Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2022

Julkaisupäivä: 7. helmikuuta 2022
14.4.2023 Vuoden 2023 oppaan julkaisun aikataulu ei ole vielä varmistunut.

Lukijalle

Tämä opas on maatalousyrittäjille tarkoitettu yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista. Oppaaseen on koottu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maataloustuotantoa koskevat Ruokaviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialojen kirjaamisvaatimukset sekä vuosittaiset ilmoitusvelvoitteet Manner-Suomessa. Lisäksi oppaassa on ympäristöministeriön hallinnonalan kirjaamisvaatimuksista mukana nitraattiasetuksesta johtuvat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat voimassa oleviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Perehdy tämän oppaan lisäksi huolellisesti vuosittaiseen viljelijätukien hakuoppaaseen ja muihin oppaisiin sekä sitoumusehtoihin, jotka sisältävät enemmän tietoja lainsäädännöstä ja tukien vaatimuksista maatalousyrittäjälle.

Vaatimukset on koottu oppaaseen siten, että ensin esitellään kasvintuotantoon liittyvät vaatimukset ja sen jälkeen eläintuotannon vaatimukset. Osa vaatimuksista koskee kaikkia maatalousyrittäjiä, osa puolestaan liittyy maataloustukien ehtoihin.

Sekä kasvintuotanto-osiossa että eläintuotanto-osiossa on ensin tavanomaista tuotantoa koskevat vaatimukset ja kummankin osion lopussa luomutuotantoa koskevat lisävaatimukset.

Huomaa, että opas ei sisällä porotalouden eikä vesiviljelyn, kuten kalatalouden, kirjaamisvaatimuksia.

Kirjaamisvaatimusten mukaisia muistiinpanoja, tositteita ja asiakirjoja ei tarvitse säilyttää yhdessä kansiossa tai tiedostossa. Vaadittavat tiedot voivat olla tallennettuna sähköisesti tai paperilla ja sijaita eri tietolähteissä. Niiden ei tarvitse muodostaa omaa erillistä kokonaisuutta. Monet kirjaamisvaatimuksista täyttyvät, kun säilytät osto- ja myyntitositteet, lohkokohtaiset muistiinpanot, teurastustiedot, tarkastuspöytäkirjat ja näytteiden tutkimustulokset. Jos olet tallentanut tietoja kirjaamisvaatimusten vaatimalla tarkkuudella tilan laatujärjestelmään, eläinten terveydenhuollon seurantajärjestelmään tai verokirjanpitoon, ei niitä tarvitse kirjata toistamiseen. Täydennä kuitenkin näistä järjestelmistä puuttuvat kirjaamisvaatimusten mukaiset tiedot muihin muistiinpanoihin. Säilytä kirjaamisvaatimusten mukaisia tietoja siten, että valvontaviranomainen voi ne tarvittaessa tilakäynnillä helposti tarkastaa.

Kirjanpitotiedoista on sinulle hyötyä tilan toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Kirjanpito ja sen säilyttäminen on monen eri tuen maksamisen ehtona. Tarvitset kirjanpitotietoja myös toimittaessasi eläimiä teuraaksi. Lisäksi kirjanpidolla pyritään varmistamaan eläinten, rehujen ja elintarvikkeiden jäljitettävyys, mikä on tärkeää esimerkiksi selvitettäessä mahdollista elintarvike- tai rehuvälitteistä epidemiaa tai ongelmaa. Myös täydentävien ehtojen valvonnassa tarkastetaan tilan kirjanpitoa.

Lisätietoja oppaan vaatimuksista saat Ruokavirastosta. Lisätietoja voit kysyä myös alueellisista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, aluehallintovirastoista sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja kuntien elintarvikevalvontaviranomaisilta.

Jos olet vasta aloittamassa maataloustuotantoa tai muuttamassa tuotantoa, on sinun tehtävä myös maataloustuotannon aloittamiseen liittyviä ilmoituksia tai tuotannon muutosilmoituksia. Näitä ilmoituksia ei ole lueteltu tässä oppaassa.

Tilakohtaista neuvontaa monista tämän oppaan vaatimuksista voit saada esimerkiksi maatilojen neuvontajärjestelmään kuuluvilta neuvojilta (Maatilojen neuvonta (Neuvo2020)). Maksettavaksesi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista, koska neuvontajärjestelmää rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista.

Uutta 2022

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksiin on tullut joitain muutoksia taulukoihin 5, 7, 12-14, 18-21, 23-27, 30 ja 32.

Kertaa kirjaamisvaatimukset oppaasta.

1. Kasvintuotanto

Kasvintuotannon kirjaamisvaatimukset esitellään niin, että ensin ovat lohkokohtaisten muistiinpanojen vaatimukset ja sen jälkeen tilakohtaiset vaatimukset. Lopuksi esitetään luomutuotannon vaatimukset. Osaan taulukoista on merkitty rastit kohtiin ”kaikkia koskeva”, ”täydentävät ehdot” ja ”ympäristösitoumus”.

 • Rasti kohdassa ”kaikkia koskeva” merkitsee, että sinun tulee täyttää kyseinen vaatimus, vaikka et hakisikaan maataloustukia.
 • Rasti kohdassa ”täydentävät ehdot” merkitsee, että vaatimus on maataloustukien täydentävien ehtojen järjestelmään kuuluva ehto. Täydentävät ehdot ovat vaatimuksena EU:n suorissa (perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki, eläinpalkkiot ja peltokasvipalkkio) ja osarahoittamissa tuissa (ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus) sekä osittain kansallisissa viljelijätuissa (pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki).
 • Rasti kohdassa ”ympäristösitoumus” merkitsee, että vaatimus on osa ympäristökorvauksen ympäristösitoumusta.

1.1 Lohkokohtaiset muistiinpanot

Monet kasvintuotannon kirjanpidon vaatimukset täyttyvät, jos ylläpidät ajantasaisia lohkokohtaisia muistiinpanoja. Voit säilyttää ja tallentaa eri lähteistä koottavat tiedot erikseen omina asiakirjoina tai karttoina. Lohkokohtaisilla muistiinpanoilla osoitat, että olet noudattanut ehtoja. Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lohkon perustiedot ja tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä joka vuosi.

Taulukkoon 1 on koottu lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset. Taulukossa on kaikkia viljelijöitä koskevat lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset sekä täydentäviin ehtoihin ja ympäristökorvaukseen liittyvät lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset. Samaa tietoa ei ole tarpeen kirjata lohkomuistiinpanoihin kahdesti, vaan yhdellä merkinnällä katat eri vaatimukset. Jos olet luomuviljelijä, lue näiden vaatimusten lisäksi luomutuotantoon liittyvät kasvintuotannon kirjaamisvaatimukset luvusta 1.4 Luonnonmukainen kasvinviljely. Taulukossa 1 olevat ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen kirjaamisvaatimukset sisältävät sekä perustason että tilakohtaisen toimenpiteen muistiinpanot, jotka koskevat kaikkia lohkoja.

Taulukkoon 2 on koottu ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden kirjaamisvaatimukset.

Taulukkoon 3 on koottu ympäristösopimusten kirjaamisvaatimukset (esimerkiksi kosteikkojen hoito tai maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpito).

Ympäristösitoumus on viisivuotinen. Jos sinulla on ympäristösitoumus, kirjaa tiedot sitoumuskauden alusta lähtien. Sitoumuskausi on alkanut 1.5.2015 ja keväällä 2022 jatkettava sitoumuskausi päättyy 30.4.2023. Säilytä koko sitoumuskauden kirjanpitoa sitoumuskauden jälkeen neljä vuotta.  

Taulukko 1. Lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset

Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin Kaikkia
koskeva

Täydentävät ehdot

Ympäristö-sitoumus Säilytysaika vähintään
Lohkon tunnus ja pinta-ala - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Maalaji X X X

5 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kalkitus (käytetty tuote, levitysmäärä ja levitysaika) - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Lohkolla toteutetut ympäristönhoito- ja vastaavat toimenpiteet (esim. pientareilla tehdyt toimenpiteet, kastelu, salaojitus ja valtaojien kaivuu) - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Lohkon muokkauspäivä ja -tapa - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Kylvö- ja istutuspäivä - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä

* Viherryttämistuen ekologiseksi alaksi ilmoitetusta typensitojakasvin seoskasvustosta käytetyt siemenlajit ja niiden osuudet kylvösiemen-seoksen painosta.

X* - X

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

*Hakuvuosi ja
seuraavat 4 vuotta

Satotaso tarpeellisine perusteluineen (Perustelut vaaditaan vain, jos olet tehnyt ympäristösitoumuksen) X X X

5 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta.

Sadonkorjuun tai niiton päivämäärä

Sadonkorjuun tai niiton päivämäärän kirjaaminen koskee kaikkia maatalousyrittäjiä silloin, kun lohkolla on käytetty muuta eläinperäistä lannoitetta kuin lantaa, ja kun tällaisen lohkon kasvillisuutta kerätään rehuksi. 

X - X

2 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta.

Laidunnus

Laidunnuksen päivämäärän kirjaaminen koskee kaikkia maatalousyrittäjiä silloin, kun lohkolla on käytetty muuta eläinperäistä lannoitetta kuin lantaa, ja kun tällaista lohkoa laidunnetaan.

X - X

2 vuotta


Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta

Suoja- ja monimuotoisuuskaistojen perustaminen ja niillä tehtävät hoitotoimenpiteet ja muut tapahtumat:

 • kasvuston tuhoutuminen
 • hukkakauran tai muiden rikkakasvien torjunta
 • kasvuston uudelleen perustaminen
 • monimuotoisuuskaistan sijainti.
- - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Pohjavesialueella käytetty kesantopellon siemenseos (lajit ja niiden osuus siemenseoksessa) - X - Hakuvuosi ja seuraavat 4 vuotta
Valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat (katso nämä vaatimukset tarkemmin taulukosta 2 ja 3) - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Lannoituspäivä tai -päivät X X X

5 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoite-valmisteiden lajit ja määrät X X X

5 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Lohkolle levitetyn typen määrä X X X

5 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Lohkolle levitetyn fosforin määrä

** Merkitse 5 vuoden lannoituskauden alkaminen lohkomuistiinpanoihin.

X** - X

5 vuoden tasausjakson ajan
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta. - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi X X X

3 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kasvinsuojeluaineen käyttöajankohta X X X

3 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kasvinsuojeluaineen käyttömäärä X X X

3 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kasvinsuojeluaineen käyttökohde (eli viljelykasvi ja pinta-ala, jolle ainetta on käytetty) X X X

3 vuotta

Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Havaitut taudit ja tuholaiset - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta
Syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön eli oletko tehnyt päätöksen torjunnasta rikkakasvien, kasvitautien, kasvitaudeille otollisten olosuhteiden, havaitun tautitilanteen tai tuhoeläinten takia tai oletko käyttänyt kasvunsäädettä havaitun laontorjuntatarpeen takia. Voit myös luetella torjunta-päätökseen johtaneet havaitut rikkakasvit, tuhoeläimet tai kasvitaudit. - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet - - X Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Taulukko 2. Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden ehdoissa edellytetyt
kirjaamisvaatimukset.

