Ureaplasma hos nötkreatur

Ureaplasma diversum är en bakterie som saknar cellväggar och som hör till mykoplasmerna. Ureaplasma är allmänt förekommande på slemhinnorna i symtomfria nötkreaturs luftvägar och könsorgan. Den kan orsaka fertilitetsproblem och dessutom har den påträffats tillsammans med andra alstrare av lunginflammation hos nötkreatur.

Symtom

Smittan påträffas hos symtomfria kor, men den hänför sig särskilt till grynig vulvit. Ureaplasma inverkar inte på tjurarnas icke omlöpningsprocent. Ureaplasma kan orsaka grynig inflammation i vulvans förgård, flytningar och fertilitetsproblem hos kor. Vaginit börjar med kraftigt rodnande slemhinna. En typisk förändring som kan iakttas med blotta ögat är 1–2 mm stora mörka eller rödgråa något upphöjda förändringar på vulvans insida. Inflammationen är förenad med klara flytningar som förändras och blir mjölkaktigt grumliga. De kan fortgå ett par veckor. Vaginit är i allmänhet lätt att diagnostisera på grund av det kliniska utseendet. Vanligtvis insjuknar flera kor i besättningen i vaginit som orsakats av ureaplasma. Ureaplasma kan också orsaka aborter och att de nyfödda kalvarna är svaga. Orsaken till att sjukdomen bryter ut är inte känd och symtomen försvinner i allmänhet av sig själva.

Diagnos och provtagning

När det gäller vaginit försvåras tolkningen av resultaten av laboratorieundersökningar av att ureaplasma hör till normalfloran. Ett fynd måste kombineras med den typiska kliniska bilden. Ureaplasmadiagnostik kräver specialmetoder och vid Livsmedelsverket görs diagnostiken på verksamhetsstället i Kuopio. Proven bör skickas i mykoplasmatransportsubstrat.

Profylax

Orsaken till att sjukdomen bryter ut är inte känd och symtomen försvinner i allmänhet av sig själva. När smittan ger symtom kan man i samband med seminering använda sanitetsskydd för att förhindra att ureaplasma kommer in i livmodern.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Ureaplasma förekommer allmänt hos nötkreatur. Enligt en undersökning som gjordes i Finland 2005 förekommer ureaplasma hos nästan alla mjölkbesättningar och hos ungefär en tredjedel av de djupfrysta spermapartierna från tjurar. Ureaplasma har också konstaterats i de nedre luftvägarna i samband med luftvägsinfektioner hos nötkreatur.