Hevoseläinten siirrot

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja hevoseläimiä Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

Eläinterveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää hevoseläimiä toiseen jäsenvaltioon vain, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 1. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu surraa (Trypanosoma evansi) lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana, tai jos ne tulevat pitopaikasta, jossa surra (Trypanosoma evansi) on raportoitu lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana, tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoitusta, kunnes
  1. tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta,
   ja
  2. pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty surran (Trypanosoma evansi) varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 3 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka oli otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun viimeinen tartunnan saanut eläin oli poistettu pitopaikasta;
 2. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu astumatautia lähtöä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana, tai jos ne tulevat pitopaikasta, jossa astumatauti on raportoitu lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana, tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoitusta, kunnes
  1. tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teurastettu tai kaikki tartunnan saaneet urospuoliset hevoseläimet on kuohittu;
   ja
  2. pitopaikassa jäljellä oleville hevoseläimille, lukuun ottamatta i alakohdassa tarkoitettuja kuohittuja urospuolisia hevoseläimiä, on tehty astumataudin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 8 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka oli otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun i alakohdassa kuvatut toimenpiteet oli suoritettu;
 3. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu hevosen näivetystautia lähtöä edeltäneiden 90 päivän aikana, tai jos ne tulevat pitopaikasta, jossa hevosen näivetystauti on raportoitu lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoitusta, kunnes
  1. tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teurastettu ja pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu;
   ja
  2. pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty hevosen näivetystaudin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 9 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka oli otettu kahdella eri kerralla vähintään kolmen kuukauden välein sen jälkeen, kun i alakohdassa kuvatut toimenpiteet oli suoritettu;
 4. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia lähtöä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana tai, jos ne tulevat pitopaikasta, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jossa on raportoitu venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti kahden edellisen vuoden aikana, ne täyttävät i alakohdan edellytykset ja joko ii tai iii alakohdan edellytykset:
  1. ne ovat olleet kliinisesti terveitä vähintään 21 päivän ajan ennen lähtöä, ja kaikille ii tai iii alakohdassa tarkoitetuille eläimille, joiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö nousi normaalin fysiologisen vaihteluvälin yli, on tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta diagnostinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä;
   ja
  2. eläimet on pidetty karanteenissa vähintään 21 päivän ajan suojattuina tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä, ja
   joko
   — niille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia vastaan ja uusintarokotus valmistajan suositusten mukaisesti vähintään 60 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen lähettämispäivää;
   tai
   — niille on tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteestä, joka on otettu aikaisintaan 14 päivää karanteenin alkamispäivän jälkeen;
  3. eläimille on tehty
   — testi venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä parinäytteistä, jotka otettiin kahdella eri kerralla 21 päivän välein ja joista jälkimmäinen otettiin lähtöpäivää edeltäneiden 10 päivän aikana, eikä vasta-ainepitoisuus noussut;
   ja
   — testi venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliittiviruksen genomin osoittamiseksi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 2 kohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteestä, joka on otettu 48 tunnin kuluessa ennen lähtöä, ja eläimet on suojattu tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä näytteenoton jälkeen lähtöön saakka;
 5. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 6. eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu pernaruttoa sorkka- ja kavioeläimissä lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana;
 7. eläimet eivät ole olleet kosketuksissa a–f alakohdassa tarkoitettujen tautien osalta luetteloituihin lajeihin kuuluvien eläinten kanssa, jotka eivät täyttäneet a–e alakohdassa säädettyjä vaatimuksia lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana eivätkä f alakohdassa säädettyä vaatimusta lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana.

Yllä mainituissa a, b ja c alakohdissa tarkoitettuja siirtorajoituksia on sovellettava vähintään 30 päivää sen jälkeen, kun pitopaikan viimeinen a, b ja c alakohdassa tarkoitetun kyseisen taudin osalta luetteloituun lajiin kuuluva eläin on joko lopetettu ja hävitetty tai teurastettu ja tilat on puhdistettu ja desinfioitu.

Eläinterveystodistusta pyytävän toimijan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava osoitetiedot niistä hevoseläimiä pitävistä pitopaikoista, joissa siirrettäväksi tarkoitettuja hevoseläimiä on pidetty toiseen jäsenvaltioon suunniteltua siirtoa edeltäneiden 30 päivän ajan.

Siirtotarkastus ja lähetystä seuraava eläinterveystodistus

Lähetys on tarkastettava ennen siirtoa. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri viejän pyynnöstä. Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista tehtävä asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset ja -tutkimukset todentaakseen, että vaatimukset täyttyvät. Virkaeläinlääkärin on suoritettava lähetykseen kuuluvien eläinten tunnistustarkastus ja kliininen tutkimus, jotta voidaan havaita, ilmeneekö eläimissä kyseisten lajien osalta luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai epäilläänkö niissä tällaisten tautien esiintymistä.

Tarkastusten jälkeen virkaeläinlääkäri antaa eläinterveystodistuksen viimeisten 48 tunnin kuluessa tai viimeisenä työpäivänä ennen lähtöä alkuperäisestä pitopaikasta hevoseläinten osalta. Eläinterveystodistus voidaan antaa joko yksittäiselle hevoseläimelle tai sellaiselle hevoseläinten lähetykselle, jossa hevoseläimiä lähetetään samanaikaisesti useita samasta lähtöpaikasta samaan määränpääpaikkaan ja joka lähetetään suoraan toiseen jäsenvaltioon ilman kokoamista. Lähettäjä ja vastaanottaja ovat pitopaikoista vastaavia tahoja.  Lähetyksille on olemassa kaksi eri terveystodistusmallia. Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Lähetystä tulee seurata virkaeläinlääkärin allekirjoittama eläinterveystodistus. Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/403 on määritetty hevoseläimille terveystodistusmallit.

