Frågor och svar

I den här spalten finns svar på de vanligaste frågorna om Får- och getregistret och om märkning och registrering av får och getter. Önskat tema hittas bekvämt genom att man trycker på Ctrl+F på tangentbordet, och i sökfönstret som då öppnas skriver man ett sökord eller en del av det till exempel öronmärk. Då söker programmet fram alla punkter som stämmer in på sökordet.

Får- och getregistret

Om jag säljer ett djur till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

– Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen ska göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare (anmälningstid 7 dagar).

Hur räknas anmälningstiden?

– Anmälningstiden räknas börja dagen efter händelsen. Anmälningstiden räknas från den första registreringen av anmälan, inte från en ändring.

Hur anmäler jag utmönstringen av ett får, som legoslaktas, det vill säga fåret sänds tillbaka till gården och blir alltså inte kvar på slakteriet?

– Fåret utmönstras på normalt sätt som 1 – till slakt. Vad som händer med slaktkroppen efter slakten är inte väsentligt för registret.

Hur anmäler jag ett får som har rivits till döds av en varg?

– Det finns inget sådant utmönstringssätt. Djuret anmäls som försvunnet (utmönstringssätt 5), om kroppen inte hittas. Om kroppen hittas, anges att djuret har dött (utmönstringssätt 4), och dessutom anges destruktionssätt beroende på hur kroppen destrueras.

Jag får hela tiden post om får, fastän jag inte har haft får på tio år. Varför?

– Det här beror på att det Djurhållarregister som er egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet upprätthåller fortfarande har fårhållning i kraft för er. I sådana fall ska man kontakta den egna kommunen.

Posten om fåren kommer i min svenskspråkige mans namn, fastän det är jag som sköter allt som rör fåren och hellre skulle läsa posten på finska. Går det att ordna det?

– Nej, eftersom den som innehar ett lägenhetssignum alltid är lägenhetssignumets primära odlare. Om ni tycker att problemet är oöverkomligt kan man i kommunen ge er ett kundsignum och registrera djuren på det signumet. Då kommer posten direkt till er och på finska. Men man ska beakta att eventuella djurbidrag betalas utgående från uppgifterna i registret, vilket innebär att djuren borde vara registrerade på den som ansöker om bidrag, dvs. på lägenhetssignumet.

Vi har sommarfår som vi håller på granngårdens vildvuxna åker. Kan vi ansöka om djurhållningsplatssignum för åkern? Vem ska ansöka om signumet, jag eller grannen?

– Man kan ansöka om djurhållningsplatssignum för grannens åkerskifte. Då är det viktigt att hos den kommunala myndigheten utreda om åkern redan har ett djurhållningsplatssignum, varvid det inte behöver skapas ett nytt, utan ni kan använda grannens djurhållningsplatssignum. Om inga får tidigare har hållits på platsen, måste signumet få en ansluten tilläggsinformation: fårhållning. Om åkern inte från tidigare har något djurhållningsplatssignum, kan vilkendera som helst av er anmäla den som djurhållningsplats, eftersom det inte är fråga om ett egendomsregister.

Om en bagge från gård A flyttas till gård B över sommaren, hur ska det anmälas?

– Baggägare A flyttar sitt djur till ägare B:s djurhållningsplats med en flyttningsanmälan, eftersom djurets ägare inte ändras. Djuret kommer inte fram i ägare B:s djurförteckning, utan den syns fortfarande i ägare A:s djurförteckning, om än under ägare B:s djurhållningsplatssignum.

Hur viktigt är det att mina fårs användningsändamål är korrekt? Får jag sanktioner om jag har anmält avel, fastän jag säljer dem till slakt?

Användningsändamålet för får och getter är inte en myndighetsuppgift. Det är en innehavarspecifik uppgift som varje innehavare får ändra medan han innehar djuret. Användningsändamålet är inte föremål för kontroll. Användningen kan ändras i programmet genom ändring i djurets lamningsanmälan (där djuret utgör avkomma) eller i köpanmälan (anvisningar i snabbguiden), beroende på hur djuret har kommit till gården. Med tanke på statistiken skulle det förstås vara önskvärt om den angivna användningen motsvarade verkligheten.

