Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakauppa

HUOM! Tietoa Brexitin vaikutuksista.

Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia elävien eläinten, sperman, munasolujen ja alkioiden siirtoja, jotka tapahtuvat Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin tai näistä maista Suomeen. 

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä tiettyjen muiden tuotteiden siirrot sisältävät riskin eläintautien leviämiselle. Eläintautien leviämisen estämiseksi sisämarkkinakauppaa koskevat eläinlajikohtaiset Euroopan Unionin säädökset, joita siirroissa on noudatettava. 

Eläinlajikohtaisia tarkempia ohjeita on vasemmalla olevassa valikossa.

Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen EU-elain@ruokavirasto.fi tai soittamalla neuvontapuhelimeen 029 530 0401 (vain ma–ke klo 9–11).

Sisämarkkinakaupan yleisiä periaatteita:

Kunnaneläinlääkärin/toimivaltaisen viranomaisen myöntämä terveystodistus TRACES-järjestelmään vaaditaan seuraavien eläinten osalta:

 • nautaeläimet* 
 • siat **(kaikki kotieläiminä pidettävät siat ja villisiat, mukaan lukien lemmikki- ja harrastesiat kuten mini- ja villasiat)
 • lampaat ja vuohet
 • hevoseläimet (kuten hevonen, aasi ja muuli)
 • kamelieläimet (kuten laama ja alpakka)
 • hirvieläimet (kuten poro)
 • muut sorkka- ja kavioeläimet
 • siipikarja ja siitosmunat***
 • vankeudessa pidettävät linnut ja siitosmunat (muut linnut kuin siipikarja)
 • tarhamehiläiset ja kimalaiset
 • kalat ja muut vesieläimet
 • kädelliset
 • koirat, kissat, fretit ja muut lihansyöjät (kuten hilleri, kettu, minkki ja supikoira)
 • suljetuista pitopaikoista (kuten eläintarhat) toisiin suljettuihin pitopaikkoihin siirrettävät maaeläimet (linnut, maalla elävät nisäkkäät, mehiläiset ja kimalaiset)
 • luonnonvaraiset maaeläimet (linnut, maalla elävät nisäkkäät, mehiläiset ja kimalaiset)

* suvut Bison, Bos (mukaan lukien alasuvut Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) ja Bubalus (mukaan lukien alasuku Anoa)

**Heimoon suidae kuuluvat lajit Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

***siipikarjalla tarkoitetaan lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa: a) seuraavien tuotantoa varten: i) liha; ii) kulutukseen tarkoitetut munat; iii) muut tuotteet; b) riistalintujen luontoon istuttamista varten; c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tuotantotyypeissä käytettävien lintujen tuottamista varten

Alkioiden ja sukusolujen osalta:

 • nautojen alkiot ja sukusolut
 • lampaiden alkiot ja sukusolut
 • vuohien alkiot ja sukusolut
 • sikojen alkiot ja sukusolut
 • hevoseläinten alkiot ja sukusolut
 • vesieläinten mätimunat, mäti, maiti ja sukusolut
 • koirien ja kissojen alkiot ja sukusolut
 • Suljetuissa pitopaikoissa (kuten eläintarhat) pidettävien muiden maaeläinten alkiot ja sukusolut
 • kameli- ja hirvieläinten alkiot ja sukusolut

Terveystodistusta ei vaadita:

Koirilla, kissoilla ja freteillä lemmikkieläinpassi vastaa terveystodistusta muussa kuin kaupallisessa siirrossa.

Ruokaviraston suostumusta edellyttävät siirrot

 • maa- tai vesieläinten taikka maaeläinten sukusolujen tai alkioiden siirto tieteellisiä tarkoituksia varten
 • luonnonvaraisten maaeläinten siirto
 • toisen jäsenvaltion soveltaman kansallisen poikkeuksen sallima maaeläinten siirto alueelle, jolla on taudista vapaa asema tai jolla toteutetaan hävittämisohjelmaa;
 • maaeläintautien hävittämiseksi tapahtuva siirto
 • sukusolujen tai alkioiden siirto geenipankkiin, taikka muusta kuin hyväksytystä pitopaikasta
 • kädellisten eläinten siirto muusta kuin suljetusta pitopaikasta,
 • lemmikkieläinasetuksen 32 artiklassa tarkoitettu muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva lemmikkieläinten siirto, joka ei täytä kaikkia sille säädettyjä vaatimuksia;
 • vesieläinten siirto tietyissä poikkeustapauksissa
 • a–c-luokan taudin ja muun torjuttavan eläintaudin aiheuttajamikrobien ja -loisten siirto

Hae tuontilupaa Webropol-lomakkeella täältä.

Sallitut lähtö- ja vastaanottajamaat

Pääsääntöisesti eläviä eläimiä, sivutuotteita, alkioita ja sukusoluja voidaan siirtää Suomeen kaikista EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä ja siirtää Suomesta kaikkiin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin. Siirtojen edellytyksenä on, että siirrettävät eläimet, sukusolut ja alkiot täyttävät niille asetetut terveysehdot ja lähettävä jäsenmaa tai jäsenmaan alue on todistettavasti vapaa a-luokan eläintaudeista.

