Viljelijä lannoitevalmisteen maahantuojana

Kun viljelijä tuo ulkomailta lannoitteita omaan käyttöönsä, koskee tuontia pääpiirteittäin samat vaatimukset kuin toimijaa, joka tuo lannoitteita myytäväksi. Tuojan tehtävänä on huolehtia, että lannoitteet ovat turvallisia ja täyttävät niille säädöksissä asetetut vaatimukset.

Kadmium

Lannoitteesta on oltava kadmiumtodistus, jolla osoitetaan, että lannoitteessa on enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden tai 22 mg kadmiumia fosfaattikiloa (P2O5) kohden. Epäorgaanisilta lannoitteilta, joiden fosforipitoisuus on alle 2,2 % ei kadmiumtodistusta vaadita.

Ammoniumnitraatti

Yli 28 % typpeä sisältävästä lannoitteesta on toimitettava Eviraan virallinen räjähtämättömyystodistus vähintään viisi arkipäivää ennen tuontia. Todistus saa olla enintään kuusi kuukautta vanha.

Ennakkoilmoitus

Tuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus Ruokavirastoon vähintään kolme arkipäivää ennen tuontia mahdollisen tarkastamisen järjestämiseksi. Poikkeus ovat EU alueelta tuotavat lannoitteet, joissa on merkintä EY-lannoite (EC fertiliser), joista ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ennakkoilmoituksen liitteenä on toimitettava kadmiumtodistus ja kopio kauppalaskusta tai vastaavasta. Ennakkoilmoituslomake ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Lomakkeen voi lähettää sähköpostitse.

Valvontarekisteri

EU:n ulkopuolelta lannoitteita maahantuovan on ilmoittauduttava Ruokaviraston valvontarekisteriin viimeistään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelu Toukon kautta tai vaihtoehtoisesti toiminnanaloituslomakkeella. Rekisteriin kuuluvan on ilmoitettava vuosittain tuontimäärät Ruokavirastoon.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Cd (mg/kg ka) / P (%) * 100 = kadmiumia mg fosforikilossa

Laskuesimerkki
Jos kadmiumia (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforia (P) on 3,5 % kuiva-aineesta, on kadmiumpitoisuus lannoitteessa 88,6 mg fosforikilossa eli tulos ylittää lannoitteelle sallitun enimmäismäärän 50 mg kadmiumia fosforikiloa kohden.

3,1 mg/kg (Cd)/3,5 kg (P) x 100 kg = 88,6 mg Cd/P kg


Oksidien muuntokertoimet

Suomessa lannoitteet ilmoitetaan alkuainemuodossa, mutta muualla yleensä oksidimuodossa.
Fosforipentoksidi: (P2O5) x 0,436 = fosfori (P)
Kaliumoksidi: (K2O) x 0,830 = kalium (K)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2021