Företagarskyddslagen

Lag om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1993/1062)

I 4 § i livsmedelsmarknadslagen hänvisas till lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (företagarskyddslagen) samt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (lag om otillbörligt förfarande). I paragrafen föreskrivs om förbud mot att i avtal mellan näringsidkare använda sådana villkor eller tillämpa sådan praxis som är oskäliga för den andra parten i avtalen. I paragrafen föreskrivs dessutom om förbud mot att i näringsverksamhet använda ett förfarande som strider mot god affärssed eller annars är otillbörligt mot en annan näringsidkare.

Läs mer:

Företagarskyddslagen i tjänsten Finlex