Ympäristösitoumuksen
lohkokohtainen toimenpide
Kirjaamisvaatimus Säilytysaika
vähintään
Lietelannan sijoittaminen
peltoon
 • Kirjaa lohkomuistiinpanoihin käyttämäsi lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae ja/tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste ja levitysmäärä lohkoittain.
 • Kirjaa edellä mainitun, levitetyn lannoitteen typpi- ja fosforiravinnemäärät.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
 • Kirjaa lohkomuistiinpanoihin käyttämäsi lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta tai/ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae ja levitysmäärä.
 • Kirjaa edellä mainittujen levitettyjen orgaanisten materiaalien typpi- ja fosforiravinnemäärät lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Valumavesien hallinta
 • Pidä kirjaa tehdyistä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteistä. Voit merkitä tiedot toimenpiteistä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin erillisen päiväkirjan sijasta.
 • Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin myös lohkon perustiedot ja vuosittaiset viljelytoimenpiteet.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Suojavyöhykkeet
 • Tee lohkokohtaisiin muistiinpanoihin merkinnät suojavyöhykkeen perustamis- ja hoitotoimenpiteistä (niitto, korjuu), kasvuston tuhoutumisesta, hukkakauran tai muiden rikkakasvien torjunnasta ja kasvuston uudelleen perustamisesta.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Monivuotiset ympäristönurmet
 • Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin peruste monivuotisen ympäristönurmen perustamiselle
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Luonnonhoitopelto-nurmet, viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, saneerauskasvit ja monimuotoisuuspellot
 • Ei erillisiä lisävaatimuksia lohkokohtaisten muistiinpanojen lisäksi.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvisuojelu
 • Tee lohkokohtaisiin muistiinpanoihin merkinnät:
  • käytetystä kasvinsuojelumenetelmästä ja torjunnan onnistumisesta
  • kasvuston tai kasvituhoojien tarkkailusta ja torjunnasta
  • kemiallisen torjunnan perusteluista.
 • Säilytä ostokuitit valmisteiden hankinnasta tai urakointityöstä.
Ympäristö-sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Taulukko 3. Ympäristösopimusten ehdoissa edellytetyt kirjaamisvaatimukset

Sopimuksen nimi Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Kurki-, hanhi- ja
joutsenpellot
 • Tee muistiinpanot sopimusalueella tehtävistä toimenpiteistä lohkokohtaisesti. Kirjaa lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön.
 • Tee muistiinpanot lohkojen perustiedoista ja lannoituksesta sekä kasvinsuojelusta sekä muista toimenpiteistä samalla tavalla kuin ympäristö-sitoumuksessa vaaditaan.
 • Tee toimenpiteet hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Kirjaa myös mahdolliset poikkeus-tilanteet, kuten suojakaistan vaikea rikkakasvi-ongelma ja torjunnan jälkeen tehtävä kasvuston uudelleen perustaminen. Huomaa, että sopimuksessa hyväksytystä suunnitelmasta poikkeaminen ja tehtävien toimenpiteiden muuttaminen vaatii ELY-keskuksen hyväksynnän
Ympäristösopimuskausi ja sopimuskauden jälkeen 4 vuotta
Maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoito
 • Pidä hoitopäiväkirjaa sopimusalueella tehtävistä toimenpiteistä lohkokohtaisesti tai kirjaa tehdyt toimenpiteet lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Tee muistiinpanot sopimusalueella tehtävistä toimen-piteistä lohkokohtaisesti. Kirjaa lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön.
 • Tee toimenpiteet hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja kirjaa myös mahdolliset poikkeustilanteet. Huomaa, että sopimuksessa hyväksytystä suunnitelmasta poikkeaminen ja tehtävien toimen-piteiden muuttaminen vaatii ELY-keskuksen hyväksynnän.
Ympäristösopimuskausi ja sopimuskauden jälkeen 4 vuotta
Kosteikkojen hoito
 • Pidä hoitopäiväkirjaa sopimusalueella tehtävistä toimenpiteistä tai kirjaa tehdyt toimenpiteet lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Tee muistiinpanot sopimusalueella tehtävistä toimenpiteistä lohkokohtaisesti. Kirjaa lohkon nimi, tunnus ja pintaala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön.
 • Tee toimenpiteet hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja kirjaa myös mahdolliset poikkeustilanteet. Huomaa, että sopimuksessa hyväksytystä suunnitelmasta poikkeaminen ja tehtävien toimen-piteiden muuttaminen vaatii ELY-keskuksen hyväksynnän.
Ympäristösopimuskausi ja sopimuskauden jälkeen 4 vuotta
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpito Säilytä Ruokaviraston (aikaisemmin Eviran) ylläpitopäätös.
 • Pidä alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidon toimenpiteistä muistiinpanoja, joista ilmenee mm. milloin ylläpitoerä on perustettu, sen koko, kuinka paljon ylläpitoerästä on otettu siementä ja sen käyttötarkoitus. Jos siementä on lisätty, merkitse ylös jokaisen tuotetun erän alkuperäinen koko, kuinka paljon siementä (kg) erästä on otettu, mihin tarkoitukseen siemen on käytetty (esim. mitä siemenerää on tuotettu) ja mikä on erästä tuotettavan sadon kauppaeränumero (markkinoitavat siemenerät) tai muu tunniste (muut siemenerät)
Ympäristösopimuskausi ja sopimuskauden jälkeen 4 vuotta

1.2 Tilakohtaisesti tehtävät muistiinpanot ja vuosittaiset ilmoitusta vaativat asiat

Luvussa kerrotaan tilakohtaisesti tehtävistä muistiinpanoista sekä vuosittaisista ilmoitusta vaativista asioista. Taulukossa 4 on lueteltu asiakirjat, jotka on säilytettävä tilalla tai jotka vaativat ilmoituksen tekemistä. Jos olet luomuviljelijä, lue luomutuotantoon liittyvät lisävaatimukset luvusta 1.4 Luonnonmukainen kasvinviljely.

Taulukko 4. Tilalla säilytettävät asiakirjat ja vuosittaista ilmoitusta vaativat asiat

Asiakirja tai ilmoitus Kaikkia
koskeva
Täydentävät ehdot Ympäristö-
sitoumus
Säilytysaika
vähintään
Voimassa oleva lanta-analyysi
(Jos tilallasi syntyy ja/tai käytät lantaa yli 25mvuodessa / lantalaji)
X X X

5 vuotta

Ympäristösitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta

Asiakirja (esim. lasku/ kuormakirja/tuoteseloste), josta voidaan todeta käytetty lannoite ja sen ravinnesisältö ja tarvittaessa kuiva-ainepitoisuus X* X* X*

4 vuotta hakuvuoden jälkeen

Ympäristösitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Käyttämäsi lannoitevalmisteen tuoteseloste/muu asiakirja, josta voi todeta tuotteen kadmium-pitoisuuden X** - - 1 vuosi
Hukkakauran torjuntasuunnitelma
(jos sellainen on tehty)
X X - Suunnitelman voimassaolon ajan

Viljavuustutkimus

Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva viljavuustutkimus
kaikista viljelyssä olevista peltoaloista. Liitä tutkittaviin näytteisiin aina lohkotunnus.

- - X Ympäristösitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta

Viljelysuunnitelma

Tee joka vuosi viljelysuunnitelma
lohkoittain kuluvalle vuodelle. Vuosittainen viljelysuunnitelma
täsmentää ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä kuntaan toimitettua viisivuotista viljelysuunnitelmaa. Kirjaa suunnitelmaan kasvilaji sekä suunniteltu lannoitus lannoitemäärien ja -lajien osalta. Viljelysuunnitelma on aiesuunnitelma. Tarkenna päivitetyt tiedot lohkokohtaisiin muistiin-panoihin kylvöjen jälkeen. 

- - X Ympäristösitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta

Kasvinsuojelu

Säilytä kasvinsuojeluaine-kirjanpidon (katso kirjanpitovaatimukset taulukosta 1) lisäksi kasvinsuojeluaine-tutkintotodistus ja todistus ruiskuntestauksesta. Tutkintotodistus on voimassa viisi vuotta sen myöntämisestä ja ruiskuntestaustodistus kolme vuotta ruiskun testaamisesta.

X - X

Todistuksen voimassaolon ajan

Ympäristösitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Tee ympäristösitoumuksen syysilmoitus lokakuun loppuun mennessä

 • Vipu-palvelussa tai toimita kuntaan
  (lomakkeella 465 (pdf)):
  peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (ilmoitus pakollinen joka vuosi)
 • lietelannan sijoittaminen peltoon (ilmoita, jos olet levittänyt)
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (ilmoita, jos olet levittänyt)
- - X -

Ilmoitus kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kompostin jälkikypsytyksestä aumassa

 • Tee ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista lomakkeella 6029.
X - - -

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

 • Tee ilmoitus lokakuun loppuun
  mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
  lomakkeella 6027.
X - - -
Tee ilmoitus Ruokavirastoon, jos tuot maahan lannoitteita tai valmistat orgaanisia lannoitevalmisteita, lomakkeet täällä. - - - -

* Vaaditaan typen osalta
** Kadmium (Cd) -pitoisuus tarvitaan sallitun enimmäiskuorman osoittamiseen. Mikäli tietoa ei ole, laskennassa käytetään tuotteen suurinta sallittua Cd-pitoisuutta.

1.2.1 Biosidit eli haitallisten eliöiden torjunta-aineet

Taulukko 5. Biosideihin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia
koskeva
Täydentävät ehdot Säilytysaika
vähintään

Pidä kirjaa desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen käytöstä elintarvikkeiden ja rehujen käsittely- ja varastointitiloissa sekä kuljetus-, siirto- ja punnitusvälineiden sekä säilytysastioiden käsittelyssä.

Kirjanpidoksi riittää esimerkiksi ostokuitit tai tuholaistorjuntayritykseltä torjuntakäynneistä saadut raportit, jos niissä on kirjanpidossa vaaditut tiedot eli käytetyn biosidin:

 • nimi
 • käytetty määrä
 • käyttöaika.
x x 1 vuosi

1.2.2 Rehuntuotanto

Rehuja ovat eläinten ruokintaan tarkoitetut aineet ja tuotteet, esimerkiksi viljat, heinät, erilaiset rehuseokset, rehun lisäaineet ja niiden seokset eli esiseokset, joita ovat monet säilörehun säilöntäaineet.

