Krisstöd 2018: Tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete och tillfälligt särskilt nationellt stöd

Ansökan om stöd har avslutas.

Obs. Ansökningstiden för tilläggsstöd och ersättning för djurens välbefinnande fortgår t.o.m. 4.2.2019 

Krisstöden för 2018 är tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete och tillfälligt särskilt nationellt stöd. Bägge stöden är nationellt finansierade hektarbaserade stöd. Stöden är tilläggsstöd på grund av lönsamheten och torkan. 

Du kan ansöka om

  • tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för arealer med vårvete inom områdena för nordligt stöd (C1, C2, C2p och C-regionens skärgård).
  • tillfälligt särskilt nationellt stöd för arealer med fodervall, foderkorn och vårvete i AB-stödregionen i södra Finland. 

Du kan ansöka om någotdera eller bägge stöden om du har odlat de ovan nämnda grödorna i de berörda stödregionerna under vegetationsperioden 2018.  

Ansökan om stöd

Stöden får sökas från och med 7.1.2019. Sök stöd senast 31.1.2019 i Viputjänsten eller med blankett 486. Ansökningsblanketten har inkommit i tid om den är poststämplad den sista ansökningsdagen och riktad till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Du kan skriva ut blanketten i januari på webbadressen livsmedelsverket.fi. Du kan också begära blanketten av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Du behöver inte foga några bilagor till ansökan (till exempel uppgifter om jordbruksskiften eller djur).

Ett villkor för att nationellt stöd ska beviljas är att du eller din maka/make var minst 18 år den sista dagen i det kalenderår som föregick stödåret, dvs. någondera av er var minst 18 år 31.12.2017. Om gården odlas av flera personer tillsammans eller i sammanslutningsform, bortsett från offentliga samfund, måste minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfylla ålderskravet och utöva jordbruk eller trädgårdsodling.

Om du söker stöd med pappersblankett lämna in ansökan under ansökningstiden till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun i vars område din gårds driftscentrum är beläget. Om din gård inte har något driftscentrum lämnar du in ansökan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun i vars område merparten av din gårds åkrar finns.

  • Du kan göra en försenad ansökan om tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete, men då minskas stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om din ansökan försenas mer än 25 kalenderdagar beviljas inget stöd.
  • Tillfälligt särskilt nationellt stöd går inte att söka försenat. En ansökan som lämnats in efter ansökningstidens utgång avslås.

Om du vill kan du återta din ansökan. Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skriftligen om återtagandet.

Stödet återkrävs om det har betalats ut felaktigt eller utan grund.

Du kan begära omprövning av stödbeslutet hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland hos statens ämbetsverk på Åland. 

Tiläggsbetalning till nordligt hektarstöd i C-regionen 

Tilläggsbetalningen till nordligt hektarstöd för vårvete beviljas en sökande vars skiften med vårvete ligger i stödregion C1, C2 eller C2p, C-regionens skärgårdsområden inberäknade. Stödet bestäms på samma grunder som nordligt hektarstöd vid den samlade stödansökan 2018. Arealerna som används som grund för stödet bildas automatiskt från förvaltningens system. Du behöver inte foga några arealuppgifter till ansökan. I Viputjänsten eller hos kommunen kan du kontrollera de arealer du uppgav i den samlade stödansökan 2018.

För tilläggsbetalningen gäller samma villkor som för nordligt hektarstöd stödåret 2018. Vårveteskiftet måste berättiga till ersättning (= anteckning om ersättningsberättigande i skiftesuppgifterna). Dessutom ska den odlingsbara åkerarealen vara minst 5 hektar. Mer info om villkoren för nordligt hektarstöd får du i Ansökningsguide 2018

Vårveteskiftets stödberättigande areal är den areal du uppgav i den samlade stödansökan 2018 eller, om du har haft arealövervakning på din gård 2018, den areal som godkändes vid arealövervakningen. Övervakningspåföljderna för nordligt hektarstöd 2018, bortsett från påföljderna av miljövillkor, gäller också den vårveteareal som ansökan nu gäller. 

Stödbelopp och betalning av stödet 

Som tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete beviljas högst 40 euro/ha. Sammanlagt 1 miljoner euro har reserverats för stödet. Om det ansökta stödbeloppet blir större än så, sänks beloppet av stöd per enhet.  

Stödet betalas enligt uppskattning ut i april 2019. Det minsta stödbeloppet som betalas är 100 euro. 

