Ändring av ansökan 2024

Publiceringsdatum: 3. juni 2024

Ansökninsguide om åkerstöd 

Textmotsvarighet under bild 1

Bild 1. Tidtabell för stödansökan

Tidtabell för stödansökan om åkerstöd

Tidslinje 1 (från början av maj till mitten av juni):

 • Ansökan om åkerstöd. Ansökningstiden går ut 18.6

Tidslinje 2 (mitten av juni till början av oktober):

 • Ändringsmöjlighet för ansökan om åkerstöd. Gör ändringarna senast 2.10

Tidslinje 3 (maj till oktober):

 • Satellituppföljning av odlingsåtgärder. Till exempel:
  • Sista dagen för sådd 30.6.
  • Betesgång, slåtter eller skörd av vallar 31.8
  • Bevara växtbestånden enligt stödvillkoren

Tidslinje 4 (början av augusti till början av oktober)

 • Tid att svara på begäran om utredning. Ta bilder med Vipumobilen 31.7-2.10 eller ändra ansökan om åkerstöd senast 2.10

Pil (på höger sida av tidslinjen):

 • Kom ihåg höstanmälan, vintern 2025.

När och hur kan jag ändra uppgifterna i ansökan?

Ändringsskedet för ansökan om åkerstöd är 19.6.–2.10.2024. Under denna tid kan du ändra din ansökan om åkerstöd eller återkalla stöd i Vipu-tjänsten.  Öppna ansökan om åkerstöd och andra uppgifter. Spara uppgifterna och kom ihåg att besöka Vipurådgivaren för att kontrollera anmärkningarna.

Se till att dina ansökningsuppgifter är uppdaterade under ändringsskedet. Om din gård väljs ut för kontroll på plats kan du inte ändra din ansökan efter du har fått besked om kommande övervakning. Kontrollen görs utifrån de ansökningsuppgifter som var kända vid tidpunkten för besked och du kan få påföljder för underlåtenhet att följa stödvillkoren, om dina ansökningsuppgifter är felaktiga och du inte har vidtagit de åtgärder du angett på åkern.

I vilka fall måste jag ändra min ansökan om åkerstöd?

Du kan göra ändringar i din ansökan på eget initiativ eller utifrån en begäran om utredning som du fått i appen Vipumobilen. Se närmare Vipuanvisningen Ändring om ansökan av åkerstöd..

Du måste ändra din ansökan om

 1. du märker efter att du lämnat stödansökan att du har gjort ett fel i ansökan.
  Till exempel
  • uppgett fel växt.
  • glömt att ansöka om något stöd.
  • uppgett ett skifte som du inte odlar alls.
 2. du inte kan vidta de åtgärder på åkern som du uppgett i ansökan att du förbinder dig att vidta.
  Till exempel
  • att du inte sår något på skiftet före 30.6 (med undantag av vissa  trädgårdsväxter).
  • att du inte slåttrar eller sköter gräs- och vallfoderväxtligheten med bete enligt villkoren senast den 15 september.
 3. du har vidtagit en åtgärd på skiftet som inte skulle ha fått utföras med den anmälda växten.
  Till exempel
  • du har slagit en areal som uppgetts med Mångfaldsgrödor (äng) tidigare än 1.8.

När måste jag återta stöden?

Du måste återta alla stöd för ett jordbruksskifte som är jordbruksmark men du inte vidtar några  jordbruksåtgärder på åkern. Om du inte har vidtagit jordbruksåtgärder på en del av ett jordbruksskifte kan du dela upp jordbruksskiftet och återta stöden endast för vissa delar av jordbruksskiftet i fråga. Om du inte genomför en viss åtgärd kan du beroende på åtgärden återta stödet för en enskild åtgärd genom att byta växt eller avlägsna åtgärden från jordbruksskiftet. Du kan läsa mer om återtagande av stöd i kapitlet Återtagande av stöd 2024.

Vilka uppgifter kan jag ändra i Viputjänsten under ändringsskedet?

Du kan ändra följande ansökningsuppgifter:

 1. jordbruksskiftets växt och alla övriga uppgifter som ges växtskiftet.
  Du kan till exempel
  • lägga till eller ta bort valbara åtgärder i miljöförbindelsen.
  • ta bort eller byta plats för en icke-produktiv areal, men du inte lägga till den.
  • lägga till eller ta bort miljöavtalens iståndsättningsåtgärder (inhägnad och röjning).
 2. jordbruksskiftets gränser.
  Du kan till exempel
  • redigera jordbruksskiftets gränser
  • avlägsna eller lägga till jordbruksskiften på basskiften.
 3. du kan ändra samma uppgifter om basskiftet som vid ansökan om åkerstöd
  • basskiftets namn
  • besittningsgrund och arrendegivare
  • markanvändningsslag
  • information om vindskyddsplanteringar
  • din anmälan om flyghavre.
 4. ansöka om stöd och åtgärder
 5. stödsökande och tilläggsuppgifter om den sökande.

Vilka ändringar kan inte längre göras i ansökan om åkerstöd efter 18.6?

Efter ansökningsperioden kan du inte

 • lägga nya basskiften till ansökan
 • ändra ett basskiftes gränser
 • slå samman basskiften
 • dela ett basskifte.
 • anmäla ett gemensamt basskifte eller ta bort eller ändra de gemensamma basskiftenas geometri (du kan dock ändra växten på jordbruksskiftet och tillhörande uppgifter).
 • ansöka om nya miljöförbindelser, förbindelser om ekologisk produktion eller miljöavtal.