Lag om otillbörligt förfarande

Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1978/1061)

Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (nedan Lag om otillbörligt förfarande, 114/1978 rd) reglerar förhållandena mellan näringsutövare inom affärsverksamhet. Lagens syfte är att i samband med marknadsföring eller annan affärsverksamhet förhindra ett förfarande som strider mot god affärssed eller annars är otillbörligt mot annan näringsidkare.

Läs mer:

Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet i tjänsten Finlex