Tillfälligt särskilt nationellt stöd i AB-regionen

Tillfälligt särskilt nationellt stöd beviljas en jordbrukare som odlade fodervall, foderkorn eller vårvete under vegetationsperioden 2018. Med fodervallväxter avses ett- och fleråriga torrhö-, ensilage-, färskfoder- och betesvallar. 

Arealen som betalas stöd för fodervall bestäms på följande sätt:

  • stödarealen bildas av de arealer av fodervallskiften som du anmälde i den samlade stödansökan år 2018
  • din stödareal visar arealklassen
  • för att du ska få stöd enligt arealklassen måste också antalet djurenheter uppnås.  

Stöd kan beviljas för fodervallskiftena, om djurantalet (nötkreaturen, fåren och getterna sammanlagt) på din gård var minst 5 djurenheter under beräkningsperioden 1.1–30.6.2018. Vid beräkningen av gårdens djurantal har använts antalet nötdjur, får- och getdjur som var införda i djurregistren under den berörda perioden. Dessa djurantal har omvandlats till djurenheter enligt koefficienterna för ersättning för djurens välbefinnande i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015), oavsett om gården har ansökt om djurstöd år 2018 eller inte.  

Stödet betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd. De arealer som betalningen grundar sig på och uppgifterna om djurantal bildas automatiskt från förvaltningens system och du behöver inte foga några arealuppgifter eller djurantal till ansökan.  

Arealen som betalas stöd för foderkorn och vårvete bestäms på följande sätt:

  • stödarealen bildas av de foderkorn- och vårvetearealer som du anmälde i den samlade stödansökan år 2018
  • din stödareal visar arealklassen
  • arealklassen visar beloppet av stöd som beviljas.   

De arealer som betalningen grundar sig på bildas automatiskt från förvaltningens system och du behöver inte foga några arealuppgifter till ansökan.  

Jordbruksföretagets skatteår och tidigare de minimis -stöd  

Eftersom det tillfälliga särskilda nationella stödet beviljas som övriga de minimis -stöd inom jordbrukssektorn, anmäl i ansökan de tre sista skatteår av ditt jordbruksföretag. Om skatteåren inte är hela kalenderår uppger du de avvikande perioderna. April 2019 ska ingå i den innevarande skatteårsperioden. 

Anmäl också de tidigare mottagna de minimis -stöd. 

Det tillfälliga särskilda nationella stödet beviljas som övriga de minimis -stöd inom jordbrukssektorn. Enligt den EU-rättsakt (EU nr 2019/316) som är i kraft för närvarande får ett enda företag beviljas högst 20 000 euro i de minimis -stöd inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter under en period om tre skatteår. Alla de minimis -stöd som beviljas ett enda företag får uppgå till högst 200 000 euro under en period om tre beskattningsår (EU nr 1407/2013). Med ett enda företag avses alla företag som har minst ett av följande förhållanden till varandra:

a) Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag.

b) Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.

c) Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.

d) Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Vid företagsfusioner eller företagsköp beaktas alla de minimis -stöd som tidigare har betalats till de fusionerade företagen då uppnåendet av gränsen om 20 000 euro granskas. Om ett företag delas upp i två eller flera fristående företag ska det stöd som beviljats före delningen hänföras till det företag som dragit nytta av stödet, dvs. det företag som framöver sköter de verksamheter som de minimis -stödet beviljades för.

Läs mera om de minimis stöd på arbets- och näringsministeriets webbsida.

Stödbelopp och betalning av stödet

Tillfälligt särskilt nationellt stöd beviljas för fodervallskiften samt skiften med foderkorn och vårvete som odlades i AB-regionen under vegetationsperioden 2018 i överensstämmelse med stödbeloppen i tabellerna 1 och 2. Det beviljade stödbeloppet blir ändå lägre om du tidigare har beviljats de minimis -stöd inom jordbrukssektorn och om det gårdsspecifika maximibeloppet om 20 000 euro överskrids i samband med denna ansökan. Om det gårdsspecifika maximibeloppet om 20 000 euro har överskridits redan före ansökan om det här stödet, betalas inget tillfälligt särskilt nationellt stöd alls. 

Stödnivåerna sänks, om det sammanlagda ansökta stödbeloppet överstiger det totala anslaget för stödet. 

Sammanlagt 8 miljoner euro har reserverats till stödet för fodervallar. Till stödet för foderkorn och vårvete har reserverats sammanlagt 12 miljoner euro. Stödet betalas ut i april 2019. Det minsta stödbeloppet som betalas är 100 euro.   

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2019