Vaatimus rehukirjanpidosta koskee kaikkia tuottajia, jotka viljelevät kasveja rehuksi. Poikkeuksena rehukirjanpitoa ei edellytetä kotoiseen käyttöön tarkoitetuista rehuista, jotka käytetään muiden kuin elintarviketuotantoeläinten, kuten lemmikkieläinten, tai yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettujen elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa. Katso eläinten ruokintaan ja rehujen sekoitukseen liittyvät vaatimukset osiosta 2.1.3 Eläinten ruokinta, rehujen sekoitus ja valmistus.

Rehukirjanpidoksi riittää rehujen osto- ja myyntitositteiden (verokirjanpito), tilalla tuotettujen rehujen lohkokohtaisten muistiinpanojen (lohkokortit) ja rehuista mahdollisesti esimerkiksi viranomaisvalvonnassa tai myyntitilanteessa otettujen näytteiden tutkimustodistusten säilyttäminen, kun niistä löytyvät alla taulukossa 6 olevat tiedot. Vaihtoehtoisesti voit kirjata rehujen tiedot esimerkiksi Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvään rehukirjanpidon mallilomakkeeseen.

Taulukko 6. Rehuntuotannon (rehukasvien viljelyn) kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Tilalle hankittu rehu:
 • rehun myyjän/ toimittajan nimi ja osoite
 • tuotteen nimi (esimerkiksi säilörehun säilöntäaineen nimi)
 • toimituspäivä ja määrä (esimerkiksi l tai m3).
X X 5 vuotta

Tilalta luovutettu rehu:

 • rehun ostajan/vastaanottajan nimi ja osoite
 • tuotteen nimi (esimerkiksi kaura)
 • toimituspäivä ja määrä (esimerkiksi tn, m3 tai paalia).
X X 5 vuotta
Tilalla tuotettu rehu:
 • rehun nimi (esimerkiksi kuivaheinä)
 • määrä (tn, m3 tai paalia).
X X 5 vuotta
Rehuista otettujen näytteiden tulokset X X 5 vuotta
Tilalle ostetun tai tilalla tuotetun rehuerän rehuvaraston tunniste, esimerkiksi ”laakasiilo 3”.
 • Rehuvaraston tunnisteen muoto on vapaa, kunhan rehujen säilytyspaikat ovat yksilöitävissä ja erotettavissa toisistaan. Jos rehuvarasto on erotettavissa sijaintinsa puolesta, voit merkitä rehuvaraston paikan rehukirjanpitoon rehuvaraston tunnisteeksi. Voit esimerkiksi käyttää sen lohkon nimeä säilörehupaalien varaston tunnisteena, jossa ne varastoit.
X - 5 vuotta

Jos harjoitat tilalla myös muuta rehualan toimintaa kuin rehukasvien viljelyä (alkutuotannon toimintaa), esimerkiksi puristat rypsiä tai tarjoat rehun kuljetus- tai varastointipalveluita, huomioi rehulainsäädännöstä tulevat muut kirjaamis- ja ilmoitusvaatimukset sekä vaatimukset säilytettävistä asiakirjoista.

Lisätietoja: Muu rehualan toiminta.

1.2.3 Kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotanto

Kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi kasvisten, hedelmien, marjojen sekä viljan ja sienten viljelyä ja sadonkorjuuta elintarviketarkoituksiin.

Taulukko 7. Kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoon liittyvät kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimukset Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Säilytä kastelu-, pesu- ja jäähdytysveden tutkimustulokset:
 • säännöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä tutkimuksista*.
X X Säilytä aina viimeisin tutkimustodistus
Kirjaa ja säilytä tilalta toimitetuista kasveista ja sienistä saatavista tuotteista ainakin seuraavat tiedot**:
 • vastaanottajan nimi ja osoite (ei vaadita luovutettaessa suoraan kuluttajalle)
 • alkuperämaa (kokonaisena myytävät tuoreet marjat, hedelmät, vihannekset ja sienet)***
 • tuotteen nimi
 • toimituspäivä ja ajankohta, jos saman päivän aikana on toimitettu useita eriä
 • toimitettu määrä.
X X 1 vuosi
Kirjaa sellaisten tautien ja haittaeläinten esiintyminen tilalla, jotka voivat vaikuttaa kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen:
 • elintarvikevälitteiset taudinaiheuttajat, esimerkiksi yersiniat, salmonella ja norovirus
 • haittaeläinten, kuten jyrsijöiden, runsas esiintyminen
X - 1 vuosi
Kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoon liittyvien ihmisten terveydelle merkityksellisten tutkimusten tulokset.
 • Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi kasvinsuojeluainevalvontaohjelmassa tehdyt tutkimukset ja mahdolliset taudinaiheuttajatutkimukset kuten itujen tuotannossa otetut STEC- ja salmonellatutkimukset.
 • Kirjaamisvaatimus täyttyy esimerkiksi säilyttämällä tutkimustodistukset.
X X 1 vuosi, säilytä aina myös viimeisin tutkimustodistus

* Jos tilasi vesi tulee vesilaitokselta tai vesiosuuskunnalta, riittää, että osoitat olevasi liittynyt vesilaitoksen verkostoon, esimerkiksi laskun avulla.

** Lisäksi tilalta toimitettavien elintarvikkeiden pakkauksissa ja tuotteiden saateasiakirjoissa on jäljitettävyyden varmistamiseksi oltava ainakin: tuotteen nimi, alkuperämaa, erätunnus sekä viljelijän nimi ja osoite.

Kaupan pitämisen erityisvaatimusten alaisten kasvisten pakkauksissa ja saateasiakirjoissa on mainittava tapauksen mukaan kaupan pitämisen erityisvaatimusten edellyttämät merkinnät laatuluokasta, lajikkeesta tai kaupallisesta tyypistä.

Kaupan pitämisen erityisvaatimuksia sovelletaan seuraaville tuotteille/tuoteryhmille: omenat, sitrushedelmät (sitruunat, mandariinit, satsumat, klementiinit, appelsiinit), kiivit, salaatit (kähärä- ja siloendiivit; pois lukien ruukkusalaatit), persikat ja nektariinit, päärynät, mansikat, paprikat, viinirypäleet, tomaatit.

*** Ei ole täydentävien ehtojen vaatimus.

Taulukko 8. Puutarhatuotteiden varastointituen kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Jos haet varastointitukea, ylläpidä varastokirjanpitoa varastossa olevista puutarhatuotteista ajalla 1.11.–31.12.
tukihakuvuonna.
4 vuotta hakuvuoden jälkeen

1.3 Siementen, taimiaineiston sekä ruukku- ja ryhmäkasvien
tuottajat

Siementen ja taimien tuottajilta edellytetään lohkokohtaisten muistiinpanojen tekemistä ja säilyttämistä (ks. luku 1.1 Lohkokohtaiset muistiinpanot). Lisäksi on joitain kirjaamisvaatimuksia, joita edellytetään erityisesti siemenviljelijöiltä (taulukko 9) ja joitain vaatimuksia, jotka koskevat taimituottajia (taulukko 10).

Siemenviljelijät

Taulukko 9. Sertifioitua siementä myyntiin tuottavan siemenviljelijän kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
 • Laji- ja lajiketiedot lohkottain
 • Lohkot, joilla siemenviljelys sijaitsee ja niiden pinta-alat
 • Lohkokohtaisesti tiedot esikasveista (laji, lajike ja mahdollinen vakuustodistus) edellisiltä vuosilta
 • Siemenviljelyksen kantasiementiedot – säilytä kauppaerätieto, vakuustodistus ja rahtikirja.
 • Hukkakauratiedot (tarkkailulohko siemenviljelytiloilla)
 • Satokirjanpito – tiedot mihin ko. vuoden siemenviljelyksen sato on varastoitu (varastokirjanpito)
 • Siemenviljelyksen sadon toimitus siemenpakkaamolle (milloin toimitettu pakkaamolle, lähete)
 • Siemenperunalla lisäksi lohkokohtaiset tiedot maanäytteenotosta ja ankeroismäärityksen tuloksista.
1–6 vuotta, seuraavasti:
 • Vilja-, öljy- ja kuitukasvit (ei rypsi ja rapsi) 2 vuotta
 • Nurmi- ja nurmipalkokasvit 5 vuotta
 • Herne ja härkäpapu 2 vuotta
 • Rypsi ja rapsi 5 vuotta
 • Peruna 2 vuotta
 • Hukkakauratiedot 3 vuotta
 • Satokirjanpito 5 vuotta
 • Rahtikirjat 6 vuotta
 • Perunan ankeroismääritys on voimassa niin kauan kunnes lohkolla seuraavan kerran viljellään perunaa.

Kasvipassia käyttävät taimiaineiston sekä ruukku- ja ryhmäkasvien viljelijät

Seuraavat kirjaamisvaatimukset koskevat sinua, mikäli olet kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävä
tuottaja ja tuotat:

 • taimitarhakasveja
 • kasvihuonekasvien taimia ammattimaiseen jatkokasvatukseen
 • ruukku- tai ryhmäkasveja

Taulukko 10. Taimiaineiston tuotannon sekä ruukku- ja ryhmäkasvituotannon kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika
Kasvintuhoojien omavalvontana tehdyt tarkastukset
 • Päiväys
 • Tarkastetut kasvit
 • Havainnot
 • Otetut näytteet tuloksineen
 • Laatutuhoojille tehdyt toimenpiteet
3 vuotta
Kasvipassitiedot vastaanotetuista* ja lähetetyistä eristä (koskee kasvipasseja myöntäviä toimijoita) 3 vuotta
Kasvien osto- ja myyntilähetyslistat (koskee kaikkia toimijoita) 3 vuotta asiakirjojen päiväyksestä lukien
Kasvierien liikkeet tuotantopaikan sisällä
 • Koskee kaikkia toimijoita
 • Vähintään suunnitelma siitä, mitä kasveja viljellään eri lohkoilla tai kasvihuoneissa.
3 vuoden ajalta
Viljelykirjanpito taimiaineiston tuotannosta (ei koske valmiiden
ruukku- ja ryhmäkasvien tuotantoa)
 • Erittäin kasvilajit ja lajikkeet sekä lukumäärä
 • Lisäyslähde / vastaanotettu erä josta kasvatus aloitettu
 • Lisäys- / vastaanottopäivämäärä jolloin kasvatus aloitettu
 • Jäljitettävyyskoodi tietyillä kasveilla
 • Erän sijainti tuotantopaikalla
3 vuotta siitä, kun kasvit on myyty

* Erityistä huomiota tulee kiinnittää kasvipassitietojen säilyttämiseen. Kasvipassitiedot eivät aina ole lähetyslistassa, vaan tiedot voivat olla kasvierään kiinnitettynä, jolloin ne pitää ottaa erikseen talteen.

Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi/kasvinterveys

1.4 Luonnonmukainen kasvinviljely

Jos viljelet tilaasi luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti, sinua koskevat tavanomaisen
tuotannon kirjaamisvaatimusten lisäksi myös tässä luvussa mainitut kirjaamisvaatimukset. Vastaavasti huomioi tässä luvussa mainittujen vähimmäissäilytysaikojen lisäksi myös luvuissa 1.1–1.3 mainitut vähimmäissäilytysajat.

Jos osa tilastasi on tavanomaisessa tuotannossa, pidä liike- ja varastokirjanpitoa ja tee lohkokohtaisia muistiinpanoja myös tavanomaisessa tuotannossa olevasta tilan osasta. Tee muistiinpanot 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Normaalin liikekirjanpidon lisäksi luomu edellyttää tietoa tilalle tulevista ja tilalta lähtevistä tuotantopanoksista ja tuotteista eli varastokirjanpitoa ja siitä tehtäviä yhteenvetoja eli taseita. Varastokirjanpidon tiedot voivat perustua kirjanpitotositteiden (kuten kuittien ja laskujen) lisäksi myös esimerkiksi lohkokohtaisiin muistiinpanoihin ja tuotteiden saateasiakirjoihin. Arvioi, että varastokirjanpidon tiedot vastaavat varastoissa olevia tuotemääriä. Voit tarkentaa varastossa olevat määrät myöhemmin esimerkiksi tilitystietoihin perustuen.

Taulukko 11. Luomukasvinviljelytilan kirjaamisvaatimukset

Katso yksityiskohdat: 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot (pdf) 

Kirjaamisvaatimus (liikekirjanpito ja varastokirjanpito) Säilytysaika vähintään

Tilalle hankitut (ostetut tai saadut) tuotantopanokset (kuten lannoitteet, mukaan lukien karjanlanta, maanparannusaineet, kasvinsuojeluaineet sekä siemenet ja muu lisäysaineisto ja maataloustuotteet*):

 • määrä (esim. kg tai m3) ja laatu (esim. siemenohra, rehukaura)
 • tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen)
 • toimituspäivä
 • vastaanotetuista luomutuotteista tehtyjen pakkausmerkintöjen ja saateasiakirjojen vastaavuuden tarkastusten tulos.
 • Vastaanotettaessa luomutuotteita tarkistetaan, että pakkauksissa ja saateasiakirjoissa olevat tiedot (toimijan ja tuotteen nimi, mahdollinen eränumero, valvontaviranomaisen tunnus) vastaavat toisiaan. Kyseinen saateasiakirja on säilytettävä tarkastusta varten.


Tilalla tuotetut ja käytetyt maataloustuotteet:

 • satoarvio ja kokonaismäärä (esim. kg tai m3) ja laatu (esim. ohra, kaura)
 • mahdollinen hävikki tuotteiden tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen).

Tilalta myydyt tai luovutetut tuotantopanokset ja maataloustuotteet:

 • määrä (esim. kg tai m3) ja laatu (esim. mallasohra, rehukaura)
 • tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen)
 • vastaanottajien nimet
 • toimituspäivä.

Varastokirjanpidon tase (yhteenveto siitä, kuinka paljon tuotantopanoksia ja valmiita tuotteita on varastossa)
Laske taseet vähintään sato- tai kalenterivuosittain.
Sinun ei tarvitse laatia varastokirjanpidon taseita silloin, kun tapahtumien määrä on niin vähäinen, että tarkastaja voi vaivatta kirjanpidosta nähdä, paljonko tuotteita on hankittu/luovutettu (enintään 10 tapahtumaa vuodessa).

Luomutarkastuksesta luomutarkastukseen tai niin kauan kuin tuotetta on varastossa

Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot:

Kirjaa luvussa 1.1 Lohkokohtaiset muistiinpanot mainittujen lohkomuistiinpanojen lisäksi:

 • kerääjäkasvit
 • sadon määrä tuotantotavoittain (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen) ja korjuupäivä. Saa perustua arvioon (tarkempi tieto myynnin yhteydessä)
Luomutarkastuksesta luomutarkastukseen tai niin kauan, kun tuotetta on varastossa
Tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta lohkolla ja tasausvuodesta Luomusitoumuskausi ja sitoumuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta

* Huom! Varastokirjanpitoa vaaditaan myös sellaisista tavanomaisista tuotteista ja tuotantopanoksista, jotka voivat sekoittua luomutuotteiden kanssa. Jos ostat rehuviljaa luomutilan tavanomaiselle karjalle, tulee sekä luomu- että tavanomainen vilja näkyä varastokirjanpidossa.

2. Eläintuotanto

Tämän osan alussa on käsitelty elintarviketuotantoeläimiä koskevat yleiset kirjaamisvaatimukset.

Elintarviketuotantoeläimellä tarkoitetaan eläintä, josta saadaan eläimistä saatavia elintarvikkeita, kuten maitoa, munia, hunajaa tai lihaa. Ota lisäksi huomioon eläinlajikohtaiset lisävaatimukset luvusta 2.2 Eläinlajikohtaiset kirjaamisvaatimukset. Tavanomaista tuotantoa koskevat kirjaamisvaatimukset koskevat soveltuvin osin myös luomueläintuotantoa ja tarvittavat lisävaatimukset on koottu luomueläintuotantoa koskevaan lukuun 2.3. Jos kasvattamasi eläimet eivät ole elintarviketuotantoeläimiä, niitä koskevat tietojen kirjaamisvaatimukset on koottu oppaan lukuun 2.2.7 Muut tuotantoeläimet.

Kirjanpito voi olla sähköisessä muodossa. Kirjaamiseen voi käyttää tilalla käytössä olevaa eläinten terveydenhuollon seurantajärjestelmää (esimerkiksi Naseva, Sikava) tai laatujärjestelmää.

Osaan taulukoista on merkitty rastit kohtiin ”kaikkia koskeva” ja ”täydentävät ehdot”.

 • Rasti kohdassa ”kaikkia koskeva” merkitsee, että sinun tulee täyttää kyseinen vaatimus, vaikka et hakisikaan maataloustukia.
 • Rasti kohdassa ”täydentävät ehdot” merkitsee, että vaatimus on maataloustukien täydentävien ehtojen järjestelmään kuuluva ehto. Täydentävät ehdot ovat vaatimuksena EU:n suorissa tuissa ja osarahoittamissa tuissa (ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus) sekä osittain kansallisissa viljelijätuissa.

2.1 Eläimiä pitäviä toimijoita koskevat yleiset vaatimukset

2.1.1 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotanto

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan eläinten kasvatusta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, hyönteisten kasvatus elintarvikkeeksi ja hunajantuotanto.

Tässä luvussa on käsitelty kaikkia elintarviketuotantoeläimiä koskevat kirjaamisvaatimukset. Katso näiden lisäksi eläinlajikohtaiset lisävaatimukset luvusta 2.2 Eläinlajikohtaiset kirjaamisvaatimukset.

Taulukko 12. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon kirjaamisvaatimukset.

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Pidä kirjaa tilalle vastaanotetuista ja tilalta teurastettaviksi toimitetuista eläimistä. Kirjaamisvaatimus voidaan täyttää pitopaikan kirjanpidolla (katso luku 2.2 Eläinlajikohtaiset kirjaamisvaatimukset). X X 1 vuosi
Jos eläimeen on laitettu mikrosiru, kirjaa ylös eläimen tiedot ja mikrosirun numero. X - 1 vuosi siitä, kun eläin on toimitettu tilalta
Kun lähetät eläimiä teurastamoon, ilmoita kyseisiä eläimiä koskevat elintarvikeketjutiedot teurastamoon vähintään 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon tai viimeistään eläinten mukana. X - -

Pidä kirjaa tilalta elintarvikkeeksi toimitetuista alkutuotannon tuotteista, kuten munista tai maidosta:

 • vastaanottajan nimi ja osoite
 • tuotteen nimi
 • toimituspäivä ja ajankohta, jos saman päivän aikana on toimitettu useita eriä
 • toimitettu määrä.

Kuluttajalle suoraan myydyistä elintarvikkeista tarvitsee kirjata vain myyty tuote ja sen kokonaismäärä sekä myyntipäivä. Ruokavirasto kuitenkin suosittelee, että raakamaitoa ostaneiden kuluttajien osalta myös nimi ja yhteystieto kirjataan, ostajien suostumuksella.

X X 1 vuosi

Eläinten terveys: (jäljitettävyys)

Pidä kirjaa eläinten terveydentilasta ja sellaisten tautien esiintyvyydestä, jotka voivat vaikuttaa eläimistä saatavien tuotteiden turvallisuuteen.

 • Esimerkiksi salmonella, sikaruusu, EHEC, listeria, luomistauti, pernarutto, tuberkuloosi, TSE-sairaudet, sikojen hännänpurenta, lapahaavaumat.
 • Kirjaa ylös myös, jos havaitset muutoksia tuotannossa, esimerkiksi huomattavat muutokset rehun tai veden kulutuksessa, maidon- tai munantuotantomäärissä.

Kirjaamisvaatimus voidaan täyttää säilyttämällä tiedot eläinlääkärin eläimille antamista diagnooseista esimerkiksi siemennys- ja terveyskorteissa tai eläinten terveydenhuollon seurantajärjestelmässä (esimerkiksi Naseva, Sikava).

X - 1 vuosi

Tutkimukset ja tarkastukset:

Pidä kirjaa eläimistä otettujen näytteiden tai muiden diagnostisiin tarkoituksiin otettujen näytteiden, joilla on merkitystä ihmisten terveyden kannalta, tutkimusten tuloksista.

 • Esimerkiksi salmonella-valvontaohjelmasta, teurastamon toteuttamasta broilereiden kampylobakteerivalvonnasta, raakamaidon myyntiä varten tehdyistä salmonellatutkimuksista, vierasainevalvontanäytteistä ja utaretulehdustutkimuksista.
  Kirjaamisvaatimus täyttyy, kun säilytät saamasi tutkimustodistukset.
X X 1 vuosi, säilytä aina myös viimeisin tutkimustodistus, säilytä salmonellavalvonnan tuloksia 3 vuotta

Tutkimukset ja tarkastukset:

Pidä kirjaa eläinten tai eläimistä saatavien tuotteiden tarkastuksista ja niiden tuloksista. Esimerkiksi:

 • eläinten teurastustiedoista (lihantarkastuspäätökset,
  sikojen sairastuvuustiedot, tarkastuseläinlääkärin tai
  teurastamon sinulle ilmoittamat tiedot)
 • salmonellavalvontaohjelmaan liittyvistä tarkastuskäynneistä
 • maidon bakteeri- ja solupitoisuuden määrityksistä
 • eläimille tehdyistä terveystarkastuksista ja terveydenhuoltokäynneistä
 • maidontuotantotilojen navettahygieniatarkastuksista
 • muista alkutuotantopaikalla elintarvikelainsäädännön nojalla tehdyistä tarkastuksista.