Eläintautiepidemioista voi aiheutua sisämarkkinakaupan rajoituksia. Eläintautiepidemian ilmettyä EU:n komissio voi antaa niin sanotun suojapäätöksen, jossa määritellään sisämarkkinakaupan ehdot epidemia-alueelta. Komission voimassa olevat suojapäätökset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Tuotantoeläinten (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, alpakat, laamat) ja niiden sukusolujen ja alkioiden siirroista Suomeen viranomaisten lisäksi ohjeistusta antaa elinkeinon puolesta Eläinten terveys ETT ry. Ruokavirasto suosittelee kaikkien edellä mainittujen eläinlajien tuojia ottamaan yhteyttä ETT:hen, elainten.terveys@ett.fi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Eläinten määräpaikka Suomessa

Terveystodistukseen, jonka lähettävän maan virkaeläinlääkäri myöntää ja joka seuraa lähetystä, tulee lähetyksen määräpaikaksi laittaa se rekisteröity tai hyväksytty pitopaikka (eläimet) / määräpaikka (alkiot, sukusolut, kaupallisesti tuotavat koirat, kissat ja fretit), johon eläimet / alkiot ja sukusolut Suomessa saapuvat (terveystodistuksen kohta I.12) ja vastaanottajaksi tuoja (terveystodistuksen kohta I.5).

Rekisteröidy toimijaksi TRACES-järjestelmään

On suositeltavaa, että kaikki sisämarkkinakaupan toimijat, jotka siirtävät sellaisia eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita, joille vaaditaan terveystodistus, rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES-tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu.

TRACES-järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan, kun haluaa siirtää eriä toiseen EU-maahan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

Terveystodistus

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupan lähetykset tulee tarkastaa lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen siirtoa. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri antaa terveystodistuksen, jonka on seurattava lähetystä koko matkan ajan. Terveystodistus on oltava sekä lähettävän maan että vastaanottavan maan kielellä. Terveystodistuksen sisältö ja tarkastusajankohta määräytyy eläinlajin tai tuotteen mukaisesti. Sisämarkkinakaupassa yhtenäiset terveystodistusmallit ovat tulostettavissa TRACES-järjestelmästä. Terveystodistusmallit löytyvät myös eläinlajikohtaisilta verkkosivuilta, jotka löytyvät tämän sivun vasemmasta laidasta. Terveystodistuksissa näkyy todistuksen voimassaolo.

Suomesta siirrettävien sisämarkkinalähetysten tarkastukset tekee kunnaneläinlääkäri, jonka alueelta eläimet tai tuotteet lähtevät. Tarkastuksen perusteella kunnaneläinlääkäri antaa lähetykselle terveystodistuksen. Terveystodistus laaditaan TRACES-järjestelmässä.

Lähetettäessä Suomesta eläimiä tai tuotteita sisämarkkinoille, toimijan on syytä hyvissä ajoin, mieluiten jo kaksi kuukautta, ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa tarkastusten tekemisestä, terveystodistuksen laatimisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Suomeen saapuvien lähetysten tuontitarkastukset

Toimijan on tarkastettava eläimet, sukusolut ja alkiot sekä niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi Suomeen saapumisen jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä siirtoa koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on heti ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Toimija ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä niitä seuraavien asiakirjojen on todettu täyttävän vaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja asiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

Sisämarkkinakaupan toimijoiden on kirjattava ja säilytettävä tiedot ainakin seuraavista:

 1. pitopaikassa olevien pidettävien maaeläinten lajit, luokat, lukumäärä ja tunnistetiedot
 2. pidettävien maaeläinten siirrot niiden pitopaikkaan ja pitopaikasta, mukaan luettuna tapauksen mukaan:
  1. niiden alkuperä- tai määräpaikka
  2. tällaisten siirtojen päivämäärä
 3. asiakirjat, joiden on oltava pidettävien maaeläinten mukana näiden saapuessa pitopaikkaan tai lähtiessä pitopaikasta
 4. pitopaikassa olevien eläinten kuolleisuus
 5. bioturvaamistoimenpiteet, seuranta, käsittelyt, testitulokset ja muut asiaankuuluvat tiedot sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista seuraavien osalta:
  1. pitopaikassa olevien pidettävien eläinten laji ja luokka
  2. tuotantotyyppi
  3. pitopaikan tyyppi ja koko
 6. eläinterveyskäyntien tulokset.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa.

Pitopaikan toimijan on säilytettävä tiedot pitopaikassa vähintään 3 vuoden ajan siirron jälkeen.

Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Eläviä eläimiä sisältävien lähetysten kuljetuksissa on noudatettava eläinsuojelulainsäädäntöä.

Eläintautien leviämisen ehkäisyä kuljetuksissa koskeva lainsäädäntö

21.4.2021 sovelletaan kuljetusajoneuvojen ja tavaroiden desinfioinnin osalta eläinterveyssäännöstön (asetus 2016/429) 104 ja 125 artikloja sekä delegoidun asetuksen 2020/688 4-6 artikloja. Eläinkuljetusten osalta poistuu vaatimus eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikkojen hyväksynnästä sisämarkkinasiirroissa.

Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

Haitalliset vieraslajit  

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista.

Euroopan Unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

CITES-lupamenettely 

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä maahantuotaessa on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, cites@syke.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Vierasperäisen eläimen maahantuonti 

Metsästyslain mukaan vierasperäisten riistaeläinten samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Tarkoitukseen voi hakea Suomen riistakeskukselta lupaa.

Metsästyslain mukaan lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.

Kalastuslaki 

Kalastuslain mukaan muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kantojen tai sukusolujen maahantuonti luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten on kielletty ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.5.2022