Hunaja

Hunajan nimeämistä ja sen koostumusta säädellään tarkasti EU:ssa. Neuvoston direktiivi 2001/110/EY hunajasta (muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/63/EU) on Suomessa saatettu voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella hunajasta 392/2015 (jäljempänä hunaja-asetus).

Hunaja-asetuksessa on esitetty hunajan koostumusta koskevat vaatimukset, tuotteiden nimeä koskevat vaatimukset sekä vaatimukset alkuperän ilmoittamisesta ja varoitusmerkinnästä, ettei hunajaa saa antaa alle 1-vuotiaille lapsille.

Seuraavia tuotteita voidaan markkinoida nimellä ”hunaja” tai ko. tarkemmalla nimellä

Alkuperän mukaiset päälajit

  • kukkaishunaja
  • mesikastehunaja

Tuotantotavan ja/tai olomuodon mukaiset päälajit

  • valutettu hunaja
  • lingottu hunaja
  • puristettu hunaja

Suodatettu hunaja, kennohunaja, palahunaja ja taloushunaja on myytävä käyttäen näitä nimiä.

Lukuun ottamatta suodatettua hunajaa ja taloushunajaa, tuotteen nimeä voidaan täydentää ainoastaan seuraavilla tiedoilla

  • kukka- tai kasvialkuperä
  • seudullinen, alueellinen tai topografinen alkuperä
  • erityiset laatuvaatimukset.

Tuotteen nimeäminen silloin, kun hunajaan on lisätty muita ainesosia

Tuotteesta ei saa käyttää nimeä ”hunaja”, jos tuotteen valmistuksessa on hunajan lisäksi käytetty muita ainesosia, kuten aromia tai kuitua. Ruokavirasto on ohjeistanut tällaisten tuotteiden nimeämisestä Elintarviketieto-oppaassa elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (Ruokaviraston ohje 17068).

Raakahunaja-nimen käyttö

Termiä ”raakahunaja” ei tule käyttää hunajaa nimettäessä ja sitä kaupan pidettäessä. Perusteluna todetaan, että hunaja-asetus ei tunne termiä "raakahunaja".  Kyseistä termiä ei ole EU:ssa yhteisesti määritelty. Hunaja-asetuksen liitteessä I määritellään hunajan eri kaupalliset nimet ja tuotekuvaukset. Hunaja-asetuksen liitteessä II kuvataan hunajan koostumusta koskevat vaatimukset. EU:ssa on nähty tarpeellisena lainsäädännöllisesti vahvistaa hunajan määritelmä, sen markkinoille saatetut asianmukaiset eri hunajan kaupalliset nimet sekä hunajan koostumusta koskevat yhteiset säännöt. Lainsäädännöllä halutaan varmistaa hunajan laatu ja vapaa liikkuvuus EU:ssa, estää vilpillinen toiminta ja kuluttajan harhaanjohtaminen.

Elintarvikkeiden viennistä EU:sta kolmansiin maihin säädetään yleisellä tasolla mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002, artiklassa 12. Jos kohdemaan lainsäädäntö sallii raakahunaja-nimen käytön hunajalle ja hunaja täyttää ko. kohdemaan vaatimukset raakahunaja-nimen käytölle, ei silloin liene mitään estettä käyttää viennissä raakahunaja-nimeä tuotteelle.

Huom! Hunaja on eläinperäinen elintarvike, jonka viejän on kuuluttava Ruokaviraston viejärekisteriin.  Lisää aiheesta Ruokaviraston vientisivuilla. Lisää tietoa viennistä myös:  https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/tuotekohtaista-vientitietoa/elintarvikkeet/

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2023