Vientilaitokseksi hyväksyminen ja vientivalvontajärjestelmä

Jos haluat viedä Euraasian talousliiton maihin eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja, on yrityksesi pääsääntöisesti kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään ja viejälaitokset on hyväksyttävä vientiin. Tämä koskee sekä tuotteen valmistajaa että varastoijaa.

Vientihyväksyntää edellyttävät toimenpiteet

1. Perehdy vientimenettelyihin ja tee hakemus

Ennen vientihyväksynnän hakemista tutustu Ruokaviraston vientimenettelyihin liittyviin ohjeisiin ja toimialaasi koskeviin vientivaatimuksiin. Huomioi laitoksen omavalvontasuunnitelmassa Euraasian talousliiton ja mahdolliset kohdemaan vaatimukset. Viejänä sinulla on velvollisuus selvittää toimialaasi ja tuotantoprosessejasi koskevat erityisvaatimukset.

Vientihyväksyntää varten tarvitset nämä asiakirjat:

  • täytetty perustietolomake (pyydä lomake: euraasia@ruokavirasto.fi
  • Venäjän-viennin omavalvontasuunnitelma, joka sisältää myös monitorointiohjelman

Lähetä täytetty perustietolomake liitteineen valvontaviranomaisellesi ja euraasia@ruokavirasto.fi.

2. Vientikelpoisuuden arviointi ja tarkastus

Laitosta valvova viranomainen arvioi, täyttääkö laitoksesi omavalvontasuunnitelma sille asetetut vaatimukset. Omavalvontasuunnitelma voidaan palauttaa laitokselle täydennettäväksi tai muokattavaksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen on ehdoton edellytys vientikelpoisuuden arvioinnille.

Valvova viranomainen tekee vientihyväksyntätarkastuksen laitokseen, kun omavalvontasuunnitelma on hyväksytty. Tarkastuksessa arvioidaan, toimiiko laitos EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja noudatetaanko laitoksessa myös Euraasian talousliiton ja kohdemaan vaatimuksia.

Tarkastaja kiinnittää erityistä huomiota laitoksen monitorointiohjelmaan, koska se on keskeisessä roolissa sekä tuoteturvallisuuden että eläinlääkintötodistusten myöntämisen kannalta.

3. Tarkastustulos ja arviointi

Tarkastuksen lopputulos on yksi seuraavista:

  • Laitos täyttää vaatimukset riittävässä määrin. Kun laitos tarkastuksen perusteella täyttää sille asetetut laitoshyväksynnän edellyttämät EU:n ja kansalliset vaatimukset sekä Euraasian talousliiton ja Venäjän vaatimukset, Ruokavirasto voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle laitoksen täyttävän vaatimukset.
  • Laitos täyttää Euraasian talousliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin edellyttäen, että laitos toimittaa asianmukaisen suunnitelman korjaavista toimenpiteistä laitoksesta vastaavalle virkaeläinlääkärille. Tämä arvioi, hyväksyy ja valvoo korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen annetussa määräajassa ja dokumentoi seurannan sekä ilmoittaa siitä Ruokavirastoon.Tämän jälkeen Ruokavirasto voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää Euraasian talousliiton ja Venäjän vaatimukset. 
  • Laitos ei täytä Euraasian talousliiton ja Venäjän vaatimuksia (huomattavia poikkeamia), jolloin Ruokavirasto ei voi vakuuttaa Venäjän viranomaisille laitoksen täyttävän vaatimukset. Laitos voidaan arvioida uudestaan, kun havaitut puutteet on korjattu.

4. Ruokaviraston vakuutus Venäjän viranomaiselle

Jos tarkastuksen tulos on hyväksytty, Ruokavirasto vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää Euraasian talousliiton ja Venäjän vaatimukset sekä esittää laitosten lisättäväksi vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon. Ruokavirasto voi kuitenkin tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä paikalliselta valvontaviranomaiselta ennen vakuutuksen antamista.

5. Päätös hyväksynnästä Venäjä-vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon

Päätettyään laitoksen lisäämisestä vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon, Venäjän viranomainen ilmoittaa siitä Ruokavirastoon. Laitoslistalle pääsyn edellytyksenä on useimmissa tapauksissa Euraasian talousliiton asiantuntijoiden tekemä tarkastus. Hyväksynnän saamisessa saattaa kulua kuukausia tai jopa vuosia.

