Förutsättningar för ansökan om åkerstöd 2023

Publiceringsdatum: 18. april 2023

Ansökninsguide om åkerstöd 

Stödsökande

Med stödsökande (nedan sökanden) avses en enskild jordbrukare som är

 • en fysisk person eller
 • en juridisk person eller
 • en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Sammanslutningens och dess medlemmars juridiska ställning inom den nationella lagstiftningen inverkar inte på rätten att ansöka.

Stöd och ersättning utbetalas för den gårdsbruksenhet som är i den sökandes besittning och belägen i Finland. Den sökandes medborgarskap påverkar inte erhållandet av stöd.

Sökandens ålder i fråga om rätten till åkerstöd

Tabell 1. Hur den sökandes ålder påverkar beviljandet av stöd.

Stöd

Stöd

 • grundläggande inkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • omfördelningsinkomststöd
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis

Din ålder påverkar inte beviljandet av stöd.

 • kompensationsersättning
 • miljöersättning
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöavtal
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • nationellt stöd för sockerbeta

Du kan få stöd om du är över 18 år.

Någon övre åldersgräns finns inte.

Om den sökande är en sammanslutning eller en förening, se punkten Ålder då den sökande är ett samfund.

Om du är under 18 år, se punkten sökande under 18 år.

 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • stöd till unga jordbrukare

Du kan få stöd om du är 18–40 år 31.12.2023.

Om den sökande är en sammanslutning, se punkten  Ålder då den sökande är ett samfund.

Sökande under 18 år

Du kan ansöka om grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, bidrag för specialväxter samt bidrag för stärkelsepotatis även om du är under 18 år.

Dessutom kan du ansöka om kompensationsersättning, miljöförbindelse, ersättning för ekologisk produktion, miljöavtal, allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd och nationellt stöd för sockerbeta, om

 • din make/maka är över 18 år
 • du bedriver jordbruk tillsammans med dina föräldrar
 • det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

Med makar avses personer som har ingått äktenskap med varandra och personer som under skatteåret fortgående har levat under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap med varandra och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn.

Ålder för den sökande för ett samfund

Samfundssökandes ålder påverkar inte beviljandet av stöd om grundläggande inkomststöd, stöd för miljösystem, omfördelningsinkomststöd, bidrag för specialväxter eller bidrag för stärkelsepotatis.

Samfundssökande kan ansöka om ersättning för ekologisk produktion och miljöavtal, om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare har varit minst 18 år 31.12.2022.

Samfundssökande kan ansöka om allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd och nationellt stöd för sockerbeta, om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare har varit minst 18 år 31.12.2022. Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Sökandens gårdsbruksenhet

Med gårdsbruksenhet avses alla enheter som leds av dig och som är belägna inom samma medlemsstats territorium och som används för jordbruksverksamhet. Detta innebär att de produktionsenheter (gårdar) som samma sökande (en eller flera) odlar i Finland betraktas som en enda gårdsbruksenhet.

Om du odlar flera enheter som används för jordbruksverksamhet i olika delar av Finland och dessa tillsammans bildar en administrativ helhet, dvs. de fungerar under jordbrukarens ledning, ska uppgifterna om dessa enheter lämnas in i endast en ansökan. Denna ansökan omfattar alla enheter i fråga.

När det gäller nationella stöd avses med en gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som utgörs av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller produktionsbyggnader med markgrund, som leds av dig och används för att bedriva jordbruk och som du besitter som en enda helhet på basis av ägande eller arrendering.

Basskiftets eller jordbruksskiftets placering avgör stödnivån för de nationella arealbaserade stöden.

Den sökande ska vara aktiv jordbrukare

Du kan få åkerstöd endast om du uppfyller villkoret för aktiv jordbrukare. Att villkoret uppfylls kontrolleras på basis av de uppgifter som du uppgett i ansökan om åkerstöd. Villkoret för aktiv jordbrukare ska uppfyllas senast 15.6.2023. Villkoret för aktiv jordbrukare gäller alla andra åkerstöd förutom miljöavtal och nationella åkerstöd.

Läs mer om villkoret för aktiv jordbrukare på adressen livsmedelsverket.fi/aktiv-jordbrukare.

