Kraven på växhälsa i distansförsäljning av trädgårdsväxter

På den här sidan kan du läsa hur du kan uppfylla kraven på växthälsa i distansförsäljning av trädgårdsväxter. Syftet med kraven är att förhindra spridning av växtskadegörare.

Med distanförsäljning avses här distansförsäljning till konsumenter sålunda, att växterna levereras för att hämtas av konsumenten till exempel på postkontoret eller annan upphämtningsplats eller hem till konsumenten. Om växterna beställs och hämtas i affären, räknas det inte som distansförsäljning i detta sammanhang.

Ta reda på om du behöver registrera dig eller om du behöver utfärda växtpass

Registrera dig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister, då företaget idkar distansförsäljning av trädgårdsväxter och minst en utav följande punkter stämmer för verksamheten:

 • försäljning av fleråriga trädgårdsväxter för frilandsplantering till ett värde av minst 10 000 euro per år (inklusive moms)
 • försäljning av värdväxter för päronpest som den förra aktören inte har försett med växtpass på varje enskilda växt eller förpackning
 • försäljning av växter utomlands (gäller grönväxter, krukväxter, plantskoleväxter, lökar, allt förökningsmaterial och frön som behöver vara försedda med växtpass)

I dessa fall måste man använda växtpass för trädgårdsväxter även vid distansförsäljning. Ansök om rätt att utfärda växtpass om företaget behöver utfärda växtpass själv. Företaget kan dock förmedla växterna till kunderna så att de är försedda med den föregående aktörens växtpass. Då behöver företaget beställa växterna så att de levereras försedda med växtpass på varje växt eller förpackning. Växtpass, som en annan aktör har utfärdat, får inte kopieras. Det hör till en distansförsäljares skyldigheter att se till, att kravet för att alla växter som levereras till kunderna är försedda med växtpass.

Krukväxter, utplanteringsväxter eller grönväxter behöver inte vara försedda med växtpass i distansförsäljning som riktar sig till konsumenter inom Finland, eftersom de inte utgör en likadan risk för spridning av skadegörare till naturen som frilandsväxter utgör. 

Ordna med egenkontroll av skadegörare och utfärdandet av växtpass

Växtpasset är en märkning i enlighet med EU-växtskyddsförordningen (2016/2031) och det används vanligen för för plantering avsedda växter i partiförsäljning. I de fall som beskrivs i föregående kapitel, utfärdas växtpass också vid distansförsäljning som riktar sig till konsumenter. Att utfärda växtpass betyder att aktörens som utfärdar växtpass utför skadegörarkontroll i form av egenkontroll för växterna och beviljar växtpassen på basis av kontrollen. Växtpasset fästs på försändelsen eller på växterna.

Företaget, som utfärdar växtpass, garanterar, att det har utfört skadegörarkontroll i form av egenkontroll på växtpartiet och att inga karantän- eller kvalitetsskadegörare har på träffats i partiet.

Då karantänskadegörare misstänks ska man alltid meddela detta till Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). När kvalitetsskadegörare förekommer, sköter aktören själv  åtgärderna, dvs. sorterar till exempel växterna så, att inte växter med symptom skickas till kunderna.

Ifall företaget inte själv utfärdar växtpass, behöver du inte utföra officiell egenkontroll med bokföring. En distansförsäljare måste dock kontrollera växterna så, att växter som är behäftade med symptom av karantän- eller kvalitetsskadegörare inte skickas till kunderna .

Växtpasset ger köparen grunduppgifterna om växtpartiet

 • A. Växtartens botaniska namn (Släktnamn + artnamn)
 • B. Växtpassets utfärdares registerbeteckning (FI + registernumret)
 • C. Spårbarhetskoden för vissa växtarter
 • D. Ursprungsländer

Ett exempel på växtpass


Se till att de uppgifter, som krävs för de växter som saluförs, är synliga för kunden

I försäljning på distans, så som i en webbutik eller i en försäljningskatalog, ska produktuppgifterna innehålla följande uppgifter som krävs i enlighet med plantmateriallagstiftningen:

 • växtens namn på svenska eller finska och det botaniska namnet (på artnivå alltid då det är möjligt)
 • sort
 • produktionsländerna
 • försäljarens eller odlarens namn
 • växtens storlek eller ålder
 • i fråga om containerplantor krukans storlek
 • i fråga om certifierade bruksplantor kvalitetsklassen.

Växtpassuppgifterna behöver inte vara synliga i webbutiken eller i en försäljningskatalog, men de får vara det. Växtpasset ska finnas med i försändelsen antingen för hela försändelsen eller fäst på växterna eller förpackningarna.

Se till att växterna uppfyller kraven för yttre kvalitet

Fleråriga trädgårdsväxter räknas som plantmaterial och måste uppfylla de krav som plantmateriallagstiftningen ställer på den yttre kvaliteten. Syftet med kraven är, att endast sådant plantmaterial säljs till kunderna som har förutsättningarna i ordning för att växterna ska börja växa. Kraven är:

 • Försäljningspartierna är av jämn kvalitet
 • Växterna är typiska för art- och sort
 • Materialet är normalt utvecklat
 • Rotsystemet är friskt
 • Inga betydande frostskador eller mekaniska skador som skulle förhindra den senare utvecklingen förekommer.
 • Normal vätskespänning

Spara spårbarhetsuppgifterna

För att partier som är behäftade med skadegörare lättare skulle kunna spåras vid behov, ska informationen sparas i försäljningskedjan om vilket produktionsställe som växterna härstammar från. En distansförsäljare sparar alltid forsedlarna eller motsvarande uppgifter för de växter denne har skaffat i tre års tid. Även uppgifter om de växtpass som har utfärdats ska sparas. Växtskyddslagstiftningen kräver inte att du sparar uppgifter om vilka konsumenter som har tagit emot växterna.

Kontaktning

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023