Vattentjänstprojekt

Som vattentjänstinvesteringar finansieras småskaliga investeringar som förbättrar digitaliseringen av vattentjänsterna, energi- och resurseffektiviteten samt säkerheten. Det rekommenderas att kommunen deltar i planeringen av vattentjänstprojektet och att kommunens vattentjänstplan beaktas i projektet. Fäst uppmärksamhet vid vattentjänstprojektets tekniska lönsamhet och kvalitetskrav.

Genom ett samarbetsprojekt kan samarbetet mellan vattentjänstaktörerna byggas upp.

Vad kan stödet användas till?

Stödet kan användas för kostnader för planering och genomförande av vatten- och avloppsåtgärder samt för utredningar för dessa. Som godtagbara kostnader betraktas dock inte kostnader för underhåll av vatten- och avloppsanordningar.

Stödet kan användas för vattentjänstverkets ledningsnät och andra vatten- och avloppsanordningar samt för vatten- och avloppsanordningar som behövs för en enskild fastighets eller flera fastigheters gemensamma åtgärder (med undantag av vattenledningar och avlopp inne i byggnaden).

Vem kan få stödet?

En offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning, såsom en läroanstalt, organisation eller ett andelslag, kan få stöd för allmännyttiga investeringsprojekt.

Stödbelopp

Du kan få stöd för högst 65 procent av investeringens godtagbara, skäliga kostnader.

Du behöver också egna pengar för projektet. Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver tillfällig finansiering för projektet innan du får stödet på ditt konto.

Stödvillkor

Talkoarbete kan godkännas som kostnad för projektet.

Med finansiering från EU:s landsbygdsfond kan man endast stödja investeringar vars godtagbara kostnader uppgår till högst en miljon euro.

Investeringar i vattentjänster ska ha samband med den nationella vattentjänstreformen.

En förutsättning för beviljandet av stöd är att du har tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar att genomföra projektet. Din organisations normala verksamhet stöds inte. Du måste göra upp en projektplan för att få stöd.

Endast investeringar som leder till nytta för områdets invånare och andra aktörer, såsom olika sammanslutningar och människor kan få stöd. Investeringsobjektet ska i regel vara tillgängliga för invånarna och aktörerna.

Om du genomför en investering i ett objekt som inte är i din egen besittning ska du skaffa ett skriftligt samtycke för investeringen av objektets ägare och vid behov av innehavaren och till att investeringen är tillgänglig för invånarna och aktörerna. Säkerställ att nyttjanderätten till investeringen bevaras. Om du får stöd för en bygginvestering, försäkra investeringsobjektet åtminstone tills stödet har betalats i sin helhet. Objektet för investeringen ska stå till förfogande i minst fem år från utbetalningen av den sista stödraten. Av särskilda skäl kan i stödbeslutet bestämmas att egendomens användningstid är högst tio år.

Om du med stödet skaffar en byggnad eller byggnad med mark, får köpesumman för byggnaden eller fastigheten inte överstiga dess gängse värde. Den byggnad som anskaffas ska lämpa sig för det ändamål för vilket den anskaffas eller att den med skäliga kostnader kan ändras till ett sådant. Byggnaden ska i avsett syfte uppfylla kraven i lagstiftningen.

Så här ansöker du om stöd

Bekanta dig med urvalskriterier. Leadergruppen har sina egna urvalskriterier. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om urvalskriterierna.

Den riksomfattande vattentjänstenheten vid NTM-centralen i Södra Savolax ger råd om ansökan: enhetschef Jyrki Lammila, jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi.

1. Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé: Sök kontaktuppgifter här. NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 • Innan du gör ansökan ska du diskutera med NTM-centralen eller Leader-gruppen om vilken åtgärd ditt projekt kan finansieras med.
 • Diskutera också med NTM-centralen eller Leader-gruppen vilken kostnadsmodell som är lämpligast för ditt projekt. NTM-centralen fattar det slutliga beslutet om kostnadsmodellen. Du kan inte byta kostnadsmodell mitt i projektet. Mer information om kostnadsmodellerna
 • Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen. Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

2. Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. 

Hyrrä-tjänsten

 • Projektets offentliga sammanfattning
 • Presentation av sökande och projektets resurser
 • Behovet av projektet, dess bakgrund, målgrupp, vilka som har nytta av det och genomförandeområde
 • Projektets bredare referensram
 • Projektets genomförande, tidtabell och risker
 • Projektets mål, resultat, effekter samt uppföljning och rapportering
 • Projektets kommunikation
 • Fortsatt verksamhet och underhållsplan för stödobjektet
 • Beaktande av miljö- och klimatkonsekvenser samt främjande av hållbar utveckling.

