EU:s inre marknad av utsäde

Förutsättningar

När utsäde marknadsförs från Europeiska Unionens (EU) medlemsländer till Finland, krävs det att

  • man endast marknadsför utsäde av sorter som finns upptagna i EU:s sortlista
  • utsädespartierna är certifierade
  • förpackningarna i utsädespartierna är försedda med kravenliga officiella garantibevis
  • man för stråsädens del kan uppvisa intyg över flyghavrefrihet
  • växtpass

Anmälningsplikt gällande marknadsföring, import och export

Närmare uppgifter finns i punkten registrering som marknadsförare.

Intyg över flyghavrefrihet

När utsäde marknadsförs från andra medlemsstater till Finland bör marknadsföraren uppvisa ett myndighetsintyg för Livmedeslsverkets utsädesenhet, av vilket framgår att odlingen som partiet kommer ifrån har konstaterats vara fri från flyghavre vid en officiell granskning, samt att ett minst 1 kg:s prov har tagits av partiet och vid en myndighetsgranskning konstaterats fritt från flyghavre. Om ingen flyghavregranskning har utförts i odlingen, bör man uppvisa ett officiellt intyg enligt vilket ett 3 kg:s prov har konstaterats fritt från flyghavre.

Granskningsintyg

I följande fall ska granskningsintyg lämnas in till utsädesenheten

  • partier som används som grundutsäde vid utsädesproduktion (=högre utsädesklasser), dessutom fältförsöksintyg eller fältprov
  • partier som ompackas i Finland
  • partier som används i utsädesblandningar
  • överåriga partier vilkas uppfyllande av kvalitetsfordringarna undersöks

Då man gör utsädesblandningar som innehåller partier vilkas kvalitet har granskats någon annanstans än i Finland, ska granskningsintygen bifogas blandningsanmälan som lämnas in till utsädesenheten. Som förpackare av blandningen anges då den som försluter förpackningarna med blandningen. Då man gör en anmälan om ompackning av ett parti vars kvalitet har granskats någon annanstans än i Finland, ska granskningsintyget bifogas anmälan som lämnas in till utsädesenheten. Som förpackare av blandningen anges då den som försluter förpackningarna med blandningen. De utländska granskningsintygen bör vara i kraft då partiet marknadsförs i Finland. För ettåriga arter är utländska grobarhets- och fukthaltsresultat giltiga fram till slutet av följande juni månad efter att intyget getts. För fleråriga arter är grobarhets- och fukthaltsresultaten giltiga till slutet av följande oktober månad.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2020