Kirjaamisvaatimus täyttyy, kun säilytät saamasi tarkastuspöytäkirjat, -kertomukset, -yhteenvedot tai päätökset sekä meijerin toimittamat tulokset raakamaidon bakteerija solupitoisuuksien mittauksista.

X X 1 vuosi

2.1.2 Eläinten lääkitseminen

Kaikista elintarviketuotantoeläimille annettavista lääkkeistä ja lääkerehuista on pidettävä kirjaa. Kysy tarvittaessa eläinlääkäriltä tai apteekista, onko valmiste lääke. Lähes kaikki tuotantoeläinten lääkkeet ovat reseptilääkkeitä. Lääkerehussa on aina lääkerehu-merkintä. Eläimen omistajan tai haltijan on kirjattava kaikki eläinlääkärin, omistajan, haltijan tai muun henkilön tuotantoeläimelle antamat lääkkeet ja lääkerehut.

Jos sinulla on hevosia, katso lääkitsemistä koskevista kirjaamisvaatimuksista lisäksi luvusta 2.2.6 Hevoset. Muiden tuotantoeläinten lääkitsemistä koskevat kirjaamisvaatimukset ovat luvussa 2.2.7 Muut tuotantoeläimet.

Taulukko 13. Eläinten lääkitsemiseen liittyvät kirjaamisvaatimukset (elintarviketuotantoeläin).

Kirjaamisvaatimus

(Kirjaa eläimen lääkinnästä seuraavat tiedot mahdollisimman pian lääkkeiden tai lääkerehun annon jälkeen:)

Täydentävät ehdot Kaikkia koskeva Säilytysaika vähintään
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
2. lääkityksen antopäivämäärät x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri tai eläinlääkärin tunnusnumero, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö) - x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
4. lääkkeen tai lääkerehun käytön syy x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
5. lääkkeen nimi x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä (lääkerehun osalta vaihtoehtoisesti toimittaja). x x 5 vuotta viimeisestä lääkkeen tai lääkerehun annosta huolimatta
siitä, onko eläin elossa vai ei.

Kirjaa myös ennaltaehkäisevä lääkitys, esim. matolääkitys tai rokotus sekä lääkitykset, joilla ei ole varoaikaa.

Säilytä kaikki eläinlääkärin reseptit ja muut kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta (esim. apteekkikuitit, lääkerehun rahtikirjat).

Kun eläinlääkäri luovuttaa eläinten terveydenhuollon seurantajärjestelmään (esim. Naseva, Sikava) kuuluvalle tilalle lääkkeitä tulevan tarpeen varalle, lääkekirjanpidon on oltava sähköinen.

2.1.3 Eläinten ruokinta, rehujen sekoitus ja valmistus

Rehuja ovat esimerkiksi viljat, karkearehut, täysrehut, täydennysrehut, juottorehut, kivennäisrehut, lääkerehut, rehun lisäaineet ja niiden seokset eli esiseokset.

Elintarviketuotantoeläinten ruokinta ja rehujen sekoittaminen ovat rehualan alkutuotannon toimintaa. Rehujen sekoittamisella tarkoitetaan rehuseosten, esimerkiksi ape- tai liemirehun, tekemistä oman tilan tarpeisiin käyttämättä lisäaineita tai esiseoksia muuten kuin täydennysrehujen sisältäminä. Poikkeuksena säilörehun säilöntäaineita olevien lisäaineiden tai esiseosten käyttäminen on rehualan alkutuotannon toimintaa. Rehun valmistamisella tarkoitetaan rehuseosten tekemistä lisäaineita tai esiseoksia, kuten vitamiineja tai ureaa käyttäen. Rehun valmistamista on myös esimerkiksi rehuseosten tekeminen myyntiin. Rehun valmistus ei ole alkutuotannon toimintaa ja sitä koskevat rehualan alkutuotannon toimintaa laajemmat vaatimukset kirjattavista tiedoista ja säilytettävistä asiakirjoista*.

Vaatimus rehukirjanpidosta koskee elintarviketuotantoeläimiä pitäviä tiloja. Kirjaamisvaatimusta ei kuitenkaan ole, jos kasvatat elintarviketuotantoeläimiä vain yksityiseen kotikäyttöön.

Jos tilallasi on myös kasvien viljelyä rehuksi, katso kirjaamisvaatimukset myös kohdasta 1.2.2 Rehuntuotanto. Jos käytät lääkerehua, sitä koskevat lisäksi kaikki lääkkeiden kirjanpitoa koskevat vaatimukset: katso myös kirjaamisvaatimukset kohdasta 2.1.2 Eläinten lääkitseminen. Lääkerehun määrää aina eläinlääkäri.

Rehukirjanpidoksi riittää ostotositteiden (verokirjanpito) ja rahtikirjojen, lääkerehuista lääkekirjanpidon (täydentäen lääkekirjanpidon edellyttämillä tiedoilla) ja rehuista mahdollisesti esimerkiksi viranomaisvalvonnassa tai myyntitilanteessa otettujen näytteiden tutkimustodistusten säilyttäminen, kun niistä löytyvät alla taulukossa 14 olevat tiedot. Vaihtoehtoisesti voit kirjata rehujen tietoja esimerkiksi Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvään rehukirjanpidon mallilomakkeeseen.

* Lisätietoa rehujen valmistuksen (muuta kuin rehualan alkutuotannon toimintaa) kirjaamis- ja ilmoitusvaatimuksista ja säilytettävistä asiakirjoista osoitteessa Ruokavirasto.fi:

Taulukko 14. Eläinten ruokinnan, rehujen sekoituksen ja valmistuksen* kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään

Tilalle hankittu rehu:

 • rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite
 • tuotteen nimi (esimerkiksi ADE vitamiiniliuos)
 • toimituspäivä ja määrä (esimerkiksi l, tn, m3 tai paalia)
 • eläinryhmä, jolle rehu on syötetty (esimerkiksi lypsylehmät).
X X 5 vuotta

Tilalla tuotettu rehu:

 • rehun nimi (esimerkiksi säilörehu)
 • määrä (esimerkiksi tn, m3 tai paalia)
 • eläinryhmä, jolle rehu on syötetty (esimerkiksi lampaat)
X X 5 vuotta
Rehun käytön lopettamisaika, jos rehun käyttöön liittyy lisäaineen, esimerkiksi kokkidiostaatin, tai lääkkeen (lääkerehun**) takia varoaika X X 5 vuotta
Rehuista otettujen näytteiden tulokset. X X 5 vuotta
Tilalle ostetun tai tilalla tuotetun rehuerän rehuvaraston tunniste, esimerkiksi ”siilo 2”.
 • Rehuvaraston tunnisteen muoto on vapaa, kunhan rehujen säilytyspaikat ovat yksilöitävissä ja erotettavissa toisistaan. Jos rehuvarasto on erotettavissa sijaintinsa puolesta, voit merkitä rehuvaraston paikan rehukirjanpitoon rehuvaraston tunnisteeksi.
X - 5 vuotta
Desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen käyttö ruokinta-astioiden käsittelyssä. Katso lisätietoja kirjaamisvaatimuksista luvusta 1.2.1 Biosidit eli haitallisten eliöiden torjunta-aineet X X 1 vuosi

* Lisätietoa rehujen valmistuksen (muuta kuin rehualan alkutuotannon toimintaa) kirjaamis- ja ilmoitusvaatimuksista ja säilytettävistä asiakirjoista osoitteessa Ruokavirasto.fi:

** Lääkerehujen osalta katso myös taulukko 13.

2.1.4 Kuolleet eläimet ja eläinten lopettaminen

Taulukko 15. Kuolleisiin eläimiin ja eläinten lopettamiseen liittyvät kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Pidä kirjaa kuolleiden eläinten lukumääristä.
Kirjanpidon muotoa ei ole määritelty ja se voi koostua useammasta osasta, kuten esimerkiksi sähköisestä järjestelmästä (esim. eläinluettelot, Naseva tai Sikava) ja käsin pidettävästä kirjanpidosta.
X X 3 vuotta sen vuoden
päättymisestä lukien,
jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä
Kirjanpito eläinten lopettamiseen tarkoitettujen välineiden kunnossapidosta (maatilojen osalta koskee käytännössä turkiseläimiä ja munintansa päättäneitä kanoja). X - 1 vuosi

2.1.5 Eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä ja eläimistä saatavista tuotteista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä eläinten teurastuksessa syntyvät jakeet, joita ei käytetä ihmisravinnoksi.

Pidä kirjaa eläinperäisten sivutuotteiden lähettämisestä tilalta, hävittämisestä ja käytöstä tilalla sekä sivutuotteiden vastaanottamisesta tilalle. Jos käytät sivutuotteita elintarviketuotantoeläinten rehuksi, katso kirjaamisvaatimukset myös kohdasta 2.1.3 Eläinten ruokinta, rehujen sekoitus ja valmistus.

Taulukko 16. Sivutuotteisiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Sivutuotteiden lähettäminen tilalta:
 • eläinlaji
 • tunnistetieto (korvamerkin numero)
 • määrä
 • päivämäärä, jolloin aines vietiin pois tiloista*
 • kuljettajan tiedot
 • vastaanottajan tiedot.
X - 2 vuotta

Sivutuotteiden polttaminen tilakohtaisessa polttolaitoksessa:

 • eläinlaji
 • määrä
 • päivämäärä.
X - 2 vuotta

Sivutuotteiden hautaaminen:

 • eläinlaji
 • sivutuoteluokka
 • määrä
 • hautaamispaikka
 • päivämäärä.
X - 2 vuotta

Rehun valmistaminen sivutuotteista:

 • käytetyn sivutuotteen määrä
 • eläimet, joita kyseisellä aineksella on ruokittu
 • valmistuspäivämäärä.
X - 2 vuotta

Kettujen tai supien ruokkiminen saman lajin eläinten ruhoista valmistetulla rehulla:

 • turkisten lukumäärä
 • ruhojen lukumäärä

jokaisesta lähetyksestä jäljitettävyyden varmistamiseksi

X - 2 vuotta

Sivutuotteiden käyttäminen lannoitteena tai maanparannusaineena:

 • määrä
 • levittämispäivämäärä
 • levittämispaikka
 • päivämäärä, jolloin karja on päästetty laiduntamaan kyseiselle lohkolle tai siltä on korjattu rehuksi tarkoitettua kasvillisuutta
X - 2 vuotta

Sivutuotteiden vastaanottaminen tilalle:

 • vastaanottopäivämäärä
 • alkuperäpaikka**
 • kuljettajan tiedot.
X - 2 vuotta
Kaupallinen sivutuotelaitostoiminta:
Huomioi sivutuotelainsäädännöstä tulevat muut kirjaamis- ja hyväksyntä- ja rekisteröintivaatimukset. Lisätietoja Ruokavirasto.fi: Eläimistä saatavat sivutuotteet.
X - -

* Jos sivutuotteen lähettämisestä tilalta on säilytetty jäljennös rahtikirjasta tai vastaavasta ja siitä käy ilmi lähettämispäivämäärä, tietoa ei tarvitse sisällyttää kirjanpitoon.
** Jos sivutuotteen vastaanottamisesta tilalle on säilytetty jäljennös rahtikirjasta tai vastaavasta ja siitä käy ilmi aineksen alkuperäpaikka, tietoa siitä ei tarvitse sisällyttää kirjanpitoon.

