Avtal om skötsel av våtmarker

Avtalen om skötsel av våtmarker är miljöavtal som främjar skötseln av mångfunktionella våtmarker.

Avtalet främjar vattenskyddet, den biologiska mångfalden eller minskningen av växthusgasutsläppen med utgångspunkt i objektets läge, omfattning och beskaffenhet.

Avtalet är skiftesspecifikt och ingås för fem år.

Avtal kan ingås t.ex. i fråga om

  • våtmarksområden
  • torvåkrar som omvandlats till myrartade områden
  • översvämningsområden
  • markareal där skötselåtgärder vidtas, när markarealen upptas av en fåra som återställts i naturtillstånd eller av en fåra i två nivåer
  • en översvämningsplatå eller översvämningsåker samt skyddsområden som är tillräckliga för skötseln
  • anläggande och skötsel av små våtmarker, bottendammar och översvämningsområden.

Efter att avtalet har ingåtts är våtmarksområdet inte längre jordbruksmark.

Vem kan få stöd?

Du kan ingå avtal om skötsel av våtmarker och få stöd på grund av avtalet, om du

  • är minst 18 år
  • är jordbrukare eller företräder en registrerad förening eller en vattenrättslig sammanslutning
  • har minst 0,3 hektar areal som lämpar sig för avtalet.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande areal som NTM-centralen har godkänt med tanke på avtalet.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor och anvisningar

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker och om stöd/ersättning i Viputjänsten i maj–juni i samband med den samlade ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

ELY-centralens avtalshandläggare behandlar din ansökan och gör ett administrativt granskningsbesök på de skiften som ansökts i avtalet.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Se också

Nyhetsbrev till jordbrukarna 1.3.2024: Tips för miljöavtalet

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024