Markkinajärjestelyasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

EU:n markkinajärjestelyasetuksessa säännellään sopimusten ja tarjousten kirjallisesta muodosta silloin, kun kaupankäynti koskee maataloustuotteita. Markkinajärjestelyasetukseen viitataan elintarvikemarkkinalain 3 §:ssä, joka koskee maataloustuotteiden toimitusta koskevien sopimusten ja tarjousten tekemistä. Näiden sopimusten tulee täyttää markkinajärjestelyasetuksen 148 ja 168 artiklojen mukaiset edellytykset koskien kirjallista muotoa ja sopimuksen sisältöä.

Lue lisää:

EU:n markkinajärjestelyasetus EUR-lex palvelussa