Schmallenbergvirus

Schmallenberg-viruset är ett nytt ortobunyavirus som funnits hos idisslare i Tyskland hösten 2011. Det smittar till idisslare och sprider sig från ett djur till ett annat via insekter. Symptomen är lindriga hos fullvuxna idisslare men då djuret är dräktigt kan det leda till kastning eller att avkomman har medfödda missbildningar. Viruset smittar troligen inte till människor.

Schmallenbergviruset spreds sig inte till nya områden under 2013

Resultaten från undersökningen av tankmjölksprover under våren 2014 visar att Schmallenbergviruset inte har spridits märkbart norrut under vektorsäsongen 2013. Linjen Karleby-Kides kan fortfarande anses vara en grov gräns för viruset. Det finns bara enstaka smittade besättningar norr om denna linje. Undersökningar som Livsmedelsverket har gjort under våren 2013 och 2014 visar att viruset spred sig på några månader under sommaren 2012 till det nuvarande området. Schmallenbergvirus smittar inte till människor.

Livsmedelsverket undersökte om viruset fortsättningsvis spreds norrut under vektorsäsongen 2013. På våren 2014 undersöktes bara mjölkgårdar som inte hade antikroppar våren 2013. Därför undersöktes bara enstaka mjölkgårdar från Syd och Syd-Västra Finland. Cirka 13 % av mjölkgårdarna som inte hade antikroppar våren 2013 hade nu antikroppar. Dessa positiva mjölkgårdar finns på samma område som år 2013. Det betyder att spridningen har varit liten under vektorsäsongen 2013.

Antikroppar i tankmjölkprov visar att det i besättningen finns kor som har smittats av viruset. Orsaken till att det finns antikroppar i tankmjölken kan bero på att svidknott har spridit viruset från ett djur till ett annat eller att djur med antikroppar har tillförts besättningen. Djur som har antikroppar mot viruset sprider inte viruset.

Schmallenbergviruset smittar från en idisslare till en annan via blodsugande insekter, särskilt svidknott. Insekterna smittas av en idisslare som bär på viruset och överför smittan till andra idisslare nästa gång de suger blod. Smittan sprids under sommaren och förhösten, då insekterna som sprider viruset är aktiva.