2.1.6 Eläinten sisämarkkinakauppa sekä tuonti ja vienti

Jos siirrät eläimiä Suomeen muista EU:n jäsenvaltioista tai Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon (sisämarkkinakauppa) taikka tuot eläimiä Suomeen EU:n ulkopuolelta tai viet niitä EU:n ulkopuolelle, vastaat eläinten siirtokelpoisuutta tai tuontia koskevien vaatimusten täyttymisestä. Lisää tietoa näistä vaatimuksista on Ruokaviraston verkkosivuilla:

- EU-maat
- Tuonti EU:n ulkopuolelta
- Vienti EU:n ulkopuolelle

Taulukko 17. Eläinten sisämarkkinakauppaan sekä tuontiin ja vientiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään

Luettelo eläinten lähetyksestä:

 • tiedot tuoduista alkioista, sukusoluista ja eläimistä sekä niiden tunnisteet
 • eläinten määrät
 • tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä, lähtöpaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta
 • tuontipäivämäärä
 • tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Ota kopiot asiakirjoista ja arkistoi ne.
 • jos luovutat vastaanotettuja eläimiä eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta. Kirjaamisvaatimus täyttyy, jos säilytät terveystodistukset ja muut asiakirjat.
X X* 3 vuotta
Lähetyksien liitteinä olleet viralliset terveystodistukset X X*  3 vuotta

*Täydentävät ehdot koskevat tämän kirjaamisvaatimuksen osalta vain lampaiden ja vuohien sisämarkkinakauppaa ja tuontia sekä nautojen tuontia.

2.2 Eläinlajikohtaiset kirjaamisvaatimukset

Tässä luvussa käsitellään lajikohtaiset kirjaamisvaatimukset.

2.2.1 Maidontuotantoeläimet

Maidontuotantoeläimiä koskevat kirjaamisvaatimukset koskevat kaikkia maidontuotannossa pidettäviä eläinlajeja.

Taulukko 18. Maidontuotannon kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Säilytä tutkimustodistukset maidon kanssa
kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävän veden tutkimuksista.
 • Säännöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä tutkimuksista.*
X X Säilytä aina viimeisin tutkimustodistus.

Kirjanpito, josta selviää, että alkutuotantopaikalla noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä
lämpötiloja maidon säilytyksessä ja siirtämisessä.

Kirjaukseksi riittää, että säilytät tiedot maidon keräilyn yhteydessä todetusta lämpötilasta. Ruokavirasto kuitenkin suosittaa, että kirjaat lämpötilan säännöllisesti jokaisen lypsykerran jälkeen.

Automaattista lypsylaitteistoa käytettäessä lämpötila suositellaan kirjattavaksi kaksi kertaa vuorokaudessa. Myös automaattinen lämpötilanseurantajärjestelmä ja siitä tallentuvat lämpötilatiedot käyvät kirjanpidoksi, mutta järjestelmän toimivuutta on seurattava.

X - 1 vuosi

* Jos tilan vesi tulee vesilaitokselta tai vesiosuuskunnalta, kirjanpidoksi riittää, että voit osoittaa olevasi liittynyt vesilaitoksen verkostoon esimerkiksi laskun avulla.

2.2.2 Nautaeläimet

Taulukko 19. Kaikkia nautatiloja koskevat kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään

Ajantasainen, pitopaikkakohtainen kirjanpito*

 • Kirjaa tapahtumat viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä.
 • Mikäli toimija ilmoittaa vastaavat tiedot rekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, toimijan ei tarvitse erikseen pitää pitopaikan kirjanpitoa rekisteriin ilmoitetuista tapahtumista.
X X 3 vuotta. Säilytysaika lasketaan alkavaksi eläinluetteloon tehdystä viimeisimmästä merkinnästä.
Ilmoitukset omistuksessasi tai hallinnassasi olevien eläinten tapahtumista nautarekisteriin. Tee ilmoitus 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. X X -

*Lisätietoja Ruokavirasto.fi: Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti.

Taulukko 20. Nautatilan tukiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Tukimuoto Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Nautaeläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Tukivuosi + 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
1.1 Nautojen hyvinvointisuunnitelma
 • Karkearehuanalyysit ruokinnassa käytettävästä pääasiallisesta karkearehusta
 • Laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja karkearehun rehuanalyysiin perustuva kirjallinen ruokintasuunnitelma.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
1.2 a ja b Vasikoiden
pito-olosuhteiden parantaminen I ja II
 • Lääkityskirjanpito, jos tilalla nupoutetaan vasikoita.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
1.4a. Nautojen laidunnus laidunkaudella ja
jaloittelu laidunkauden
ulkopuolella
 • Laidunkaudella laidunnuskirjanpito:
  • kirjaa päivä ja eläinryhmä, jolloin eläimet ovat olleet laitumella 1.5.–30.9. (väh. 60 pv).
 • Laidunkauden ulkopuolisesta jaloittelusta ulkoilukirjanpito:
  • kirjaa päivä ja eläinryhmä, jolloin eläimet ovat olleet jaloittelemassa 1.10.–30.4.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Eläinten hyvinvointikorvaus:
1.4b. Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

 • Laidunnuskirjanpito:
  • kirjaa päivä ja eläinryhmä, jolloin eläimet ovat olleet laitumella ajalla 1.5.–30.9. (väh. 90 pv).
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Alkuperäisrotujen kasvattaminen, ympäristösopimus (itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarja)

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet
 • rotupuhtaustodistukset
 • tiedot nautojen pitopaikasta
 • tiedot sopimuseläimen korvaavuudesta.
* ilmoita ennen sopimuskauden päättymistä ELYkeskukseen sopimuseläinten lisääntyminen
Sopimuskausi ja
sopimuskauden
päättymisen jälkeen 4 vuotta
Maidon pohjoinen tuotantotuki

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet

Suoramyyntimaidon kirjanpito:

 • suoraan kuluttajille myydyn maidon ja maitotuotteiden määrät kuukausittain
 • osto- ja myyntikuitit.
Tukivuosi + 4 vuotta

2.2.3 Siat

Taulukko 21. Kaikkia sikatiloja koskevat kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Ajantasainen, pitopaikkakohtainen kirjanpito*:
 • Kirjaa tapahtumat viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä.
X X 3 vuotta. Säilytysaika lasketaan alkavaksi eläinluetteloon tehdystä viimeisimmästä merkinnästä.
Ilmoitukset omistuksessasi tai hallinnassasi olevien eläinten tapahtumista sikarekisteriin. Tee ilmoitus 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. X X -
Pitopaikkakohtaiset eläinmääräilmoitukset sikarekisteriin kolme kertaa vuodessa:
 • toukokuussa (tammi–huhtikuu)
 • syyskuussa (touko–elokuu)
 • seuraavan vuoden tammikuussa (syys–joulukuu).
X X -

*Lisätietoja Ruokavirasto.fi: Sikojen merkitseminen ja rekisteröinti.

Taulukko 22. Sikojen valvottuja pito-olosuhteita koskevat kirjaamisvaatimukset

Jos olet hakenut ja Ruokavirasto (tai aikaisemmin Evira) on tunnustanut tilasi täyttävän valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset, seuraavat kirjaamisvaatimukset koskevat tilaasi.

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään

Pidä kirjaa seuraavista asioista:

 • Suoritetut haittaeläinten torjuntatoimenpiteet
  • Jos olet sopinut haittaeläinten torjunnasta ulkopuolisen toimijan kanssa, sinulla tulee olla saatavilla ulkopuolisen toimijan pitämä torjuntakirjanpito, josta käy ilmi suoritetut torjuntatoimenpiteet.
 • Säännöllisesti tehdyt tarkkailukierrokset, joilla on havainnoitu merkkejä jyrsijöiden olemassaolosta.
 • Kaikki jyrsijöiden olemassaoloon viittaavat havainnot sisältäen mahdolliset kuolleet jyrsijät.
5 vuotta

Taulukko 23. Sikatilan tukiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Tukimuoto Kijrjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Kansalliset kotieläintuet Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:
 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Hakuvuosi + 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
2.1. Sikojen hyvinvointisuunnitelma
 • Kirjallinen, pääasiallisen rehukomponentin rehuanalyysiin perustuva, voimassa oleva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu eläinten ravintoainetarpeet, kasvu, tuotostaso tai tuotantovaihe.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
2.2. Joutilaiden emakoiden
ja ensikoiden ulkoilu
 • Kirjanpito päivistä, jolloin emakot tai ensikot ovat ulkoilleet (2 kertaa viikossa vuoden ympäri tai päivittäin 1.5.–30.9.)
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Eläinten hyvinvointikorvaus: 2.4a. Parannetut porsimisolosuhteet

 • Kirjanpito mahdollisesta porsimishäkin tilapäisestä käytöstä ja syistä.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

Eläinten hyvinvointikorvaus: 2.4b. Vapaaporsitus

 • Kirjanpito mahdollisesta porsimishäkin tilapäisestä käytöstä ja syistä.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
2.6 Karjujen kastraatio a
 • Karjuporsaiden lääkekirjanpito
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

