Nordligt produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk betalas på basis av antalet mjölkliter som den sökande producerat inom stödregion C.

Stöd för mejerimjölk betalas till en sökande för mjölk som levererats till ett mejeri och som har köpts upp och godkänts för marknadsföring. Mejerierna anmäler de mjölkmängder som köpts upp av den sökande och godkänts för marknadsföring till Livsmedelsverkets Mjölkregister.

Försäkra dig lista över mejerier som förbundit sig vid systemet om att det mejeri du anlitar har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd. Produktionsstöd betalas inte för mjölk som levererats till ett mejeri som inte har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd för mjölk.

Livsmedelsverket betalar ut produktionsstöd för mejerimjölk den 15 dagen i varje månad.

Stöd för direktförsäljningsmjölk betalas för mjölk som sålts direkt till konsumenterna eller för försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter.

Också produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk kan betalas per månad, om uppgifterna om föregående månad har meddelats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Utbetalningsdagen för direktförsäljningsmjölk beror på hur du anmäler uppgifterna om försäljningen. Ifall du anmält uppgifterna angående föregående månad till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet betalar Livsmedelsverket även produktionsstödet för direktförsäljningsmjölk månatligen.

Stödet är på sökandens konto senast inom tre bankdagar från betalningsdagen. Efter det att anmälan om deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk har trätt i kraft betalas produktionsstödet för mjölk för det aktuella stödåret (1.1–31.12). Du kan lämna in anmälan om deltagande när som helst under stödåret och stödet betalas i sin helhet för ifrågavarande stödår (1.1–31.12).

Produktionsstöd för mejerimjölk eller direktförsäljningsmjölk betalas inte om det beviljade beloppet per stödår är mindre än 100 euro.

Så här ansöker du om stöd

Produktionsstöd för mejerimjölk

  • Ansök om produktionsstöd för mejerimjölk i Viputjänsten. Anmälan om deltagande gäller tills vidare. Vipuanvisning: Anmälan om deltagande till produktionsstödet för mejerimjölk
  • Du kan inte mera ansöka om produktionsstöd för mejerimjölk med pappersblankett
  • Om en gård (t.ex. en sammanslutning eller ett dödsbo) skiftas eller gårdarna slås, måste anmälan om deltagande ges in på nytt.
  • Anmälan om deltagande behöver inte ges in separat om anmälan om besittningsöverföring av hela gården (blankett 156) har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och det är frågan om generationsväxling, köp eller arrendering som berör hela gården eller ändring av sammanslutningsformen för hela gården.

Logga in till Viputjänsten

Produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk

Ansök om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk och uppge den mjölkmängd som sålts direkt till konsumenterna på Livsmedelsverkets blankett 230. Du kan ansöka om stöd per månad, men lämna in blanketten senast 17.1.2025 till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Återtagande av anmälan om deltagande för produktionsstödet för mejerimjölk

Du kan återta ditt deltagande i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk. Återtagandet ska göras skriftligt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Återtagandet får formuleras fritt, men av det ska framgå vilket datum du vill att återtagandet ska träda i kraft. Det är skäl att göra återtagandet i god tid före den 10 i månaden för annars utbetalas det åt dig ännu föregående månads stöd.

Återtagande som gjorts efter underrättelse om övervakning beaktas inte vid övervakningen.

Villkor för produktionsstöd

En förutsättning för betalning av produktionsstöd för mjölk är att de villkor som är gemensamma för nationella stöd följs. Läs mer om de gemensamma kraven för nationella stöd i Guide om djurstöd, Förutsättningar för ansökan.

Spara alla handlingar som hör samman med ansökan om stöd och till exempel försäljningskvittona minst stödåret och de följande fyra kalenderåren.

Du måste bedriva mjölkproduktion enligt normal produktionsmetod och korna måste vara i din besittning. Djurens välbefinnande ska ombesörjas i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.

För att få produktionsstöd för mjölk behöver sökanden dock inte ha odlingsbar åker i sin besittning.

Det berättas noggrannare om djurstödens allmänna villkor i ansökningsguiden för Djurstöd.

Överföring av besittningen av hela gården

Överföringen av besittningen ska anmälas till kommunen på Livsmedelsverkets blankett 156 inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten till gården övergått.

Närmare information om överföring av besittningen av hela gården hittar du i Guiden om djurstöd.

Force majeure

I ansökningsguiden för djurstöd finns det noggrannare beskrivet om force majeure.

Force majeure kan vara orsak till att inte kunna följa villkoren för produktionsstödet för mjölk. Lämna in en fritt formulerad, skriftlig anmälan om force majeure till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 dygn från det att det varit möjligt att lämna in.

Stödnivåer

Stödnivån för produktionsstödet bestäms enligt den stödregion där din gårds driftscentrum är beläget. De slutliga stödnivåerna för 2024 preciseras vintern 2025, varefter en eventuell förhöjning kan betalas våren 2025 (efterlikvid).

Stödnivåerna för 2024

Stödregion

1.1.-31.12.2024

cent/l

​C1 8,6
​C2 9,3
​C2 norra och skärgården 10,3
​C3–P1 13,3
​C3–P2 15,0
​C3–P3, P4 17,6
​C4–P4 22,3
C4–P5 31,5

Begränsningar

Sökanden kan få stöd för högst följande antal liter under stödåret:

​Stödregion ​miljoner liter
​C1 ​4,0
​C2 ​4,0
​C2 norra och skärgården ​3,6
​C3–P1 ​3,2
​C3–P2 ​2,8
​C3–P3, P4 ​2,8
​C4–P4 ​2,4
​C4–P5 ​1,8

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och föreskrifter om djurstöd

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2024