Poiketen eläinterveystodistuksen 10 päivän voimassaoloajasta yksittäiselle hevoseläimelle annettu eläinterveystodistus on voimassa 30 päivää edellyttäen, että

 1. siirrettävän hevoseläimen mukana on asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja ja voimassa oleva validointimerkki, jonka toimivaltainen viranomainen tai elin, jolle tämä tehtävä on siirretty, on myöntänyt ja sisällyttänyt elinikäiseen tunnistusasiakirjaan enintään neljän vuoden ajaksi, ja elinikäinen tunnistusasiakirja todistaa, että eläimen tavanomaisena olinpaikkana on pitopaikka, jonka toimivaltainen viranomainen on tunnustanut olevan pienen terveysriskin pitopaikka tiheiden eläinterveyskäyntien, ylimääräisten tunnistustarkastusten ja terveystestauksen sekä sen seikan perusteella, että pitopaikassa ei käytetä luonnollista siitosta, paitsi erityisissä ja erillisissä tiloissa;
  tai
 2. siirrettävän rekisteröidyn hevoseläimen mukana on asetuksen (EU) 2016/429 114 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty kerran myönnettävä elinikäinen tunnistusasiakirja ja siihen enintään neljäksi vuodeksi sisällytetty voimassa oleva lupa, jonka Fédération Equestre Internationalen kansallinen liitto on myöntänyt hevoskilpailuihin osallistumista varten tai hevosurheilusta vastaava toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kilpa-ajoihin osallistumista varten, ja elinikäinen tunnistusasiakirja todistaa eläinlääkärin tekevän vähintään kaksi käyntiä vuodessa, mukaan lukien käynnit säännöllisiä hevosinfluenssarokotuksia ja muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin suuntautuvien siirtojen edellyttämiä tarkastuksia varten.

Tällöin eläinterveystodistus on voimassa 30 päivää. Voimassaoloaikana todistus riittää kattamaan useita siirtoja toisiin jäsenvaltioihin, sekä paluun todistuksessa ilmoitettuun lähtöpaikkana olevaan pitopaikkaan. Virkaeläinlääkärit voivat Suomessakin myöntää EU:n harmonisoidun lainsäädännön mukaisesti näitä 30 päivän todistuksia, kun siirrettävän hevoseläimen mukana on elinikäinen tunnistusasiakirja ja siihen sisällytetty hevoskilpailuihin osallistumista varten myönnetty lupa, ja tunnistusasiakirjassa on vaaditut merkinnät eläinlääkärikäynneistä.

Eläinterveystodistukseen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 1. lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
 2. lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos lähettävä pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos lähettävä pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 3. määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja,
  1. jos määränpäänä oleva pitopaikka on hyväksytty pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero; tai
  2. jos määränpäänä oleva pitopaikka on rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
 4. eläinlaji ja -luokka sekä vaadittaessa tunnistetiedot;
 5. tiedot eläinten terveystilanteesta ja lisätakeet seuraavista seikoista:
  1. alkuperäjäsenvaltio tai -vyöhyke;
  2. eläinten alkuperäinen pitopaikka ja alkuperäparvi, mukaan lukien testitulokset soveltuvin osin;
  3. lähetettävät eläimet, mukaan lukien testitulokset tai rokotukset soveltuvin osin;
 6. eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka ja voimassaoloaika, virkaeläinlääkärin nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen leima

Rekisteröityjen hevoseläinten siirrot pohjoismaissa

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa pysyvästi pidettävien rekisteröityjen hevoseläinten osalta ei vaadita erillistä terveystodistusta edellyttäen, että:

 1. hevonen palaa lähtövaltioon kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on ylittänyt mainittujen valtioiden välisen rajan kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen osallistumista varten;
 2. hevosen osallistuminen kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen kyetään osoittamaan asiakirjalla tai muulla luotettavalla tavalla ennen siirtymistä valtiosta toiseen;
 3. hevosen mukana on kilpailun, jalostusarvostelun tai jalostuskokeen jälkeen todistus tapahtumaan osallistumisesta;
 4. edellä 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua, jalostusarvostelua tai jalostuskoetta valvovan eläinlääkärin antama, tai jos tapahtuma ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, tapahtuman ylimmän tuomarin tai hänen valtuuttamansa henkilön antama;
 5. hevoseläimen mukana tulee olla hevoseläinten elinikäinen tunnistusasiakirja (hevospassi);
 6. hevoseläin täyttää lainsäädännön edellyttämät yleiset terveysvaatimukset; sekä
 7. hevosen mukana tulee olla alkuperäpitopaikan toimijan antama oma vapaamuotoinen ilmoitus, josta tulee selvitä ainakin seuraavat tiedot eläimestä: alkuperäpaikka, määräpaikka, kuljetusväline, kuljettaja, eläimen laji, eläimen luokka ja määrä, tunnistaminen ja rekisteröinti sekä tiedot eläinterveyttä koskevista vaatimuksista.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 328/2021 6 §:ssä (muutos 875/2021) ja Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 artikloissa 22, 76, 91 ja 92 sekä liitteissä I ja VIII kohta 1.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023