Allmänna krav för förflyttning av djur på den inre marknaden

OBS! Information om Brexit.

Förflyttning av levande djur, embryon och könsceller medför en risk för spridning av djursjukdomar. För att förhindra spridning av djursjukdomar regleras förflyttningen på den inre marknaden av djurartsspecifika EU-rättsakter. I denna anvisning beskrivs de allmänna kraven då hållna landdjur förflyttas inom EU:s inre marknadsområde och Finland. De djurartsspecifika kraven har framställts i separata djurartsspecifika anvisningar. För förflyttning av embryon och könsceller samt vattenbruksdjur finns separata anvisningar.

Med EU:s inre marknadsområde avses EU:s medlemsstater samt stater som jämställs med EU:s medlemsstater på basis av ett avtal mellan EU och ifrågavarande stat.  Då det gäller alla hållna landdjur hör förutom EU:s medlemsstater även Norge och Schweiz till den inre marknadens område.

Med förflyttning på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, embryon och könsceller som sker från Finland till andra EU-medlemsstater samt till Norge och Schweiz eller från dessa länder till Finland.

Denna anvisning lägger fram

 • registrering i Traces-systemet
 • djurens märkning och registrering samt registrering av anläggningen
 • de allmänna krav som gäller djur som ska förflyttas
 • minimikraven för informationen på det djurhälsointyg som ska åtfölja djuren
 • garanti gällande djurens välfärd
 • kraven på de transportmedel som används för att transportera djuren
 • kraven på de transportbehållare som används för att transportera djuren
 • registrering av djurtransportörer som transporterar djur mellan medlemsstater eller till länder utanför Europeiska unionen.

De djur som ska transporteras ska uppfylla ovannämnda krav och dessutom vara i transportskick och den tjänsteveterinär som undertecknar djurhälsointyget ska utfärda en garanti om djurens välfärd.

Registrering i TRACES-systemet

Alla aktörer inom handeln på den inre marknaden, som förflyttar djur för vilka ett djurhälsointyg krävs, ska registrera sig i TRACES-systemet. På Livsmedelsverkets webbplats finns anvisningar för registrering. När aktören har registrerat sig, skickar systemet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES-konto. Efter att kontot har aktiverats skickar systemet ett meddelande om att kontot har aktiverats till aktören.

En aktör som har registrerat sig i TRACES-systemet kan i systemet göra upp del I av det hälsointyg som krävs för handel på den inre marknaden, när aktören ämnar förflytta djur till en annan EU-medlemsstat. I systemet kan aktören följa upp alla de hälsointyg som gäller den egna verksamheten. Mallar för alla hälsointyg som krävs för handel på den inre marknaden finns också i systemet.

Djurens märkning och registrering samt registrering av anläggningen

Kraven gällande djurens märkning och registrering hittar du här. På det hälsointyg som har beviljats av tjänsteveterinären i det avsändande landet och som åtföljer försändelsen, ska den registrerade eller godkända anläggningen dit djuren anländer i Finland noteras som försändelsens bestämmelseplats. Aktören som för in ska noteras som mottagare. Då en privatperson för in en hund, katt eller iller till sig själv i kommersiellt syfte krävs inte registrering av destinationsanläggningen. Djurhälsointyg krävs inte alls vid införsel av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte.

Allmänna krav som gäller djur

Aktörer kan förflytta hållna landdjur till en annan medlemsstat endast då ifrågavarande djur uppfyller följande villkor:

 1. djuren uppvisar inga symtom på sjukdomar;
 2. djuren kommer från en registrerad eller godkänd anläggning,
  1. där ingen ovanlig dödlighet förekommer, för vilken orsaken inte har definierats;
  2. på vilken inga förflyttningsbegränsningar gällande den art som ska förflyttas gäller;
  3. som inte befinner sig inom en begränsningszon;
 3. djuren har inte varit i kontakt med hållna landdjur på vilka förflyttningsbegränsningar tillämpas, och inte heller med hållna landdjur som tillhör förtecknade arter, vars hälsotillstånd har varit sämre än de djur som förflyttas, under en tillräckligt lång tid före den dag då det är avsett att förflytta djuren till en annan medlemsstat, och att möjligheten till sjukdomsspridning har minimerats genom att beakta följande faktorer:
  1. inkubationstid och smittvägar för ifrågavarande förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar;
  2. den ifrågavarande anläggningens typ;
  3. arten och klassen för de hållna landdjur som ska förflyttas;
  4. andra epidemiologiska faktorer;
 4. djuren uppfyller till tillämpliga delar kraven inom djurhälsoförordningen.

