Stödvillkor: Allmänt hektarstöd 2023

Publiceringsdatum: 14. april 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

Det allmänna hektarstödet är avsett för odling av jordbruks- och trädgårdsgrödor samt åkerenergigrödor i stödregionerna C2-C4 och skärgården i region C.

1. Att ansöka om stöd

Du kan årligen ansöka om allmänt hektarstöd elektroniskt i Viputjänsten i ansökan om åkerstöd. Läs mer om allmänna frågor i anslutning till ansökan om stöd i kapitlet Ansökan om åkerstöd i Ansökninsguide om åkerstöd.

2. Stödbelopp

Grunderna för betalning av stöd

Allmänt hektarstöd betalas för ersättningsberättigade åkerskiften på din gård och som är belägna i stödområde C. Det minsta jordbruksskiftet för vilket ersättning betalas är 0,05 hektar.

Stöd betalas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.

Stödenhetskoefficient

Det allmänna hektarstödet är förknippat med en arealbegränsning. Av den orsaken har en stödenhetskoefficient fastställts för stödet. Stödenhetskoefficienten ändras om det antal stödenheter som ligger till grund för beviljandet av stödet överskrids. I år är stödenhetskoefficienten preliminärt 1,00.

Stödnivåer

Stödnivån för växter varierar från stödområde till stödområde. Stöd betalas för producerande arealer till högst följande belopp:

Gröda

Stödområde

euro/ha

Jordbruks-, trädgårds- och åkergrödor

C2

10

Jordbruks-, trädgårds- och åkergrödor

C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

20

Jordbruks-, trädgårds- och åkergrödor

C3

30

Jordbruks-, trädgårds- och åkergrödor

C4

55

Stödområdena finns på sidan Karta över stöd- och styrningsområden på ruokavirasto.fi.

Stöd betalas inte för åkerarealer som har uppgetts vara trädgårdsland, trädesmark, areal med mångfaldsväxter, skyddsremsa, skyddszon, miljöavtalsareal, areal med naturbete, naturäng eller naturvårdsvall. I stödregionerna C3 och C4 betalas inte heller stöd för odlingsarealer för vete och maltkorn eller arealer för växter som får nordligt hektarstöd, med undantag av frilandsgrönsaker.

3. Stödvillkor

Ålderskrav för den sökande

Den sökande eller dennes make/maka måste sedan 31.12.2022 vara minst 18 år. En person under 18 år kan beviljas stöd om hen har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med sin förälder eller om det finns särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om flera jordbrukare bedriver jordbruk eller i form av en sammanslutning, måste minst en av dem uppfylla ålderskravet. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Miljövillkor

Följ en del av villkorlighetskraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Kraven gäller bränning av stubb, skyddsremsor längs vattendrag och på sluttande marker, bevarande av landskapselement, beskärning av träd samt bekämpning av flyghavre och jätteloka.

Närmare information om dessa finns i Guide om villkorlighet.

Jordbruksmark och jordbruksverksamhet

Se till att jordbruksmarken är i odlingsbart skick och idka produktion av jordbruksprodukter. De åtgärder som krävs varierar enligt den anmälda växten. Läs mer om kraven i kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften och Jordbruksverksamhet i Ansökninsguide om åkerstöd.

Minimiareal och besittning av areal

Du besitter minst 5 hektar jordbruksmark. Till minimiarealen räknas 0,01 hektar och skiften som är större än så. Jordbruksmarken ska vara i din besittning senast 15.6.2023 och under hela växtperioden.

Ersättningsberättigande

Stöd kan endast betalas för ersättningsberättigade arealer. Mer information om hur ersättningsberättigande bestäms och hur man ansöker finns i kapitlet om Ersättningsberättingande basskifte i Ansökninsguide om åkerstöd.