2.2.4 Siipikarja

Taulukko 24. Kaikkia siipikarjatiloja koskevat kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Ajantasainen, pitopaikkakohtainen kirjanpito
 • Kirjaa tapahtumat viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä.
X - 3 vuotta. Säilytysaika lasketaan alkavaksi eläinluetteloon tehdystä viimeisimmästä
merkinnästä.
Salmonellavalvonta (munintakanat, broilerit, kalkkunat). Ilmoita kunnaneläinlääkärille uusien lintujen ottamisesta pitopaikkaan kahden viikon kuluessa lintuparven saapumisesta. Vaihtoehtoisesti ilmoita kunnaneläinlääkärille etukäteen tieto kuluvana tai seuraavana kalenterivuonna saapuvien parvien suunnitelluista saapumisajankohdista. X - -
Kun lähetät siipikarjaa teurastamoon, ilmoita yleisten elintarvikeketjutietojen lisäksi:
 • salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien lintujen osalta kunnaneläinlääkärin viimeisimmän tarkastuskäynnin ajankohta ja tarkastustulokset sekä tieto viimeisimmän salmonellatutkimuksen ajankohdasta ja tutkimustuloksesta
 • kasvatusaikainen kuolleisuus lähetettävässä erässä
 • lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, saapumiserän koko ja lintujen alkuperä (hautomon nimi).
X - -
Jos lähetät munia munapakkaamoon tai poikkeusalueella sijaitsevaan vähittäiskauppaan, ilmoita munapakkaamoon tai poikkeusalueen vähittäiskauppaan salmonellavalvonta-ohjelman mukaisten tutkimusten ajankohdat ja tulokset sekä kunnaneläinlääkärin tarkastuskäyntien ajankohdat ja tarkastustulokset näiden tutkimusten ja tulosten valmistuttua. X X -
Jos lähetät munia munatuotteiden raaka-aineeksi ja puhdistat niitä vedellä, säilytä tutkimustodistukset munien puhdistamiseen käytettävän veden tutkimuksista:
 • säännöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä tutkimuksista*.
X X Säilytä aina viimeisin tutkimustodistus.

Broilerikasvattamot

Luettelo kasvatusosastoittain:

 • tuotujen broilereiden lukumäärä ja niiden käytettävissä oleva alue
 • broilereiden rotu tai hybridi, jos se on tiedossa
 • lopetettujen broilereiden lukumäärä sekä kuolleina löydettyjen broilereiden kuolinsyyt, jos ne ovat tiedossa
 • parveen jäävien broilereiden lukumäärä myytävien tai teurastettavien broilereiden poistamisen jälkeen.
X - 3 vuotta

Kananmunien tuottajana pidä kirjaa tuotantotavoista ja täsmennä kunkin käytetyn tuotantotavan osalta:

 • munivien kanojen hankintapäivä ja -ikä sekä lukumäärä
 • kanojen poistopäivät ja -määrät
 • päivittäinen munantuotanto
 • päivittäin myytyjen tai muulla tavoin päivittäin toimitettujen munien määrä (kpl) ja/tai paino (kg)
 • ostajien nimet ja osoitteet.

Jos ruokintatapa merkitään kananmunapakkaukseen, kirjaa seuraavat tiedot ja täsmennä kunkin ruokintavan osalta:

 • toimitetun ja paikalla sekoitetun rehun määrä ja tyyppi
 • rehun toimituspäivä.

Myynti- ja toimituskirjanpidon sijaan voit säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset.

X - 1 vuosi laatimispäivämäärästä
Jos kasvatat siipikarjaa ”vapaa laidun”, ”vapaa laidun–perinteinen kasvatustapa” tai ”vapaa laidun–täydellinen liikkumavapaus” -tuotantotavoilla, kirjaa päivämäärät, jolloin linnut laskettiin ensimmäisen kerran laitumelle. - - 6 kk

*Jos tilasi vesi tulee vesilaitokselta tai vesiosuuskunnalta, riittää, että osoitat olevasi liittynyt vesilaitoksen verkostoon, esimerkiksi laskun avulla.

Taulukko 25. Siipikarjatilan tukiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Tukimuoto Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Kansalliset kotieläintuet Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:
 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Hakuvuosi + 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:
 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
4.1 Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma
 • Kirjallinen, laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma.
 • Viljan valkuaisanalyysi, jos käytössä teollista rehua täydentävä viljaruokinta.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen
 • Broileriparven teuraseräraportti
 • Kalkkunoiden teuraseräraportti
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
4.3 Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen
 • Kirjanpito lannanpoistosta (3 krt/vko)
 • kirjanpito ilman ammoniakkipitoisuudesta (1 krt/vko).
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Alkuperäisrotujen kasvattaminen (maatiaiskanat), ympäristösopimus

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:
eläinluettelo

 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.

Lisäksi:

 • rotupuhtaustodistukset
 • tiedot sopimuseläimen korvaavuudesta
 • tiedot kanojen pitopaikasta.

*ilmoita ennen sopimuskauden päättymistä ELY-keskukseen sopimuseläinten
lisääntyminen

Sopimuskausi + 4 vuotta

2.2.5 Lampaat ja vuohet

Taulukko 26. Kaikkia lammas- ja vuohitiloja koskevat kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään

Ajantasainen, pitopaikkakohtainen kirjanpito*:

 • Kirjaa tapahtumat viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä.
 • Mikäli toimija ilmoittaa vastaavat tiedot rekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, toimijan ei tarvitse erikseen pitää pitopaikan kirjanpitoa rekisteriin ilmoitetuista tapahtumista.

Poikimisen tapahtumailmoituksen määräaika on kuten aiemminkin kuusi kuukautta*.

X X 3 vuotta. Säilytysaika lasketaan alkavaksi eläinluetteloon tehdystä viimeisimmästä merkinnästä.
Ilmoitukset omistuksessasi tai hallinnassasi olevien eläinten tapahtumista lammas- ja vuohirekisteriin. Tee ilmoitus 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.* X X -

Vapaaehtoinen terveysvalvonta (Maedi-visna/CAE -terveysvalvonta):

 • pitopaikassa suoritetut terveystarkastukset
 • pitopaikassa suoritetut näytteenotot
 • näytteiden tutkimustulokset
- - Niin kauan kuin pitopaikka kuuluu terveys-valvontaan

* Poikkeuksena on yksilön syntymäilmoitus (emän poikimisilmoitus), jolla ilmoitetaan millä EU-tunnuksella jälkeläiset rekisteröidään ja merkitään. Eläin on rekisteröitävä viimeistään  90 vuorokauden iässä, mutta jos eläin siirretään syntymäpitopaikastaan ennen tuota ikää, on se rekisteröitävä ja merkittävä ennen siirtoa.

Lisätietoja Ruokavirasto.fi: Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti.

Taulukko 27. Lammas- tai vuohitilan tukiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Tukimuoto Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Lammas- ja vuohipalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.

Kutuilla kirjanpito maidontuotannosta:

 • kuttujen kalenterivuoden aikana (1.1.–
  31.12.) tuottama kuttutuen tai kuttupalkkion perusteeksi hyväksyttävä maitomäärä
 • päivittäinen luettelo suoramyyntimaidon
  myyntimääristä
 • kuukauden aikana valmistetun juuston
  määrä kiloina sekä juustotyyppi/-tyypit
 • jos tilallasi tehdään kutun maidosta myyntiä varten muita tuotteita kuin juustoa, maidon käytöstä erillinen tuotekohtainen kuukausittainen kirjanpito, johon merkittävä kunkin kuukauden aikana myyntiin valmistettujen tuotteiden määrä.
Hakuvuosi + 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:
 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
3.1 Lampaiden ja vuohien
hyvinvointisuunnitelma
 • kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja pääasiallisen karkearehun rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
3.3 Lampaiden ja vuohien hoito
 • kirjanpito lampaiden kerinnästä (2 krt/vuosi)
 • loistorjuntasuunnitelma (vuosittain)
 • papananäytteiden analyysitulokset (2 krt/vuosi)
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
3.4 a) Lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella
 • Kirjanpito laiduntamisesta (1.5.–30.9. väh. 60 vrk) ja jaloittelusta (1.10.–30.4. väh. 1 krt/vko).
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Eläinten hyvinvointikorvaus:
3.4 b) Lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella
 • Kirjanpito laiduntamisesta (1.5.–30.9. väh. 90 vrk).
Sitoumuskausi ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta
Alkuperäisrotujen kasvattaminen, ympäristösopimus (suomenvuohet, suomenlampaat,
ahvenanmaanlampaat ja kainuunharmaalampaat)

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet
 • rotupuhtaustodistukset
 • tiedot sopimuseläimen korvaavuudesta
 • tiedot lampaiden pitopaikasta.

* ilmoita ennen sopimuskauden päättymistä ELY-keskukseen sopimuseläinten lisääntyminen

Sopimuskausi ja sopimuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

2.2.6 Hevoset

Hevosia koskevat, lääkitykseen liittyvät vaatimukset riippuvat siitä:

 •  voiko hevonen päätyä elintarvikkeeksi
 • onko kyseessä tuotantoeläin (esim. metsätyöhevonen)
 • pidetäänkö hevosta vain harraste-eläimenä ja sen tunnistusasiakirjassa on merkintä teurastuskiellosta, jolloin lääkekirjanpitoa ei lainsäädännön mukaan vaadita.

Jos hevonen poistetaan elintarvikeketjusta, tieto merkitään hevosen tunnistusasiakirjaan (lisätietoja tunnistusasiakirjasta Ruokavirasto.fi Hevoseläinten merkintä ja rekisteröinti.

Hevoset, joilla ei ole teurastuskieltomerkintää ja jotka voidaan teurastaa elintarvikkeeksi

Riippumatta hevosen käyttötarkoituksesta silloin, kun hevosella ei ole teurastuskieltomerkintää tunnistusasiakirjassa eli se voi päätyä elintarvikkeeksi, sen lääkityksistä pidetään kirjaa kuten muistakin elintarviketuotantoeläimistä (kohta 2.1.2). Näiden lääkityskirjanpitovaatimusten lisäksi eläinlääkärin on merkittävä EU:n hevoslääkeluettelon (komission asetus (EU) N:o 122/2013) lääkkeet (6 kk:n pakollinen varoaika) tunnistusasiakirjaan.

Taulukko 28. Hevosen lääkitykseen liittyvät kirjaamisvaatimukset, jos se voi päätyä elintarvikeketjuun

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
 • Pidä kirjaa kohdan 2.1.2 mukaisesti.
 • Lisäksi ns. hevoslääkeluettelon lääkkeet (6 kk:n pakollinen varoaika) on merkittävä tunnistusasiakirjaan.
X X 5 vuotta viimeisestä
lääkkeenannosta huolimatta siitä,
onko hevonen elossa
vai ei.
Hevoset, joilla on teurastuskieltomerkintä

Jos hevosta pidetään muuta kuin elintarviketuotantoa varten (esimerkiksi metsätyöhevonen) ja hevonen on poistettu elintarvikeketjusta (teurastuskieltomerkintä tunnistusasiakirjassa), hevoselle annetusta lääkinnällisestä hoidosta on pidettävä kirjaa seuraavasti.

