åtgärder som vidtas vid förekommande missförhållanden
  • en plan för provtagning och forskning
  • egenkontrollbokföringen.

I planeringen av egenkontrollen kan du bekanta dig med Livsmedelsverkets hemsidor om egenkontroll och spårbarhet samt kontrollanvisningar på oivahymy.fi -sidor.

Vid import ska kraven i förordningen om särskilda garantier gällande salmonella iakttas

Med försändelser av rått (färskt och förpackat) nöt-, svin- och fjäderfäkött (inkl. Inälvor och blod) eller malet kött av dessa ska följa ett handelsdokument gällande salmonella och ett laboratorieundersökningsintyg (salmonella). Handelsdokumentet ska överensstämma med bilaga IV till förordningen om särskilda garantier EG 1688/2005 eller annat dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Salmonellaprover ska tas vid den anläggning som skickar försändelsen.

Med hönsäggsförsändelser som levereras till Finland ska finnas ett djurhälsointyg för handel inom gemenskapen (bilaga V till förordningen om särskilda garantier, del 1 och del 2). Salmonelladokumenten ovan ska kunna sammankopplas till försändelsehandlingarna och livsmedelsförsändelserna. 

Ovan nämnda krav gäller inte

  • rått nöt-, svin- och fjäderfäkött och hönsägg som tas emot från Sverige och Norge
  • rått broilerkött och hönsägg som tas emot från Danmark
  • rått höns- och kalkonkött och hönsägg som tas emot från Island.

För dessa produkter räcker det med normala försändelsedokument.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2023