Eläinsuojeluvalvojakurssi

Eläinsuojelutarkastuksen tekemistä käsittelevä eläinsuojeluvalvojakurssi on yhtenä edellytyksenä aluehallintoviraston valtuuttamaksi eläinsuojeluvalvojaksi pätevöitymiselle. Ruokavirasto järjestää kursseja tarpeen mukaan. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan oikeutta toimia aluehallintoviraston valtuuttamana eläinsuojeluvalvojana, ota yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät internetsivuilta. 

Eläinsuojeluvalvojakurssin ohjelma koostuu luennoista, jotka käsittelevät muun muassa eläinsuojeluvalvojien oikeuksia ja velvollisuuksia, sekä eläinsuojeluvalvontakäyntien aikana usein esiin tulevia käytännön asioita ja ongelmia. Kurssi on maksuton. Oikeutta toimia valtuutettuna eläinsuojeluvalvojana haetaan kurssin jälkeen oman alueen aluehallintovirastolta, joka myös arvioi eläinsuojeluvalvojalta vaadittavan riittävän perehtyneisyyden.

Eläinsuojeluvalvojien pätevöitymisprosessi

Eläinsuojelulakiin tehtiin vuonna 2006 muutoksia, joilla täsmennettiin eläinsuojeluvalvojien pätevöitymistä sekä tarkastusoikeutta. Aluehallintovirasto voi valtuuttaa eläinsuojeluvalvojaksi henkilön, jolla on koulutuksen tai käytännön kokemuksen kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastuksen kohteena olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin eläinsuojeluvaatimuksiin. Tarkastusoikeus voi koskea eläinsuojeluvalvojan pätevyyden mukaan joko yksittäistä tai useampaa eläinlajia. Eläinsuojeluvalvojan pitää lisäksi olla suorittanut Elintarviketurvallisuusviraston järjestämä eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskeva eläinsuojeluvalvojakurssi.

Valtuutetut eläinsuojeluvalvojat viranomaisten apuna

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa voidaan tarkastaa myös ilman, että epäillään eläinsuojelulainsäädäntöä rikotun.

Viranomaisten lisäksi eläinsuojelulakiin perustuva oikeus eläinsuojelutarkastuksen tekemiseen on aluehallintovirastojen valtuuttamilla eläinsuojeluvalvojilla. Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista. Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita. Sen sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluviranomaiselle.

Maassamme toimii lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen omia eläinsuojeluvalvojia, joilla ei kuitenkaan ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten suorittamiseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018