Marknadsordningsförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

I Europeiska unionens marknadsordningsförordning bestäms om den skriftliga formen för avtal och anbud vid handel med jordbruksprodukter. En hänvisning till marknadsordningsförordningen ingår i 3 § i livsmedelsmarknadslagen som föreskriver om avtal och anbud som gäller leverans av jordbruksprodukter. Dessa avtal ska uppfylla kraven i artiklarna 148 och 168 i marknadsordningsförordningen i fråga om skriftlig form och avtalets innehåll.

Läs mer:

EU:s marknadsordningsförordning i tjänsten EUR-lex