Avtalsvillkor: Miljöavtal om upprätthållande av ursprungssort 2023

Publiceringsdatum: 1. juni 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

Miljöavtalet om upprätthållande av en ursprungssort (nedan avtalet) är ett miljöavtal som syftar till att bevara och främja ursprungsväxternas genetiska mångfald.

Den som ansöker om avtal (nedan den sökande) kan få ersättning genom att ingå avtal om upprätthållande av en eller flera ursprungssorter.

Avtal kan ingås om upprätthållande av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av gamla handelssorter av vall- och foderväxter, spannmålsväxter, rotfrukter, utsädespotatis, olje- och spånadsväxter samt grönsaker.

Ursprungssorten ska finnas med i Finlands nationella växtartsförteckning. Mer information om registrering av ursprungssorter finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Ersättningsbeloppet och villkoren kan ändras under avtalsperioden om ändringar i EU-lagstiftningen, förhindrande av överlappande betalning eller ändringar som gäller basnivån förutsätter det. Om ersättningstagaren inte godkänner en sådan anpassning, har han/hon rätt att överge avtalet utan återkrav.

1. Avtalsperiod

Avtalsperioden är fem år. Avtalsperioden börjar 1.5 det år då avtalet söks och upphör 30.4.

Gällande avtal som inletts 2019–2022

Dessa avtalsvillkor gäller från och med 1.5.2023 även de avtal som inletts 2019–2022 och som gäller efter 1.5.2023. Avtalen löper ut när den ursprungliga avtalsperioden på fem år löper ut.

2. Sökanden

Avtalet ingås av sökanden och den närings-, trafik- och miljöcentral (nedan NTM-centralen) inom vars verksamhetsområde driftscentrumet för sökandens gårdsbruksenhet är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum är den behöriga myndigheten den myndighet inom vars verksamhetsområde största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Sökanden kan vara

  • En fysisk person
  • En juridisk person eller
  • En grupp fysiska eller juridiska personer.

Sökanden ska den 31 december året före avtalsåret ha fyllt minst 18 år.

En person under 18 år kan ansöka om avtal om han eller hon har ingått äktenskap, idkar jordbruk som samägare tillsammans med sin förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, är en förutsättning för ingående av avtal att minst en jordbrukare, en medlem av sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet.

3. Ansökan om avtal

För att ansöka om avtal behövs ett lägenhetssignum. Man ansöker om avtalet på Livsmedelsverkets blankett 214 senast 15.6.2023. Blanketten ska lämnas in till den NTM-central inom vars verksamhetsområde den sökandes gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska blanketten lämnas in till den NTM-central inom vars verksamhetsområde huvudparten av gårdsbruksenhetens åkrar ligger.

En kopia av Livsmedelsverkets beslut om upprätthållande av sorten ska bifogas ansökan.

Anmälan om jordbruksmark

Sökanden ska anmäla all jordbruksmark som han eller hon besitter i Viputjänsten före utgången av åkerstödsansökan 2023. Om sökanden inte ansöker om stöd för jordbruksmark, ska sökanden meddela med blankett 102A den jordbruksmark som sökanden besitter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före utgången av åkerstödsansökan 2023. Om sökanden inte har någon jordbruksmark i sin besittning, behöver han/hon inte göra någon anmälan.

4. Årlig ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning enligt avtalet ska göras årligen på Livsmedelsverkets blankett 214. Blanketten ska skickas till NTM-centralen senast den 15.6.2023.

Avtalet hävs om man inte ansöker om den årliga utbetalningen utom i det fall att force majeure är anledningen till att man inte har ansökt om den. En förutsättning för att ersättningen ska betalas är att det ersättningsbelopp som betalas för avtalsåret är minst 100 euro.

5. Ersättningsbelopp och utbetalning av ersättning enligt avtal

400 euro per år betalas i ersättning för varje växtsort som upprätthålls.