Taulukko 29. Hevosen lääkitykseen liittyvät kirjaamisvaatimukset, jotka koskevat tuotantoeläimiä, jotka eivät joudu elintarvikeketjuun

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Kirjaa eläimen lääkinnästä seuraavat tiedot:
 • annettu lääkinnällinen ja ennaltaehkäisevä lääkinnällinen hoito, esimerkiksi matolääkitys ja rokotukset
 • eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot
 • lääkityksen syy
 • lääkkeen antopäivämäärä
 • lääkkeen nimi ja määrä.
X - 3 vuotta

Taulukko 30. Hevostilan tukiin liittyvät kirjaamisvaatimukset

Tukimuoto Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään

Luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotus

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (jos tilallasi on sika- ja
siipikarjatalouden tuen viitemäärä, voit halutessasi käyttää hevosia tuen eläintiheyteen)

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • pitopaikan kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.

Kirjanpito, josta käy ilmi:

 • kunkin kalenterikuukauden 1. päivän eläinmäärätiedot
 • jokaisen hevosen nimi, yksilöllinen koodi (ent. yksilöllinen tunnus tai UELN- numero), sukupuoli, rotu, hallinta-aika, olinpaikka hallinta-aikana ja tarpeen mukaan syntymä- tai ostopäivä sekä myynti- tai poistopäivä. 
Hakuvuosi + 4 vuotta
Alkuperäisrotujen kasvattaminen, ympäristösopimus (suomenhevoset)

Tuen hakuun liittyvät alkuperäiset asiakirjat:

 • ajan tasalla oleva kirjanpito
 • eläinten vuokrasopimukset
 • valtakirjat
 • osto- ja myyntikuitit ym. tositteet
 • jalostustodistus
 • tiedot sopimuseläimen korvaavuudesta
 • tiedot hevosen pitopaikasta. 

* ilmoita ennen sopimuskauden päättymistä
ELY-keskukseen sopimuseläinten lisääntyminen

Hakuvuosi + 4 vuotta

2.2.7 Muut tuotantoeläimet

Tässä yhteydessä muilla tuotantoeläimillä tarkoitetaan eräitä harvinaisempia tuotantoeläimiä tai tuotantoeläimiä, jotka eivät päädy elintarvikeketjuun (esim. turkiseläimet).

Jos kasvattamasi eläimet tai niistä saatavat elintarvikkeet kuitenkin päätyvät elintarvikeketjuun (esimerkiksi villisika tai tarhattu peura, hunaja tai munat), niitä koskevat lukujen 2.1–2.2 vaatimukset.

Taulukko 31. Eläinten lääkitsemiseen liittyvät kirjaamisvaatimukset tuotantoeläimillä, jotka
eivät päädy elintarvikeketjuun

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään

Kirjaa eläimen lääkinnästä seuraavat tiedot:

 • annettu lääkinnällinen ja ennaltaehkäisevä lääkinnällinen hoito, esimerkiksi matolääkitys ja rokotukset
 • eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot
 • lääkityksen syy
 • lääkkeen antopäivä
 • lääkkeen nimi ja määrä
X X 3 vuotta

Jos sinulla on turkistarha ja ruokit kettuja ja/tai supeja saman lajin eläinten ruhoista valmistetulla rehulla, muista siihen liittyvä kirjaamisvaatimus (ks. luku 2.1.5 Eläimistä saatavat sivutuotteet, taulukko 16).

2.2.8 Pitopaikan kirjanpito luvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan ja muiden maaeläinten osalta

Seuraavat kirjaamisvaatimukset koskevat:

Kaikkia muita pidettäviä maaeläinlajeja lukuun ottamatta lemmikkieläinlajeja kotitalouksissa. Tämän lisäksi eläinsuojelulaki edellyttää lemmikkieläinlajien osalta pitopaikan kirjanpitoa eläinsuojelulain mukaisesta ilmoituksenvaraisesta toiminnasta.  

Taulukko 32. Kirjaamisvaatimukset muille maaeläimille

Kirjaamisvaatimus Kaikkia koskeva Täydentävät ehdot Säilytysaika vähintään
Ajantasainen, pitopaikkakohtainen kirjanpito:
 • Kirjaa tapahtumat viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä.
X - 3 vuotta. Säilytysaika lasketaan alkavaksi
kirjanpitoon
tehdystä viimeisimmästä
merkinnästä.

Lisätietoja Ruokavirasto.fi: Eläinten merkintä ja rekisteröinti

2.3 Luomueläintuotanto

Tavanomaista tuotantoa koskevat kirjaamisvaatimukset koskevat myös luomueläintuotantoa. Tässä luvussa kuvataan kirjaamisvaatimukset, jotka luomueläintilalta vaaditaan kaikkia eläintiloja koskevien kirjaamisvaatimusten lisäksi. Huomioi tässä luvussa mainittujen vähimmäissäilytysaikojen lisäksi myös luvuissa 2.1–2.2 mainitut vähimmäissäilytysajat.

Luomuvalvontaan ilmoittautuessasi sitoudut pitämään tilallasi muistiinpanoja. Tarvittaessa kirjanpito on voitava osoittaa oikeaksi asianmukaisilla tositteilla.

Kirjaa tapahtumat muistiinpanoihin, lääkekirjanpitoon ja varastoissa oleviin varastokirjoihin välittömästi.

Taulukko 33. Luomukotieläintuotannon kirjaamisvaatimukset kaikkia eläintiloja koskevien
kirjaamisvaatimusten lisäksi

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään
Eläintuotannon luvat

Toistaiseksi voimassa olevat luvat on säilytettävä aina.

Muut: luvan voimassaoloaika + eläimen tilallaoloaika, seuraavaan luomutarkastukseen asti.

Siirtymävaiheen laskenta (rehut, eläimet).

Rehut: SV1, SV2 ja luonnonmukainen rehu sekä niiden käyttö tuotantoehtojen mukaisesti.
Eläimet: Siirtymävaiheessa olevat eläimet ja luonnonmukaiset eläimet

Laskennan tulokset säilytettävä seuraavaan luomutarkastukseen
Väkirehu-karkearehu -suhteen laskenta Laskennan tulokset säilytettävä seuraavaan luomutarkastukseen
Nuorten eläinten juottovaatimus Juottoajankohdan kirjaaminen säilytettävä
seuraavaan luomutarkastukseen

Tavanomaisen rehun osuus sikojen ja siipikarjan ruokinnassa

Siirtymävaiheen rehujen osuus ruokinnassa

Laskennan tulokset säilytettävä seuraavaan luomutarkastukseen
Tuotantotiloja koskevat mitoitukset (mm. valoaukot ja kiinteän lattian osuus) Rakennuspiirustukset muutoksineen säilytettävä luomutarkastuksia varten
Luomusuunnitelma: Luomusuunnitelmassa kuvataan kaikki luomueläintuotannon käytännöt ja sitä tulee päivittää säännöllisesti. Niin kauan kuin tilalla on luomutuotantoa

Laidunnus- ja jaloitteluvaatimukset

Karjanlanta: Eläinten enimmäismäärä määräytyy lannan levitykseen käytettävän luonnonmukaisessa tuotannossa olevan peltopinta-alan mukaan niin, että tuotantoyksikössä voi olla enintään 2 eläinyksikköä peltohehtaaria kohti.

Laidunnus- ja jaloitteluajankohta säilytettävä seuraavaan luomutarkastukseen

Taselaskelma:

 1. Tilalle hankitut tuotantopanokset (rehut, mukaan lukien kivennäiset ja vitamiinit, lannoitteet, maanparannusaineet, torjunta-aineet sekä eläintuotannossa käytettävät desinfiointi- ja pesuaineet): hankittujen tuotteiden määrä, alkuperä ja käyttö.
 2. Tilalta luovutetut maataloustuotteet
  • luovutettujen tuotteiden määrä ja vastaanottaja
  • kuluttajalle tapahtuvan suoramyynnin määristä muistiinpanot on tehtävä päivittäin.

1. ja 2. kohta muodostavat yksikön tuotevirtakirjanpidon, josta on laadittava yhteenvetona taselaskelma vähintään kalenterivuosittain.

Luomutarkastuksesta luomutarkastukseen
tai niin kauan, kun tuotetta on varastossa

Kirjaa lääkityksistä luvun 2.1.2 Eläinten lääkitseminen vaatimusten lisäksi:

 • lääkkeiden säilytyspaikka
 • lääkkeiden (mukaan lukien lääkerehun) kaksinkertainen varoaika
 • lääkintäkerrat/eläin.
Luvun 2.1.2 vaatimusten osalta 5 vuotta.
Muiden vaatimusten osalta luomutarkastuksesta luomutarkastukseen
Kirjaa kuolleista eläimistä päivämäärä ja arvioitu kuolinsyy. -

Luomumehiläishoito

Kirjaa tapahtumat muistiinpanoihin, lääkekirjanpitoon ja varastoissa oleviin varastokirjoihin välittömästi.

Taulukko 34. Luomumehiläishoidon kirjaamisvaatimukset

Kirjaamisvaatimus Säilytysaika vähintään

Taselaskelma:

 1. Tilalle hankitut tuotantopanokset
  • hankittujen tuotteiden määrä, alkuperä ja käyttö.
 2. Tilalta luovutetut maataloustuotteet
  • luovutettujen tuotteiden määrä ja vastaanottaja
  • kuluttajalle tapahtuvan suoramyynnin määristä muistiinpanot on tehtävä päivittäin.

1. ja 2. kohta muodostavat yksikön tuotevirtakirjanpidon, josta on laadittava yhteenvetona taselaskelma vähintään kalenterivuosittain

Luomutarkastuksesta luomutarkastukseen tai niin kauan, kun tuotetta on varastossa

Pesäkohtaiset muistiinpanot

 • mehiläistarhan ja pesän sijaintipaikka
 • pesän tunnistemerkinnät
 • pesän hoitotoimenpiteet: siirrot, talveuttaminen, pesäosastojen poistaminen sekä hunajan keräämistoimet, käsittely ja varastointi
 • lisäruokinnan käyttö: tuote, päivämäärä ja määrä.
Säilytettävä seuraavaan luomutarkastukseen tai niin kauan, kun tuotetta on varastossa

Kirjaa lääkityksistä luvun 2.1.2 Eläinten lääkitseminen vaatimuksien lisäksi:

 • lääkkeiden säilytyspaikka
 • luonnonmukaisen tuotannon kaksinkertainen varoaika.
Luvun 2.1.2 vaatimusten osalta 5 vuotta. Muiden vaatimusten osalta luomutarkastuksesta luomutarkastukseen tai niin kauan, kun tuotetta on varastossa.