Kompensationsersättning och kompensationsersättningens husdjursförhöjning

Kompensationsersättningen och kompensationsersättningens husdjursförhöjning är EU-medfinansierade arealstöd som ska sökas årligen.

Villkor för ersättningen

Du ska vara aktiv jordbrukare och iaktta tvärvillkoren när du odlar. Du ska ha minst 5 hektar ersättningsberättigande jordbruksmark i din besittning; i ett skärgårdsområde ska du besitta minst 3 hektar.

Ersättning betalas bara för areal som fått beteckningen ersättningsberättigande. Läs mer om ersättningsberättigande i kapitel Ersättningsberättingande basskifte.

Krav på besittning

Den areal du ansökt om  ska vara i din besittning och i jordbruksanvändning senast 15.6. Om du emellertid tar jordbruksmark som du brukar ur jordbruksanvändning före 31.12, ska du annullera kompensationsersättningen och kompensationsersättningens husdjursförhöjning för dessa skiften.  Om arealen tas ur jordbruksanvändning på grund av ett oöverstigligt hinder (t.ex. expropriation), behöver du inte annullera stöden för skiftena i fråga.

Trädesbegränsning

I trädesbegränsningen beaktas följande grödor och arealerna av dem: Svartträda, grönträda, stubbträda, naturvårdsåker (vall) och skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015). Grödorna som räknas in i trädesbegränsningen får sammanlagt utgöra högst 25 procent av din gårds ersättningsberättigande åkerareal för att stöd ska kunna beviljas också för arealen av dessa grödor.

Begränsning för gröngödslingsvall

Du kan bara tre år i rad få stöd för samma jordbruksskifte som du anmält som gröngödslingsvall. Räkningsperioden började stödåret 2015.

Exempel. När du har anmält samma jordbruksskifte som gröngödslingsvall åren 2015, 2016, 2017 och 2018, får du inte längre vare sig kompensationsersättning eller kompensationsersättningens husdjursförhöjning för jordbruksskiftet stödåret 2018.

Stegvis nedtrappning av ersättningen, dvs. degression

Nedtrappningen innebär att den ersättning som betalas per hektar sjunker när gårdsstorleken ökar. Sänkt ersättning betalas för de hektar som överstiger en viss storleksgräns.

Ersättningsberättigande areal

Ersättningen sjunker

högst 150 ha

0 %

för den del som överstiger 150 ha upp till 300 ha

10 %

för den del som överstiger 300 ha

20 %

Husdjursförhöjning

Alla de ovan nämnda punkterna gäller för kompensationsersättningens husdjursförhöjning. Ett ytterligare villkor är dessutom att djurtäthetsgränsen uppnås.

Husdjursförhöjning beviljas din gård om den uppfyller djurtäthetsgränsen 0,35 djurenheter per hektar åker som berättigar till ersättning. Permanenta gräsmarker vars markanvändningsslag är naturbete och naturäng och som har en notering om ersättningsberättigande räknas inte in i åkerarealen. Både djurantalet och åkerarealen fastställs för samma stödår. Om djurtäthetsgränsen inte uppnås, beviljas du ingen husdjursförhöjning.

Förhöjningen berörs av samma stödavdrag till följd av åkerövervakning som kompensationsersättningen, eftersom båda två är arealbaserade stöd.

Beräkning av djur

Räkningsperioden för djur i samband med husdjursförhöjningen är hela året, dvs. 1.1 –31.12. Förvaltningen tar fram djurantalet för nötkreatur, svin, får och getter på din gård direkt från djurregistren. Du måste ändå separat uppge djurantalet för fjäderfän, hästar och ponnyer på basis av bokföringsuppgifterna enligt situationen den 1:a dagen i månaden.

Läs mer om beräkning av djurantal.

Anmälan av djur

Du kan göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 461. Antalet broilrar kan du anmäla enligt situationen den 1-5 dagen (det största antalet på en av dessa dagar). Meddela dessutom närmare uppgifter om hästar och ponnyer: hästens/ponnyns namn, UELN- eller registernummer samt en uppgift om i vems besittning djuret har varit under räkningsperioden. Hästen/ponnyn ska helt och hållet vara i din besittning. Läs mer om kravet på besittning av hästar i kapitlet Kompensationsersättning i Ansökningsguiden.

Kom ihåg att anmäla också de djur på en gård i sammanslutningsform som du vill att ska räknas in i ditt eget djurantal. Observera att den som gör anmälan ska vara den som ansöker om husdjursförhöjning, och inte sammanslutningen. Uppge förutom sammanslutningens lägenhetssignum och personen som utövar bestämmande inflytande också sammanslutningens fjäderfän, hästdjur och en uppgift om vilka registerdjur du vill räkna in från sammanslutningen. Bifoga också sammanslutningens handelsregisterutdrag för konstaterandet av det bestämmande inflytandet. 

Du kan göra anmälan om djurantal som försenad. Om du också lämnade in din samlade stödansökan för sent bestäms antalet förseningsdagar i enlighet med vilkendera som är mer försenad – anmälan om djurantal eller stödansökan.

Anmälan av djur sker årligen i januari-februari året efter stödansökningsåret.

Grödor som berättigar till ersättning

Följande grödor/växtgrupper och arealerna av dem berättigar till ersättning:

Spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis, frilandsgrönsaker, krydd- och medicinalväxter, bär- och fruktväxter samt plantskolor för trädgårdsväxter, vallar och trädor, avtalsarealer för specialstöd (åker och permanent betesmark), skyddszonsvall liksom vissa specialväxter.

Rätt till ersättning har inte:

Energiträd med kort omloppstid, prydnadsvide för flätning, plantskolor för skogsträd på åker, skogsbeten, skogbevuxna hagmarker, 20-åriga avtal om specialstöd (åker och övrig areal), avtalsarealer för specialstöd (övrig areal och skogsmark), miljöavtalsarealer (övrig areal och skogsmark), växthusarealer, trädgårdsland, landskapselement, arealer som tillfälligt inte odlas och arealer som inte odlas.

Ansökan om och utbetalning av ersättning

Du kan ansöka om ersättning och husdjursförhöjning på våren i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Husdjursförhöjningen får du söka endast om du samtidigt ansöker om kompensationsersättning.

Livsmedelsverket betalar ut kompensationsersättningen i två poster under året för stödansökan. Husdjursförhöjningen kan betalas ut först när djurtätheten är klarlagd på våren det år som följer på stödansökningsåret.

Sidan har senast uppdaterats 10.8.2022