Får- och getregistrets webbprogram

Varför finns det inte ett enda djur på vårt lägenhetssignum i Getregistret, då jag loggar in till webbprogrammet, medan kundtjänsten ser våra djur helt normalt?

– Det här beror på att det har uppstått ett fel då användningsrättigheterna gavs. Avgränsningarna görs alltid för den primära odlarens kundsignum, inte för kundsignum för den person som använder registret och inte heller som en avgränsning av lägenhetssignum. I sådana fall ska man kontakta den egna kommunen, som kan korrigera felet.

Varför kan jag inte ta en utskrift av djurförteckningen från programmet? När jag trycker på knappen händer ingenting.

– Webbläsaren måste godkänna Pop-up för att det ska gå att ta en utskrift av förteckningen. Pop-up kan godkännas i webbläsarens Inställningar för bara vissa sidor.

Varför visas mitt lägenhetssignum två gånger på startsidan när jag loggar in till programmet, vilketdera ska jag välja?

– Det spelar ingen roll vilkendera länken man väljer. Då användarnamnen skapades har både lägenhets- och kundsignum lagts in i avgränsningarna. I sådana fall ska man kontakta den egna kommunen, som kan korrigera felet.

Går det att använda webbprogrammet via användargränssnittet Vista?

– Ja.

Vilket användargränssnitt rekommenderas för webbprogrammet?

– Programmets tekniska upprätthållare är Tike, som stöder gränssnitten Internet Explorer och Firefox Mozilla. Det har kommit kommentarer om att webbläsaren Google Chrome är den snabbaste webbläsaren för det här programmet.

Kan jag skriva ut en djurförteckning över utmönstrade djur enligt vem som transporterat slaktdjuren?

– Det går att göra det på så sätt att då man har valt i listan de djur som ska utmönstras, trycker man på knappen Visa/Anmäl. De djur som väljs från djurlistan sätts på en skild lista för valda djur som kan skrivas ut.

Kan webbprogrammet användas via modem eller 3G-modem?

– Det rekommenderas inte. Rekommendationen är minst 1 Mb bredbandsförbindelse.

Var får jag en ny nyckeltalslista?

– Från landsbygdsnäringsmyndigheten. Där får man också hjälp om användarnamnet har låst sig.

Går det att byta lösenord på internet?

– Ja. Välj ”Byt lösenord” i övre högra hörnet av sidan. Lösenordet byts för alla uppgifter som använder samma användarnamn, till exempel Vipu-tjänsten eller Kartturi-programmet.

Hur kan man göra en lamningsanmälan för en utmönstrad tacka, då det inte går att välja den i listan?

– En lamningsanmälan kan göras genom att man först, när man söker uppgifter, väljer att djurförteckningen ska ha ett datum då djuret ännu fanns med. Därefter klickar man på tackans EU-signum, som utgör en länk till djurets sida med grunduppgifter. Man väljer lamningsfliken och klickar där på länken Lägg till lamning. Anmälan fylls i och sparas på normalt sätt. Utförligare anvisningar finns i snabbguiden.

Då jag har uppdaterat Mozilla kommer jag inte mera in på inloggningssidan utan det kommer ett påpekande om säkerhetscertifikat. Vad ska jag göra?

– Säkerhetscertifikaten ska godkännas som sådana. Webbläsarna har numera så stränga grundinställningar att den här typen av varningar är helt normalt.

Går det att använda programmet på natten?

– Ja, förutom klockan 2–5, då programmet ”är nere”. Felanmälningar kan tas emot endast vardagar kl. 8.15–16.00, men i övrigt kan programmet i regel användas också andra tider.

Varför måste jag anmäla djurens uppgifter till två ställen, till Livsmedelsverket och produktionsuppföljningssystemet? Det känns som onödigt arbete.