Endast i utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt:
Beskriv personalens eller utbildningsgenomförarens färdigheter, yrkesskicklighet och kompetens i anslutning till projektets ämne. Beskriv dessutom den regelbundna utbildning som erbjuds personalen i anslutning till skötseln av projektets uppgifter.

Endast vid investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö:
Berätta om marknaden, konkurrenssituationen och dina konkurrenter.

Tilläggsfråga till projekt som främjar uppnåendet av målen i vattenförvaltningsplanerna: Ange inom vilket område projektet främjar målen i vattenförvaltningsplanen.

3. Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 

När du har skickat in din ansökan

Val av projekt som ska finansieras

NTM-centralerna och Leader-grupperna väljer de projekt som ska finansieras per urvalsperiod. Utöver fortlöpande ansökningar om stöd kan man ordna separata ansökningar enligt tema. Riksomfattande projekt kan också sökas endast i separata ansökningar.

Ansökan till perioden avslutas alltid kl. 23.59 på periodens sista dag, oberoende av om det är fråga om en vardag, helgdag eller ett veckoslut.

NTM-centralernas urvalsperioder 2024–25:

 • 1.5.–30.9.2024
 • 1.10.2024–31.1.2025
 • 1.2.–30.4.2025
 • 1.5.–30.9.2025.

Leadergruppen har sina egna stödperioder. Om du söker stöd från en Leader-grupp, fråga din egen Leader-grupp om stödperioderna.

NTM-centralerna och Leader-grupperna tillämpar urvalskriterier när de väljer vilka projekt de ska finansiera. De projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna väljs ut för finansiering. Urvalskriterierna säkerställer att de sökande behandlas jämlikt.

Inledande av projekt

Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Du genomför projektet på egen risk tills du får finansieringsbeslutet.

Vid behov kan du kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen redan innan din ansökan har tagits upp till behandling. När din ansökan har tagits upp till myndighetsbehandling får du ett meddelande om detta till den e-postadress du uppgett. I ärenden som gäller behandling och komplettering av ansökan kan du då kontakta den som behandlar ansökan. Behandlarens kontaktuppgifter finns i meddelandet om att ärendet har tagits upp till behandling.

NTM-centralen eller Leader-gruppen kan i början av projektet bjuda in en representant för projektet till ett inledande möte där man går igenom villkoren och anvisningarna för finansieringen.

Tillsätt vid behov en styrgrupp för projektet. För riksomfattande och interregionala projekt är styrgruppen obligatorisk. Dessutom är en styrgrupp obligatorisk för ett omfattande projekt med godkända kostnader på minst 300 000 euro och som beviljas stöd till 100 procent.

En styrgrupp kan tillsättas också för andra projekt om

 • de godtagbara kostnaderna för projektet är minst 50 000 euro
 • projektet har omfattande konsekvenser för företagsverksamheten, verksamhetsförutsättningarna för regionens företagare eller den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp även tillsättas för andra typer av projekt.

Styrgruppen övervakar hur projektet framskrider och hur målen uppnås. För protokoll över styrgruppens möten.

Endast en person som ger sitt skriftliga samtycke till det kan utses till styrgruppen. I styrgruppen ingår alltid en representant för finansiären, dvs. NTM-centralen, och i projekt som finansieras av Leader-gruppen dessutom en representant för Leader-gruppen.

Genomförandet av projektet

Anvisningar för projektaktörer

Ändringar i genomförandet av projektet

Om det kommer att ske ändringar i projektet ska du diskutera dem med NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Gör en ändringsansökan om ändringen är betydande. När du har skickat in din ändringsansökan kan det uppstå kostnader för ändringen på din egen risk. Först efter att du fått ändringsbeslutet kan du vara säker på att kostnaderna enligt ändringen är stödberättigande.

Kommunikation

Finansiären förutsätter att du berättar om det stöd du fått enligt villkoren i stödbeslutet och kommunikationsanvisningen, till exempel på projektets eventuella webbplats, i sociala medier och i annat kommunikationsmaterial. Det viktigaste är att EU:s roll som finansiär framgår.

För varje utvecklingsprojekt skapas automatiskt ett eget projektkort i landsbygdsnätverkets projektregister. Projektkortet innehåller uppgifter som grundar sig på de offentliga uppgifter som matats in i Hyrrä och som projektets kontaktperson kan du redigera dessa. Projektkortet kan också fungera som projektets webbsida. Tilläggsuppgifter

Utbetalning av stöd

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Behöver du hjälp?

Den riksomfattande vattentjänstenheten vid NTM-centralen i Södra Savolax ger råd om ansökan: enhetschef Jyrki Lammila, jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi.

 

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2024