Besittning av skiften

Den areal för vilken betalas stöd ska vara i sökandens besittning minst 15.6.2023 när det gäller alla arealbaserade stöd och ersättningar. Sökandens besittning av skiftet baserar sig på antingen ägande eller arrendeavtal. I fråga om miljöavtal ska avtalsarealen vara i sökandens besittning under avtalsperioden.

Skiften som sökanden har köpt eller arrenderat senast 15.6.2023, kan börja omfattas av stöden. Om den tidigare ägaren eller innehavaren har ansökt om stöd för skiftena i fråga, ska denne återta sin ansökan som gäller dessa skiften. Om hela gårdens besittning överförs, är överföringen möjlig för arealstödens del fram till 31.8.2023. Om den tidigare ägaren eller innehavaren har ansökt om stöd för gården, måste han återta sin ansökan. Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om överföringen av besittningen inom 15 arbetsdagar från överföringen av hela gårdens besittning Överlåtelse av besittningen av hela gården eller upphörande med gårdsbruk

Arrendeavtal

Du kan ingå ett arrendeavtal antingen skriftligt eller muntligt. Livsmedelsverket har ingen separat modellblankett för arrendering av åker. När du ingår arrendeavtal ska du beakta de olika stödens förbindelsetider samt krav under vilka stödvillkoren ska iakttas.

Livsmedelsverket rekommenderar att du ingår ett skriftligt arrendeavtal och avtalar om stödrättigheterna i samband med arrendeavtal som gäller mark. I jordlegolagen (258/1966) bestäms om arrendeavtal för mark. Jordbruksmark där det inte finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk eller där byggnaderna är otillräckliga för detta ändamål, kan för viss tid, högst 20 år, arrenderas ut för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. En brukningsdel där det finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk kan för viss tid, högst 25 år, arrenderas ut för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. Om arrendetiden inte finns utskriven i arrendeavtalet anses arrendeavtalet vara i kraft i två år.

Ett muntligt arrendeavtal är giltigt när arrendetiden för obebyggd jordbruksmark är högst två år.

Tvistemål

Om ett arrendeavtal om jordbruksmark bestrids, avbryts utbetalningen av stöd ända tills domstolen har beslutat i vems besittning åkern har varit och under vilken period.

I regel behövs inget arrendeavtal som bilaga till stödansökningarna.

Sökandens företagsform

Separat administrerade gårdsbruksföretag samt gemensamma företag och samarbete

Ett gårdsbruksföretag kan lämna bara en enda ansökan om stöd och förbindelse.

Du kan lämna in separata ansökningar enbart om gårdsbruksföretag med separat företagsverksamhet. Då de separata gårdsbruksföretagens ställning definieras måste man eventuellt be dig om tilläggsutredning. Härvid beaktas om den gårdsbruksenhet som du leder är funktionellt och ekonomiskt självständig som produktionsenhet. Omständigheter som beaktas är bl.a. företagets skattebehandling, jordbrukarens ställning på gårdsbruksenheten och frågor som hänför sig till de tillstånd som företagets produktion förutsätter och till organiserandet av produktionsverksamheten. Ingen av dessa faktorer är dock ensam avgörande.

Betydelsen av ändrad företagsform

Med ändrad företagsform avses t.ex. en situation där fysiska personer, dvs. jordbrukare, inleder samarbete med användning av sina produktionsinsatser och bildar en lantbrukssammanslutning, ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag eller där företagsformen för ett befintligt företag ändras. Myndigheterna ska undersöka bildandet av nya producenter som utgör sökande för att försäkra sig om att inte nya sökande bildas i syfte att kringgå stödvillkor. 

Delgivningsskyldighet

Den primära jordbrukaren ska underrätta de övriga delägarna av gården om delgivningar som kommit från myndigheterna.

Följderna av att kringgå villkoren för stöd

Stöden kan sänkas eller lämnas obetalade om någon omständighet eller någon åtgärd i syfte att erhålla stöd har givits en sådan form som inte motsvarar dess ursprungliga natur eller ändamål. En sådan åtgärd kan till exempel vara att produktionen på artificiell väg har delats upp på flera sökande i uppenbar avsikt att kringgå stödvillkoren.

Läs även avsnittet Att ingripa i missbruk.