Kamel- och hjortdjur

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av kamel- och hjortdjur regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU)2021/520. Nuvarande lag om ett system för identifiering av djur kommer också att förnyas och nya lagen om identifiering av djur träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

Inhägnade kamel- och hjortdjur bör märkas fr.o.m. 21.4.2021

Från och med 21.4.2021 skall varje kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar enligt EU:s djurhälsoförordning märkas med Livsmedelsverkets godkända individuella öronmärken eller microchip. För renarna gäller kravet endast renar som hålls utanför renskötselområdet. Renar som hålls på renskötselområdet märks som förut med att snitta örat enligt renbeteslagets praxis.   

Märkningskravet gäller alla kamel-och hjortdjur oberoende av antalet eller orsak varför man håller dem. Djuret ska märkas fast den hålls som sällskapsdjur för annat än kommersiellt behov. Märkena ska fastsättas före djuret flyttas från födelsedjurhållningsplatsen, men dock senast vid nio månaders ålder. Djurhållaren är ansvarig för att djuren märks tillbörligt. Djurhållare är den person i vars besittning djuren i praktiken är. Personen i fråga kan vara någon annan än djurens ägare.

Aktörer som håller kamel- och hjortdjur bör försäkra sig om att ifrågavarande djur identifieras med sedvanliga öronmärken som fastsätts i djurets vardera öra eller en injicerad transponder (microchip) som innehåller landskoden var djurets identifieringsnummer är permanent synlig och lätt avläsbart. Ett omärkt eller bristfälligt märkt djur får inte överlåtas eller förflyttas från djurhållningsplatsen, tas emot till en ny djurhållningplats eller tas emot för transport eller slakt.  

Av Livsmedelsverket godkända öronmärken och microchip kan beställas i fortsättningen från Livsmedelsverkets beställningssystem. I närmaste framtid informeras det mer om öppnandet av beställningssystemet.

Även djurhållningsplatserna bör registreras

Kamel- och hjortdjurens djurhållningsplatser bör vara registrerade i djurhållarregistret. För renarnas del är kravet nytt och berör enbart renarnas djurhållningsplatser som är utanför renskötselområdet. Registreringen görs till den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan djurhållningen börjar med blankett eller på nätet i tjänsten epr.ruokavirasto.fi då den elektroniska tjänsten är i bruk. Tidigare registrerade djurhållningsplatser behövs inte omregistreras. Om du är osäker om djurhållningsplatsen är registrerad försäkra dig om registeruppgifternas aktualitet från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Djurens märkningskrav gäller även kamel-och hjortdjur som hålls i tidigare registrerade djurhållningsplatser.

Bokföringsskyldighet

Aktörerna för djurhållningsplatserna har uppgifternas bokförings- och bevaringsskyldighet. För varje registrerad djurhållningsplats bör man föra bok över djurhållningsplatsens djurslag, djurklass, antal och identifieringsuppgifter samt till djurhållningsplatsen ankomna och därifrån avlägsnade djur med ankomst- och avlägsningsdatum inklusive djurhållningsplatser och datum för förflyttningar samt djur som fötts och respektive dött på djurhållningsplatsen. Bokföringen bör bevaras i minst tre år.

Handläggningen av de specifika förordningar som ges på basen av djurhälsoförordningen liksom handläggningen av den nationella lagstiftningen pågår fortfarande. Av denna anledning är alla krav ännu inte fastställda i detalj. Riktlinjerna kommer att uppdateras på denna webbplats allt efter som lagstiftningen färdigställs.

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2021