– Produktionsuppföljningsprogrammen är inga officiella register. Det kan i alla fall hända att myndighetsregistret och produktionsuppföljningsprogrammet i framtiden kommer att kunna ”samtala” med varandra via ett så kallad gränssnitt. För att det ska lyckas måste systemen utvecklas, men arbetet för att uppnå det här har redan inletts. De som producerar programvara åt rådgivningsorganisationerna måste också utveckla sina program så att de använder samma teknik som Djurregistret.

Märkning

Varför finns det inga streckkoder på de öronmärken jag har fått, har jag fått fel märken?

– Man har beslutat att frångå streckkoderna, eftersom de ändå inte var pålitliga då man avläste dem, till exempel på grund av att märkena var smutsiga eller hade mörk färg.

Hurudant ersättande märke ska man beställa åt ett importdjur?

– Åt ett importdjur kan man vid behov beställa ett märke med det signum som djuret redan har i sitt öra, om det är ett djur som importerats från ett EU-land. Ett djur som importerats från ett land utanför EU måste märkas med öronmärken försedda med ett finskt EU-signum innan det flyttas vidare från ankomstdjurhållningsplatsen, dock senast 14 dagar efter införseln. Om det behövs ersättande märken senare, beställer man dem för finländska signum. Djur som importerats från Norge registreras på deras egna signum, eftersom Norge i egenskap av EES-land följer samma märkningsbestämmelser som EU-länderna.

Min gamla tacka har inte behövt ha öronmärken, eftersom den föddes på vår gård 1996. Nu vill vi föra den till vår holme på semestern. Hur ska vi göra?

– Tackan är sannolikt ändå anmäld till fårregistret år 2007. Då har den fått ett så kallad genererat EU-signum. Med det här signumet beställer man ett huvudmärke åt tackan för det vänstra örat. Holmen måste vara anmäld som djurhållningsplats för får. Om den inte är det måste man kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten för att få platsen registrerad. Till fårregistret meddelar man att fåret flyttas till en ny djurhållningsplats. Därefter går det att ta en utskrift av den uppdaterade djurförteckningen per djurhållningsplats enligt bestämmelserna för både födelsedjurhållningsplatsen och holmen. På hösten görs en ny flyttningsanmälan, dvs. en anmälan om att djuret flyttas från holmen tillbaka till den djurhållningsplats där djuret fötts. Även om det här kanske är den enda sommaren som det finns ett får på holmen, måste den sista djurförteckningen för djurhållningsplatsen på holmen förvaras under hela det här året och ytterligare tre år. Om tackan inte har anmälts till fårregistret måste den snarast registreras.

Kan jag ta i bruk 14 lediga öronmärken som blivit över hos min granne?

– Tyvärr går det inte. Ett märke är alltid kopplat till det lägenhets- eller kundsignum som märket beställts för. De märken som inte kommer att användas måste förstöras på lämpligt sätt.

Jag har tyckt att Micromärken är en bra märkesmodell. Kan jag beställa dem åt våra renar?

– Då märkena beställs via Livsmedelsverket förses de alltid med ett EU-signum, med vilket ett visst djurslag registreras i myndighetsregistret. Därför kan märken för får inte användas på renar. Ni kan visserligen kontakta märkesleverantören direkt och beställa märken därifrån med de märkningar ni vill ha. Kundtjänsten kan ge kontaktuppgifter till öronmärkesleverantörerna.

Varför frågas det efter FO-nummer då man beställer märken?

– Då man beställer märken via Stallmästaren följs svensk moms-praxis. När FO-nummer är känt vid faktureringen, behöver man inte betala mervärdesskatt på avgiften för öronmärkena.

Jag skulle vilja få öronmärkena och fakturan till olika adresser. Hur ska jag få det ordnat?

– Varje gång man beställer märken måste man skilt meddelad detta till kundtjänsten eller i tilläggsuppgifterna på den elektroniska blanketten. Det går inte att spara den här informationen för kommande beställningar.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018