Inkomststöd för unga jordbrukare

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. 

Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Syftet med stödet är att underlätta etablering av jordbruksverksamhet och samtidigt främja jordbrukets strukturutveckling.

Inkomststöd för unga jordbrukare betalas till unga aktiva jordbrukare som första gången har etablerat jordbruk som gårdens huvudsakliga företagare. Stödet baserar sig på jordbruksmarkens areal. Stödet betalas till unga jordbrukare i hela Finland.

Vem kan få stöd?

Du kan få inkomststöd för unga jordbrukare, om du är högst 40 år det år då du första gången ansöker om grundläggande inkomststöd. Stöd ska sökas senast under det femte året efter etableringen av jordbruk.

Stöd betalas under högst fem år i rad, räknat från den första ansökan om stödet.

Du ska senast 31.8 det första ansökningsåret uppfylla det utbildningskrav som hör ihop med stödet. Du behöver dock inte utbildning, om stöd för unga jordbrukare har betalats till dig senast år 2022.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen. I stödet betalas uppskattningsvis 88 euro per hektar år 2023. Stödet betalas för högst 150 hektar per gård.

Ett visst belopp har reserverats för stöden, och det sammanlagda antalet ansökningar kan medföra att stödbeloppet per hektar ändras.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster: i december under ansökningsåret och på våren efter ansökningsåret. Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Se också: tilläggstöd för unga

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Övervakning om åkerstöds

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om jordbruksstöd

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2023