Laboratorieanalyser

Analyserna i anslutning till den officiella tillsynen över gödselfabrikat samt hygienanalyserna som förutsätts i biproduktförordningen ska utföras i Livsmedelsverkets laboratorium eller i ett laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt.

Undersökningar som rör varudeklarationer för och egenkontroller av gödselfabrikat, med undantag för hygienanalyser vid anläggningar som är godkända enligt biproduktförordningen, får göras också av andra än godkända laboratorier. Undersökningarna ska utföras med metoder som är avsedda för analys av gödselfabrikat.

Livsmedelsverkets laboratorium fungerar som ett officiellt laboratorium enligt gödselmedelförordningen, biproduktförordningen och lagen om gödselfabrikat.

Godkända laboratorier

Godkännande av ett laboratorium utförs på ansökan och bygger på laboratoriets påvisade kompetens (av FINAS-ackrediteringstjänsten konstaterad kompetens). Godkännandet förutsätter användning av sådana standardmetoder avsedda för analys av gödselfabrikat som i första hand har angetts i EG-lagstiftningen eller som är internationella.

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2023