Förmedlare av frön och plantor av skogsträd

En förmedlare av frön eller plantor av skogsträd är en företagare som förmedlar färdigt förpackade och med en etikett försedda frö- eller plantpartier vidare till andra företagare eller skogsägare. Skogsodlingsmaterial är frön och plantor av träd avsedda för skogsodling. Här finner du mer information om skogsodlingsmaterial.

Hur man registrerar sig som leverantör av skogsodlingsmaterial

En leverantör av skogsodlingsmaterial som yrkesmässigt marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska införas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Leverantören av skogsodlingsmaterial registrerar sig samtidigt också i växtskyddsregistret. Man ska vara införd i växtskyddsregistret, om man producerar eller saluhåller sådant skogsodlingsmaterial som förutsätter ett växtpass. Mer information om hur man registrerar sig finner du här.

Användning av ett växtpass och en fröetikett vid marknadsföring av frön

Skogsodlingsmaterial som marknadsförs inom EU ska ha ett stambrev. En fröklängningsanstalt för skogsträd ansöker om ett stambrev från Livsmedelsverket för ett fröparti som klängts och rensats i Finland. Klängningsanstalten utarbetar utgående från informationen i stambrevet en kombination av växtpass och fröetikett som fästs på den förslutna (förseglade) fröförpackningen. Modeller på växtpasset och fröetiketten finner du här. Kombinationen växtpass och fröetikett krävs endast för frön av tall och douglasgran, men den kan användas för alla frön. En fröetikett krävs för alla frön avsedda för skogsodling.

Förmedlare av frön är inte växtpasskyldiga, om de marknadsför färdigt förpackade och med en etikett försedda frö- eller plantpartier vidare till andra företagare eller skogsägare. De ska ändå se till att ett växtpass och en fröetikett fästs på alla förpackningar. Den som förmedlar frön ska också kontrollera att fröförpackningarna som marknadsförs inte har öppnats.

Förpackare av frön

En företagare som delar fröpartier i mindre säljförpackningar är en fröförpackare. En fröförpackare ska märka förpackningarna med sitt eget växtpass och sin egen fröetikett. Här finner du modeller på växtpasset och fröetiketter. Fröförpackare är växtpasskyldiga och deras verksamhet kontrolleras regelbundet. För kontrollerna uppbärs en avgift. Livsmedelsverket har en möjlighet att dra ner på de avgiftsbelagda kontrollerna av egenkontrollen i sådana företag, som har levererat sin plan för egenkontroll till Livsmedelsverket och därefter följt den i två års tid. Anvisningar om hur ett fröpackeri utarbetar en plan för egenkontroll finner du här.

Användning av ett växtpass och en fröetikett vid marknadsföring av plantor

Förmedlare av plantor är inte växtpasskyldiga, om de förmedlar färdigt förpackade och med en etikett försedda plantpartier vidare till andra företagare eller skogsägare. De ska ändå se till att ett växtpass och en fröetikett fästs på alla förpackningar med plantor.

Förpackare av plantor

En plantförpackare delar ett större plantparti i mindre förpackningar. Plantförpackaren ska märka förpackningarna med sitt eget växtpass och sin egen plantetikett. Plantförpackare är växtpasskyldiga och deras verksamhet kontrolleras regelbundet. För kontrollerna uppbärs en avgift.

Handel med skogsodlingsmaterial på EU:s inre marknad 

Handel på den inre marknaden är import eller export mellan Finland och ett annat EU-land. I handeln på den inre marknaden rör sig frön och plantor fritt mellan länderna. Företagarna har ändå påförts vissa skyldigheter som du finner här.

Import av skogsodlingsmaterial

Med import avses införsel av skogsodlingsmaterial från andra än Europeiska unionens medlemsländer. Import av skogsodlingsmaterial förutsätter ett separat importtillstånd och nödvändiga intyg (såsom OECD-certifikat och ett internationellt växtsundhetscertifikat). Läs mer om import av skogsodlingsmaterial här.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023