6. Avtalsvillkor

För att få ersättning ska sökanden iaktta avtalsvillkoren.

Avtal ingås om en eller flera ursprungssorter.

Den ursprungssort som den sökande upprätthåller ska vara registrerad i Finlands nationella växtartsförteckning.

Avtal kan ingås om upprätthållande av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av gamla handelssorter av vall- och foderväxter, spannmålsväxter, rotfrukter, utsädespotatis, olje- och spånadsväxter samt grönsaker.

Den sökande ska lagra och bevara en sådan mängd såningsgdugligt utsäde av ursprungsväxten på gårdsbruksenheten som motsvarar åtminstone två hektars utsädesbehov.  Det parti som ska bidra till att upprätthålla sorten ska bildas av utsäde som är så högklassigt som möjligt, och partiet ska förnyas om partiet tar slut eller utsädets grobarhet sjunker.

Upprätthållandet ska ske med metoder som jordbrukaren använder i vanliga fall. Odlingar för upprätthållande av en sort behöver inte anläggas varje år. Av en sort som upprätthålls kan det också finnas annan produktion som bärgas för marknadsföring eller eget bruk.

Åldern på en enskild odling för upprätthållande av en vallväxt får vara högst fyra år. Utöver underhållspartiet får av vall under övriga år bärgas antingen vallfoder- eller fröskörd i marknadsföringssyfte.

Den sökande ska göra sådana anteckningar om upprätthållandet av en ursprungssort att det är möjligt att kontrollera situationen för upprätthållandet. Anteckningarna ska omfatta alla generationer av sorten som föregår basutsäde eller förökningsmaterialet.

7. Krav på miniminivå

Utöver avtalsvillkoren ska den sökande följa den nationella lagstiftningen om skyldigheterna för den som upprätthåller ursprungssorten. Närmare information om skyldigheterna finns på Livsmedelsverkets webbplats. Brister i iakttagandet av dessa skyldigheter kan leda till påföljder för den ersättning som betalas ut.

8. Villkorlighet

Sökanden måste följa kraven på villkorlighet. Försummelse av villkorskraven leder till påföljder för alla jordbrukarstöd. Om försummelsen till exempel beror på en förseelse som gäller jordbruksmark, riktas stödavdraget till areal- och djurbaserade stöd. Närmare information om kraven enligt villkorlighet finns i handboken om villkorlighet på adressen ruokavirasto.fi/villkorlighet.

9. Hävning av avtalet och återkrav av utbetald ersättning

NTM-centralen kan häva avtalet om stödsökande som ingått avtalet har hemlighållit en omständighet som väsentligt påverkar ingåendet av avtalet eller lämnat felaktig information om en sådan omständighet. Avtalet kan också hävas om innehavaren av avtalet bryter mot avtalsvillkoren. Om ett miljöavtal hävs, ska den ersättning som betalats med stöd av avtalet återkrävas för hela avtalsperioden.

En ersättning som betalats ut felaktigt eller utan grund återkrävs om

  • förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av ersättningen inte har uppfyllts;
  • ersättningstagaren inte har iakttagit villkoren för ersättningen;
  • ersättningstagaren har lämnat en sådan felaktig eller bristfällig uppgift som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av ersättningen;
  • ersättningstagaren vägrar att bistå vid granskningen eller
  • Europeiska unionens lagstiftning kräver detta.

Den myndighet som beviljat ersättningen beslutar om återkrav av stödet.

På ett belopp som betalats utan grund eller till ett för stort belopp kan ränta uppbäras enligt 42 § i lagen om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022). På beloppet som återkrävs betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) 4 §. Räntan beräknas på basis av den tid som börjar 60 dagar från den tidpunkt då beslutet om återkrav fattades och slutar vid den tidpunkt då fordran betalas, eller om fordran dras av från en post som ska betalas senare, vid den tidpunkt då avdraget görs.

