Förflyttningar av hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte

OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Denna anvisning gäller alla aktörer som flyttar hundar, katter och illrar som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz och hämtar dem till Finland från EU-länder, Norge eller Schweiz.

Förflyttningen syftar till försäljning eller någon annan form av överlåtelse av äganderätten till djuret ifråga och är inte en del av djurägarens förflyttning. Dessa krav gäller också djur som reser som frakt.

Djurhälsokraven

Aktörerna får endast flytta hundar, katter och illrar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

 1. djuren är individuellt identifierade, antingen
  1. genom implantering av en transponder i enlighet med artikel 70 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, eller
  2. med en tydlig och läsbar tatuering som anbringats före den 3 juli 2011;
 2. djuren åtföljs av en individuell identitetshandling (pass för sällskapsdjur) i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 som visar att följande gäller:
  1. Det identifierade djuret kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och har genomgått en fullständig första vaccinationscykel mot rabies minst 21 dagar före förflyttningen eller har omvaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688.
  2. När det gäller hundar, de har genomgått riskreducerande åtgärder för angrepp av Echinococcus multilocularis i enlighet med del 2.1 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688 och, i tillämpliga fall, när det gäller hundar, katter eller illrar för andra sjukdomar i enlighet med del 2.3 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688 inom den där fastställda tidsperioden, innan de förs in till en medlemsstat eller zon däri som kan kräva att dessa åtgärder tillämpas;
 3. genom undantag från ovan nämnda b) punktens i underpunkt får aktörerna flytta hundar, katter och illrar som är yngre än 12 veckor och som inte har vaccinerats mot rabies, eller som är 12–16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies men ännu inte uppfyller giltighetskraven i del 1 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688 till en annan medlemsstat, förutsatt att
  1. destinationsmedlemsstaten har tillåtit sådana förflyttningar i allmänhet och har underrättat allmänheten på en särskild webbplats om att sådana förflyttningar är tillåtna (observera, att det är förbjudet att förflytta ovannämnda unga djur till Finland i ett kommersiellt syfte), och
  2. ett av följande villkor är uppfyllt:
   1. djurhälsointyget kompletteras med en försäkran från aktören, som anger att djuren från födseln till och med avsändandet inte har varit i kontakt med hållna landlevande djur som misstänks ha smittats med rabiesvirus eller vilda djur av förtecknade arter vad gäller infektion med rabiesvirus, eller
   2. det kan fastställas från identitetshandlingen för moderdjuret, som de djur som avses i denna punkt fortfarande är beroende av, att moderdjuret före födseln vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688.

I djurhälsointyget ska anges den avsändande och mottagande anläggningens namn och adress samt registreringsnumret som getts anläggningen eller godkännandenumret för ett djurhem för hundar, katter och illrar, eller för en anläggning godkänd för uppsamling. Ett registreringsnummer för mottagaren krävs inte då en privatperson för in en hund, katt eller iller då det är frågan om en engångsföreteelse.

Förflyttningskontroll och djurhälsointyget som åtföljer sändningen

Sändningen ska kontrolleras före förflyttningen. Kontrollen görs av den övervakande officiella veterinären på exportörens begäran. Innan ett djurhälsointyg undertecknas ska den officiella veterinären utföra dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar för att kontrollera att kraven uppfylls. Den officiella veterinären utför en identitetskontroll och en klinisk undersökning, och om detta inte är möjligt en klinisk besiktning, av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

Efter att tjänsteveterinären har gjort kontrollerna utfärdar hen djurhälsointyget under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller hundar, katter, illrar. Djurhälsointyget ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdandet. Sändningen ska således åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av tjänsteveterinären. I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 fastställs en egen hälsointygsmodell för hundar, katter och illrar.

Djurhälsointyget ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Avsändarens och mottagarens namn och adress.
 2. Den avsändande anläggningens namn och adress, och
  1. om den avsändande anläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om den avsändande anläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 3. Destinationsanläggningens namn och adress, och
  1. om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 4. Art och kategori av djur och, vid behov, identifiering.
 5. Uppgifter om djurhälsosituationen och ytterligare garantier i fråga om
  1. ursprungsmedlemsstaten eller zonen däri,
  2. djurens ursprungsanläggning och ursprungsflock, inklusive testresultat i förekommande fall,
  3. djuren som ska avsändas, inklusive testresultat eller vaccinationer i förekommande fall.
 6. Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

Bestämmelser om saken ingår i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 i artiklarna 53-54 och 91 samt i bilagorna VII och VIII punkt 1.

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2023