Aktörerna ska genomföra alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hållna landdjur som förflyttas till en annan medlemsstat skickas direkt till deras destinationsanläggning i den andra medlemsstaten, ifall det inte är nödvändigt att stanna på en rastplats för djurens välmående.

Djurhälsointyg

Aktörer ska säkerställa att djuren åtföljs av ett djurhälsointyg, dvs. ett TRACES-intyg. Ett djurhälsointyg utfärdat av behörig myndighet i den medlemsstat från vilken djuren härrör krävs för följande hållna landdjur:

 1. klöv- och hovdjur;
 2. fjäderfä;
 3. andra hållna landdjur som ska förflyttas till en avgränsad anläggning, till exempel klöv- och hovdjur och fjäderfä;
 4. andra hållna landdjur än de som nämns ovan, när detta har reglerats separat.

Djurhälsointyget ska innefatta minst följande uppgifter:

 1. avsändarens och mottagarens namn och adress;
 2. den avsändande anläggningens namn och adress,
  1. om anläggningen är godkänd, dess unika godkännandenummer; eller
  2. om anläggningen är registrerad, dess unika registreringsnummer;
 3. namn och adress för den anläggning som är destination,
  1. om anläggningen är godkänd, dess unika godkännandenummer; eller
  2. om anläggningen är registrerad, dess unika registreringsnummer;
 4. djurart och -klass samt då det krävs uppgifter om certifikat;
 5. uppgifter om djurens hälsotillstånd och extra garantier om följande faktorer:
  1. den medlemsstat eller zon från vilken djuren härrör;
  2. den anläggning och flock från vilka djuren härrör, inklusive tillämpliga provresultat;
  3. de djur som ska skickas, inklusive provresultat och vaccinationer till tillämpliga delar;
 6. datum och plats samt giltighetstid för utfärdandet av djurhälsointyget, tjänsteveterinärens namn, tjänsteställning och underteckning samt den behöriga myndighetens stämpel från den plats försändelsen härrör.

Vid sändning av djur eller produkter från Finland till den inre marknaden bör operatören i god tid, helst två månader före utförseln, samråda med den kommunala veterinären som inspekterar utförselförsändelsen om genomförande av kontroller, upprättande av hälsointyg och andra praktiska arrangemang.

Garanti gällande djurens välfärd

Tjänsteveterinären ska kunna garantera att de djur som avses på djurhälsointyget vid besiktningstidpunkten har varit i ett sådant skick att de kan transporteras den avsedda resan i enlighet med reglerna i transportförordningen. Tjänsteveterinärens garanti befriar inte transportörerna från deras skyldigheter då det gäller djurens skick.

Allmänna krav som gäller transportmedlet

Med transportmedel avses landsvägsfordon eller rälsfordon samt vatten- och luftfartyg.

Aktörer, inklusive djurens transportör, ska säkerställa att transportmedlen för de hållna landdjur eller kläckägg som transporteras

 1. till sin struktur är sådana att
  1. djur eller kläckägg inte kan rymma eller falla ut ur dem;
  2. djurens förvaringsutrymme kan kontrolleras okulärt;
  3. avrinning av djurens exkrementer, strö och foder till utsidan har förhindrats eller minimerats;
  4. fallande av fjädrar och dun till utsidan har förhindrats eller minimerats, då det är fråga om fjäderfä eller fåglar i fångenskap;
 2. de har rengjorts och desinficerats så fort som möjligt efter varje djurtransport som medför en hälsorisk och vid behov rengjorts och desinficerats på nytt, och i varje fall torkats eller tillåtits torka före nya djur eller kläckägg har lastats.

Allmänna krav som gäller transportbehållare

Med transportbehållare avses ramverk, låda, förvaringskärl eller annan stödkonstruktion som används för transport av djur men som inte är ett transportmedel.

Aktörer, inklusive djurens transportörer, ska säkerställa att transportbehållarna för de hållna landdjur eller kläckägg som transporteras

 1. uppfyller villkoren för transportmedel och kraven i underpunkt a;
 2. innehåller endast djur eller kläckägg av samma art, klass och typ, som har samma hälsostatus;
 3. är
  1. antingen oanvända engångsbehållare planerade för detta ändamål och som förstörs efter den första användningsgången;
   eller
  2. rengjorda och desinficerade efter användning samt torkade eller har låtits torka före eventuellt senare bruk.