Indrivningen verkställs i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

10. Överföring av avtal

Om avtalet överförs till en annan person, kan mottagaren fortsätta avtalet under dess återstående giltighetstid om mottagaren uppfyller avtalsvillkoren.

Överföring av avtalet ska sökas inom 15 arbetsdagar från överföringen av ägande- eller besittningsrätten genom att lämna in blankett 160 till NTM-centralen.

11. Oöverstigliga hinder

Mer information om force majeure finns i Ansökninsguide om åkerstöd.

På grund av force majeure kan ansökan förhindras eller ansökan om betalning för avtalet minska under avtalsperioden. En fritt formulerad skriftlig anmälan om force majeure ska lämnas in till NTM-centralen inom 15 arbetsdagar från det att det har varit möjligt att lämna in den.

Om orsaken till att avtalet frånträds är ett fall av force majeure, återkrävs inte ersättningen.

12. Sökandens anmälningsskyldighet och förvaring av handlingar

Sökanden ska utan dröjsmål underrätta den NTM-central som beviljat ersättningen om förändringar i förhållandena för ersättningstagaren eller för den verksamhet som stöds, om dessa kan påverka ersättningsbeloppet eller leda till att ersättningen återkrävs eller dras in. De ändringar som avses här är till exempel försäljning eller utarrendering av en hel gård eller en del av den till en annan jordbrukare eller upphörande av upprätthållande av lantsorter.

Den sökande är skyldig att uppge riktiga och tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av ersättningen till den NTM-central som beviljar ersättningen.

Sökanden ska bevara anteckningar och intyg som hänför sig till villkoren för ersättningen i minst fyra år efter avtalsperiodens utgång.

13. Lämnande av uppgifter och stödets offentlighet

Den behöriga myndigheten har rätt att av stödmottagaren få de utredningar och uppföljningsuppgifter som behövs för uppföljning av stöden och bedömning av deras verkningsfullhet.

Dessutom förutsätter EU-lagstiftningen att medlemsstaterna i söktjänsten publicerar uppgifter om stöd som betalats ur Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive uppgifter om privatpersoners stöd. Närmare information om hur uppgifterna lämnas och om stödens offentlighet finns i Ansökninsguide om åkerstöd.

14. Uppsägning av avtal

Sökanden kan häva avtalet om gården upplevt ett godkänt fall av force majeure eller exceptionella omständigheter.

Anmälan om upphävande av avtalet ska göras skriftligen till NTM-centralen inom 15 arbetsdagar från det att ersättningstagaren eller dennes rättsinnehavare har möjlighet att göra den anmälan som avses här.

Om ersättningstagaren upphäver avtalet före avtalsperiodens utgång, behöver ett nytt motsvarande avtal inte nödvändigtvis ingås förrän två år har förflutit från upphävandet.

15. Övervakning och påföljder

För att kontrollera att avtalsvillkoren iakttas har myndigheterna rätt att utföra administrativa kontroller och kontroller på gården.

Vid övervakningen kontrolleras iakttagandet av ersättningsvillkoren, på det sätt som Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen förutsätter.

Den som ansöker om ersättning är skyldig att lägga fram alla handlingar som hänför sig till ersättningen och även i övrigt bistå vid inspektionen för den myndighet som utför granskningen. För detta fås ingen ersättning. Inspektören har rätt att i den omfattning som tillsynsuppgiften förutsätter inspektera områden som är föremål för ersättning samt övriga förutsättningar för beviljande och betalning av ersättning. Vid granskningen beaktas dock hemfriden.

Om det vid en kontroll upptäcks att avtalsvillkoren inte har följts minskas ersättningen eller så betalas den inte ut.

16. Ändringssökande

Den sökande kan söka ändring i avtals- och stödbeslutet genom att lämna ett skriftligt rättelseyrkande till den NTM-central som fattat beslutet inom 30 dagar från delgivandet av beslutet.