6. Tuotteen sertifiointi tarvittaessa

Vientilaitoshyväksyntä on eri asia kuin vientituotteen sertifiointi. Viejän tai laitoksen on syytä tarkastaa esimerkiksi kohdemaan kauppakumppaninsa kautta, tarvitseeko vietävä tuote sertifiointia tai liittyykö siihen muita toimenpiteitä. Ruokavirastolla ei ole roolia vientituotteiden sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Vientivalvontajärjestelmä

Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomainen vaatii, että Ruokavirasto valvoo ja ohjaa Euraasian talousliiton maiden kesken sovittujen vaatimusten ja Venäjän lainsäädännön noudattamista joitakin eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita ja rehuja vievissä laitoksissa ja niiden valvonnassa.

Elävien eläinten tilahyväksyntää, eläinperäisten elintarvikkeiden (liha-, maito- ja kalatuotteet) tai rehujen vientilupaa Euraasian talousliittoon hakevien laitosten on liityttävä Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään. Ruokavirasto tarkastaa vientivalvontajärjestelmään kuuluvia laitoksia ja niiden valvontaa säännöllisesti. Tarkastuksista laskutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 161/2021 mukaan. Vientilaitosten tarkastamisesta laskutetaan 143,00 euroa tunnilta ja tarkastusmateriaalin käsittelystä sekä etätarkastuksista 88,00 euroa tunnilta.  

Myös vientivalvontajärjestelmään kuuluvan laitoksen valvoja tekee säännöllisesti Euraasian talousliiton vaatimusten mukaista vientivalvontaa. Vientivalvonnan kirjanpito tehdään Oiva-järjestelmään vientiriveille 20.1–20.11 (Euraasian talousliiton erityisvaatimukset). Vientilaitoksen vastuulla on selvittää Euraasian talousliiton olennainen lainsäädäntö ja noudattaa sitä toiminnassaan vientituotteiden ja niiden valmistuksen osalta. Laitoksen valvoja valvoo säädösten toteutumista.

Keskeisten säädösten hallinta ja niiden noudattaminen katsotaan viennin vähimmäisvaatimukseksi. Näistä säädöksistä tulee hallita ne, jotka koskevat kyseisen laitoksen hyväksyttyjä vientituotteita ja niiden valmistusprosesseja. Alla on linkkejä säädöksiin ja ohjeisiin.  Näiden lisäksi viennin onnistumiseksi toimijan on hankittava myös muuta tietoa. Ruokavirasto ei vastaa säädösten ajantasaisuudesta. Lisätietoa lainsäädännöstä: euraasia@ruokavirasto.fi

Sopimukset, säädökset ja ohjeet

Venäjän-vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla tulostettuina laitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden sekä laitosta valvovan virkaeläinlääkärin ymmärtämällä kielellä.

Venäjän maatalousministeriö säätää lakeja ja toimintatapoja liittyen maatalouteen ja siihen liittyviin teollisuuden aloihin. Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos (Rosselkhoznadzor) on tämän ministeriön alainen valtakunnallinen toimeenpaneva elin. Lisäksi ministeriön alla toimii kalatalouden toimeenpaneva elin (Rosrybolovstvo). Ajantasainen lainsäädäntö ja ohjeet ja vaatimukset Venäjälle vietäviin elintarvikkeisiin ja eläviin eläimiin sekä rehuihin löytyy osin myös Venäjän eläinlääkintä-ja kasvinterveyslaitoksen Rosselkhoznadzorin sivuilta. Pakkausmerkinnöistä löytyy tietoa Rospotrebnadzorin internetsivuilta. Euraasian talousliiton vaatimuksia elintarvikkeille, kasveille, rehuille ja eläimille voi hakea Euraasian talousliiton komission sivuilta. Sivuston alta löytyy muun muassa tietoa Euraasian talousliiton yleiseläinlääkintötodistuksista, teknisistä vaatimuksista ja säädöksistä sekä Euraasian talousliiton eläinlääkinnällisistä rajanylityspaikoista. Sivustoilla puhutaan myös yleisistä tuotteiden sertifiointi vaatimuksista. 

Euroopan komission sivuilta löydät linkkejä tärkeimpiin Euraasian talousliiton ja Venäjän englanninkielisiin säädöksiin sekä jonkinlaisen säädöslistauksen ohjeesta Vientivalvonnan Oiva-arviointiohjeet 12.01.2021 (8464/04.02.00.01/2020/FI/3). Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä osoitteesta euraasia@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2021