Då det gäller fjäderfä och kläckägg ska aktörer, inklusive transportörer, säkerställa att transportbehållarna i vilka hållet fjärdefä och kläckägg transporteras i transportmedlet är försedda med följande märkningar;

 1. för dunungar och kläckägg:
  1. namnet på den medlemsstat från vilken de härrör;
  2. godkännande- eller registreringsnummer för den anläggning från vilken de härrör;
  3. ifrågavarande fjärderfäs art;
  4. djurens eller kläckäggens antal;
 2. då det gäller fjäderfä för avel och produktion, godkännande- eller registreringsnummer för den anläggning från vilken de härrör.

Registrering av djurtransportörer som transporterar djur mellan medlemsstater eller till länder utanför Europeiska unionen

En djurtransportör bör registrera sig om hov- och klövdjur eller fjäderfä eller hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte transporteras från Finland till ett annat medlemsland inom Europeiska unionen eller till länder utanför Europeiska unionen. Registrering krävs inte då transportören innehar ett tillstånd för transportörer enligt djurtransportlagstiftningen. Djurtransportören skickar en anmälan till regionförvaltningsverket gällande registreringen och regionförvaltningsverket ger transportören ett unikt registreringsnummer. Registreringen är avgiftsbelagd.

Registreringen av transportörer har ett syfte att för sin del förhindra spridning av djursjukdomar. Varje EU:s medlemsland ansvarar för registreringen av transportörer i sitt eget land. EU:s medlemsländers myndigheter övervakar att transportörerna har ett registreringsnummer. Djurets ankomst till landet kan förhindras om transportören inte har ett registreringsnummer. Registreringen krävs oberoende av antalet djur som ska transporteras. Djurtransportörens registreringsnummer märks i det transporterade djurets hälsointyg (Traces-hälsointyget).

Hästar och andra hovdjur

Av transportörer av hästar eller andra hovdjur krävs alltid registrering om inte transportören innehar ett tillstånd för transportörer enligt djurtransportlagstiftningen. Registrering av transportören krävs även i sådana hästtransporter som sker mellan nordiska länder där man inte förutsätter hälsointyg. Då märks transportörens registreringsnummer istället för hälsointyget i den egen försäkran som aktören utfärdat och som följer hästdjuret i förflyttningar mellan nordiska länder.

Hundar, katter och illrar

Av transportörer av hundar, katter och illrar krävs registrering om djuren transporteras i kommersiellt syfte. I en del av transporterna förutsätts ett tillstånd för transportörer enligt djurtransportlagstiftningen och då behövs inte en registrering. 

Fjäderfä

Vid transporter av fjäderfä förutsätts huvudsakligen ett tillstånd för transportörer enligt djurtransportlagstiftningen och sålunda förutsätts en registrering enbart vid transporter av hobbyfjäderfä.

Klövdjur

Vid transporter av klövdjur förutsätts huvudsakligen ett tillstånd för transportörer enligt djurtransportlagstiftningen. Vid förflyttningar av klövdjur som hållna hobbydjur krävs att djuren uppfyller alla de motsvarande hälsokrav som krävs av produktionsdjuren av samma art. Hälsokraven är stränga. Djurägaren bör i god tid före den planerade transporten utreda kraven och möjligheten att uppfylla dem. Även om kraven uppfylls är transporterandet dock riskfyllt ur djursjukdomssynvinkeln.

Journalföringskrav

Registrerade transportörer ska föra journaler om kategorier, arter och antalet djur som transporteras och förvara journalerna i tre år. Transportören ska också föra journaler för varje transportmedel över följande uppgifter:

 • nummer på registreringsskylten eller registreringsnummer
 • datum och tidpunkter för lastning av djuren vid ursprungsanläggningen
 • namn på, adress till och unikt registreringsnummer eller godkännandenummer för varje besökt anläggning
 • datum och tidpunkter för avlastning av djuren vid destinationsanläggningen
 • datum och platser för rengöring, desinfektion och skadedjursbekämpning av transportmedlet
 • referensnummer på de dokument som åtföljer djuren

Lagstiftning

 • Lag on identifiering och registrering av djur1069/2021, 6
 • Djurhälsolag (EU) 2016/429, artikel 87 (hov- och klövdjur)
 • Kommissionens delegerade förordning 2019/2035 om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (hundar, katter, illrar, fjäderfä)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 328/2021 om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater
 • Lag om transport av djur 1429/2006 (tillstånd att transportera djur)
 • Rådets djurtransportförordning 1/2005 (djurtransporttillstånd)

Länkar

Krav på djurtransporter i kommersiellt syfte

Regionförvaltningsverket: tillstånd, anmälningar och ansökningar - djur

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2024