Japan

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Japan. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan Res med sällskapsdjur.

Från Finland till Japan har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, malt, choklad, kvarnindustriprodukter och svinkött.

Ta del av kraven på export till Japan med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Bär och svamp

Ministeriet för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) i Japan kräver mätning av radioaktivitet i bär och svamp engligt följande:

  • svamp, torkad svamp och torkade svampprodukter och koncentrerade bärprodukter: mätning av radioaktivitet för varje parti
  • bär och icke-koncentrerade bärprodukter som puréer: mätning från det första partiet då exporten inleds

Du kan beställa en radioaktivitetsmätning i Finland på Strålsäkerhetscentralen (STUK) innan du exporterar produkterna till Japan.

Vänligen observera att den japanska radioaktivitetsgränsen (100 Bq/kg) är strikt. Samma gräns gäller för alla svamp- och bärprodukter, inklusive torkade produkter och koncentrat.

Fisk och fiskeriprodukter

Av exportstatistiken framgår att fisk och fiskeriprodukter exporteras från Finland till Japan. Finland och Japan har inte någon officiellt överenskommen djurhälsointygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för fiskprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter

Export av fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter till Japan är möjlig endast från anläggningar som Japan godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter till Japan måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Sätt dig in i de särskilda villkoren för export i god tid innan exporten inleds. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid följande frågor:

  • Japan förutsätter att förpackningarna till exportprodukter är försedda med märkningen ”Inspection passed”. Märkningen görs till exempel med hjälp av ett klistermärke som fästs på förpackningen i samband med identifieringsmärket.
  • För att export ska vara möjlig, förutsätter Japan att hela Finland under de senaste 90 dygnen enligt OIE:s definition varit fritt från aviär influensa (notifiable avian influenza, defnierats på första sidan av exportvillkoren). Exporten av fjäderfäkött till Japan ska avbrytas omedelbart om aviär influensa påträffas bland fjäderfä och i vissa fall då aviär influensa misstänks förekomma (positivt resultat vid PCR-screening). Vi informerar anläggningarna som godkänts för export till Japan och dem som utövar tillsyn över dessa anläggningar om sådana misstankar om aviär influensa eller kosntaterade fall av aviär influensa.
  • Exportvillkor - export av fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter till Japan 
  • Djurhälsointyg - export av fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter till Japan

Kött från hjortdjur och produkter framställda av sådant kött

Från Finland får än så länge inte exporteras kött från älgar, renar, rådjur, hjortar eller andra hjortdjur eller produkter tillverkade av sådant kött till Japan. MHLW förbjöd 17.4.2018 import av kött och köttberedningar från hjortdjur från Finland till Japan på grund av att ett TSE-fall hos älg konstaterats i Finland. Mer information om gällande exportrestriktioner.

Mjölk och mjölkprodukter

Export av mjölk och mjölkprodukter till Japan förutsätter inte något separat anläggningsgodkännande av den japanska myndigheten. När ditt företag exporterar mjölk och mjölkprodukter till Japan måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. Du hittar villkoren för export fastställda av den japanska myndigheten Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) i bilagan här nedan. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

I Japan finns två myndigheter, MAFF och MHLW, som bägge förutsätter att ett djurhälsointyg åtföljer exportpartier av mjölkprodukter. Bägge myndigheter har definierat de produkter för vilka de förutsätter/inte förutsätter (X/-) djurhälsointyg. Dessa uppgifter har sammanställts i tabellen nedan. Livsmedelsverket kan dock inte garantera att uppgifterna i tabellen är korrekta. Innan du exporterar ska du därför vid behov kontrollera med Japan huruvida ett intyg krävs. 

Intyg krävs för följande produktgrupper:

Intyg MAFF

Intyg MHLW

Milk and cream, etc. (0401)

X

X

Milk and cream, etc. (0402)

X

X

Buttermilk, etc. (0403)

X

X

Whey, etc. (0404)

X

X

Butter, etc. (0405)

X

X

Cheese, etc. (0406)

X

X

Undantag:

Intyg MAFF

Intyg MHLW

Milk albumins, etc. (3502.20, 3502.90)

X

-

Feed and pet food, etc. (2309.10, 2309.90)

X

-

Lactose 

X

-

Evaporated milk, evaporated skim milk

X

Yoghurt

-

X

Butter oil

-

X

Processed cheese

-

X

Nötkött och nötköttsprodukter

Export av nötkött och nötköttsprodukter till Japan är möjlig endast från anläggningar som Japan godkänt. Slakteriet, styckningsanläggningen, processsnings- och lageranläggningen ska alla vara införda i Japans förteckning över anläggningar. Livsmedelsverket rekommenderar exportanläggningar för de myndigheterna i Japan. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar nötkött eller nötköttsprodukter till Japan måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Sätt dig in i villkoren för export i god tid innan exporten inleds.

Svinkött och svinköttsprodukter

Export av svinkött och svinköttsprodukter till Japan är möjlig endast från anläggningar som Japan godkänt. Slakteriet, styckningsanläggningen, processsnings- och lageranläggningen ska alla vara införda i Japans förteckning över anläggningar. Livsmedelsverket rekommenderar exportanläggningar för den myndighet i Japan som administrerar förteckningen. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött eller svinköttsprodukter till Japan måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Japan överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Ägg och äggprodukter

Export av ägg och äggprodukteer till Japan förutsätter inte något separat anläggninsgodkännande från den japanska myndigheten (MAFF). Då ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Japan måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intygen som Finland och Japan bilateralt överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Djur, embryon och könceller

Galtsperma

Om ditt företag exporterar galtsperma till Japan ska sändningen åtföljas av ett djurhälsointyg. I exportvillkoren och djurhälsointyget nedan finns Japans Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) villkor för export av galtsperma. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Sändningar med galtsperma ska åtföljas av ett importcertifikat och MAFF kvalistetskrav för import ska uppfyllas. Mer information: aasia@ruokavirasto.fi 

Hjortdjur

Japan har infört exportförbud för produkter erhållna av hjortdjur på grund av TSE hos hjortdjur. Mer information om gällande exportrestriktioner.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Produkter erhållna av hjortdjur

Japan har infört exportförbud för produkter erhållna av hjortdjur på grund av TSE hos hjortdjur. Mer information om gällande exportrestriktioner.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024