Inkomststöd för unga jordbrukare

Syftet med stödet är att underlätta etablering av jordbruksverksamhet och samtidigt främja jordbrukets strukturutveckling.

Inkomststöd för unga jordbrukare betalas till unga aktiva jordbrukare som första gången har etablerat jordbruk som gårdens huvudsakliga företagare. Stödet baserar sig på jordbruksmarkens areal. Stödet betalas till unga jordbrukare i hela Finland.

Vem kan få stöd?

Du kan få inkomststöd för unga jordbrukare, om du är högst 40 år det år då du första gången ansöker om grundläggande inkomststöd. Stöd ska sökas senast under det femte året efter etableringen av jordbruk.

Stöd betalas under högst fem år i rad, räknat från den första ansökan om stödet.

Kravet av yrkesskicklighet

Du ska senast 31.8 det första ansökningsåret uppfylla kravet av yrkesskicklighet som hör ihop med stödet. 

Kravet på yrkesskicklighet gäller inte dem som fått stöd för första gången under stödåret 2022 eller tidigare. Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2023 gäller den som fått stöd för första gången 2023.  Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2024 gäller den som ansökt om stöd för första gången 2024, då förutsättningarna för sammanslutningen och gruppen av fysiska personer har förändrats jämfört med föregående år.

År 2024 bör alla medlemmar i en sammanslutning eller en grupp av fysiska personer antingen ha en examen inom naturbruk eller 3 års praktisk erfarenhet av naturbruk. Av dem med praktisk erfarenhet bör minst hälften ha 30 studiepoäng i naturbruksstudier, varav minst 15 studiepoäng är inom ekonomi. Som ett alternativ godkänns 20 studieveckors utbildning, där minst 10 studieveckor är inom ekonomi.

Observera att kravet på yrkeskunnighet måste uppfyllas även om medlemmarna byts ut.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen. I stödet betalas uppskattningsvis 88 euro per hektar år 2024. Stödet betalas för högst 150 hektar per gård.

Ett visst belopp har reserverats för stöden, och det sammanlagda antalet ansökningar kan medföra att stödbeloppet per hektar ändras.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster: i december under ansökningsåret och på våren efter ansökningsåret. Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Se också: tilläggstöd för unga

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Övervakning om åkerstöds

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om jordbruksstöd 

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2024