Direktivet om otillbörliga handelsmetoder

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU), 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Direktivet om otillbörliga handelsmetoder (UTP-direktivet) antogs i april 2019. Direktivet ska sättas i kraft nationellt senast 1.5.2021 och tillämpas senast 1.11.2021. I Finland ändras livsmedelsmarknadslagen så att den motsvarar bestämmelserna i direktivet.

Direktivets syfte är att begränsa osunda förfaranden som kan förekomma till följd av obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare inom livsmedelskedjan. Målet är att i synnerhet bevara stabiliteten på marknaden, öka jordbruksproducenternas inkomster samt stärka jordbrukets konkurrenskraft. I direktivet presenteras 10 ovillkorligen förbjudna osunda handelsmetoder (svarta listan) och 6 metoder som ska förbjudas om man inte klart och entydigt har kommit överens om dem när leveransavtalet ingicks (grå listan). 

Direktivets viktigaste mål 

  • Skydda särskilt utsatta leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot förbjudna metoder som genomförs av den avtalspart som har en starkare ställning.
  • Förbjuda 10 otillbörliga handelsmetoder på svarta listan och 6 otillbörliga handelsmetoder på grå listan.
  • Främja gränsöverskridande myndighetssamarbete med bistånd av Europeiska kommissionen.
  • Förenhetliga regleringen på den miniminivå som anges i direktivet. Medlemsstaterna har möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser som går längre än de otillbörliga affärsmetoder som anges i direktivet.

Läs mer:

Direktivet om otillbörliga handelsmetoder i tjänsten EUR-lex