Bedrivande av verksamhet

Ekonomisk aktör

I lagen om gödselmedel precis som i EU:s förordning om gödselprodukter används termen ekonomisk aktör om den som bedriver verksamhet inom gödselbranschen. Med ekonomisk aktör avses tillverkare, auktoriserade ombud, importörer och distributörer som deltar i tillverkningen och distributionen.

Med tillverkare avses varje fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en gödselprodukt och som saluför gödselprodukten i fråga i eget namn eller under eget varumärke. Tillverkare eller personer som låter tillverka produkter är enligt gödselmedelslagen således också ekonomiska aktörer som släpper ut produkter på marknaden när de saluför produkterna i sitt eget namn. Då ansvarar de också för produktens överensstämmelse med kraven och dess kvalitet.

Tillverkaren och den som låter tillverka gödselprodukter ansvarar för att de komponenter som ingår i produkterna uppfyller kraven. Tillverkaren eller den som låter konstruera eller tillverka en gödselprodukt ansvarar också för att de komponenter som använts i de egna gödselprodukterna har behandlats på det sätt som lagstiftningen förutsätter även när behandlingen har utförts av ett annat företag.

Anmälningsskyldighet

En ekonomisk aktörs anmälningsskyldighet utvidgas på så sätt att också tillverkning och utsläppande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter samt utsläppande på marknaden av gödselprodukter på grundval av ömsesidigt erkännande omfattas av anmälningsskyldigheten. Den ekonomiska aktören ska göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om tillverkning, marknadsföring eller import redan innan verksamheten inleds. Till anmälan ska fogas en beskrivning av verksamhetens upplägg, information om produkterna och uppgifter om kvalitetssystemet.

Anmälningsskyldigheten gäller inte ekonomiska aktörer som enbart bedriver parti- eller detaljhandelsverksamhet.

Betydande förändringar i verksamheten och nedläggning av den ska också anmälas skriftligen.

Registrerade ekonomiska aktörer:

De ekonomiska aktörer som redan är registrerade i enlighet med den nationella lagen om gödselfabrikat 539/2006 betraktas som aktörer också i enlighet med den nya lagen om gödselmedel. Registrerade ekonomiska aktörer ska göra en anmälan om tillverkning, import eller distribution av CE-märkta gödselprodukter till Livsmedelsverket på blanketten för ändringsanmälan.

Anmälningar till Livsmedelsverket:

Anmälningar lämnas i första hand vid Livsmedelsverkets e-tjänst Touko. På blanketten anges utöver vilken verksamhet som bedrivs också vilka produktkategorier anmälan gäller. I samband med tillverkningsfunktionerna anges dessutom komponentmaterialkategorierna för de komponentmaterial som används i produkterna.

Under övergångsperioden till och med den 31 december 2024 kan en ekonomisk aktör släppa ut produkter på marknaden också enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006. Då anger den ekonomiska aktören produkternas typbeteckningar.

Ömsesidigt erkännande

Anmälningsskyldigheten enligt lagen om gödselmedel gäller också en ekonomisk aktör som genom ömsesidigt erkännande tillhandahåller sådana gödselprodukter, som redan saluförs lagligen på marknaden i en annan medlemsstat, på marknaden i Finland. För gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden genom ömsesidigt erkännande ska utöver registrering också ansökas om tillstånd på förhand hos Livsmedelsverket. Gödselprodukter får inte tillhandahållas på marknaden i Finland innan Livsmedelsverket har fattat sitt beslut. Läs mer om ömsesidigt erkännande här.

Kravet på godkännande av anläggning faller bort

Kravet på godkännande av anläggning som tillverkar organiska gödselfabrikat finns inte längre med i lagen om gödselmedel. Skyldigheten kvarstår dock enligt förordningen om biprodukter för anläggningar som bearbetar och lagrar animaliska biprodukter. Ansökan om godkännande kan göras i Touko på blanketten för inledande av verksamhet eller ändring av verksamheten.

Trots att verksamhet inom gödselbranschen inte kräver godkännande av anläggning, har Livsmedelsverket rätt att inspektera en ekonomisk aktörs lokaler, anordningar och redskap innan verksamheten inleds. Genom inspektionen säkerställs att verksamheten uppfyller kraven i lagen om gödselmedel, bland annat med tanke på tillverkningen, produkternas lagring och den ekonomiska aktörens kvalitetssystem. Närmare bestämmelser om kraven på verksamheten finns i jord- och skogsbruksministeriets förordningar.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023