Tietoa elintarvikealan toimijoille ja valvojille

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä valvotaan ja ohjataan ja/tai koulutetaan elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004 liite II luku 12 kohta 1) Toimijan varmistamisvelvollisuus on jatkuvaa.

Tämä koskee kaikkia elintarvikehuoneistossa työskenteleviä henkilöitä, riippumatta siitä, mitä tai miten elintarvikkeita käsittelee. Myös niiden elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden esimerkiksi huolto- ja siivoushenkilökunnan, joiden tehtäviin ei kuulu varsinainen elintarvikkeiden käsittely, tulee olla tietoisia ja osata ottaa huomioon heidän työtapojensa ja menettelyjensä vaikutukset elintarvikehuoneistossa käsiteltäviin elintarvikkeisiin.

Työntekijä voi suorittaa hygieniapassitestin, vaikka elintarvikelain mukaan sitä ei häneltä vaadittaisi. Työntekijä voi suorittaa hygieniapassitestin uudestaan, jos haluaa kerrata hygieniaosaamistaan.

Milloin toimijan täytyy vaatia työntekijältä hygieniapassi?

Toimijan täytyy vaatia työntekijältä hygieniapassi, jos työntekijä käsittelee elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi täytyy vaatia, kun työtä tulee täyteen kolme kuukautta. Kolmeen kuukauteen lasketaan mukaan myös aikaisemmat vastaavat työt eli kolme kuukautta ei nollaannu jokaisen työsuhteen alussa. (Elintarvikelaki 297/2021 19 §)

Miten toimija varmistaa, että työntekijällä on hygieniapassi?

 • Kaikkien työntekijöiden, joilta hygieniapassi vaaditaan, on esitettävä toimijalle jompikumpi alkuperäisen hygieniapassin osa. Toimijan täytyy myös varmistaa, että hygieniapassi kuuluu todella sille henkilölle, joka esittää hygieniapassin. Kukaan muu henkilö tai taho ei saa esimerkiksi ilmoittaa asiasta tai todistaa asiaa suoraan toimijalle ja työntekijän puolesta. 
 • Molemmat hygieniapassin osat ovat samanarvoisia eli työntekijä voi esittää työnantajalle joko kortin tai paperisen todistuksen.
 • Hygieniapassista otetuilla valokopioilla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.
 • Hygieniapassissa olevalla numerosarjalla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.
 • Elintarvikealan tutkintotodistuksella ei voi todistaa hygieniaosaamista.
 • Hygieniapassitestaajan antamalla niin sanotulla väliaikaisella todistuksella ei voi todistaa hygieniaosaamista.

Kirjanpito voi olla

 • kopiot esitetyistä hygieniapasseista
 • luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle
 • sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle. 

Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään se valvojalle.

Mihin toimijan kirjanpitovelvoite perustuu?

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. (elintarvikelaki 297/2021 19 § 3 mom.)

 

 

 • Hygieniapassi kuuluu henkilölle, jolle se on myönnetty.
 • Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) itselleen.
 • Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja syntymäajalla ja se on aina työntekijän henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka hygieniapassitestin tai hygieniapassin on maksanut. 
 • Hygieniapassitestaaja voi antaa tarvittaessa, jos hygieniapassitestin hyväksytysti suorittanut henkilö pyytää, niin sanotun väliaikaisen todistuksen. Se on testaajan laatima vapaamuotoinen todistus, jossa testaaja todistaa, että kyseinen henkilö on ollut hänen järjestämässään hygieniapassitestissä ja suorittanut sen hyväksytysti.
 • Väliaikainen todistus ei ole oikea Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi, eikä se korvaa oikeaa hygieniapassia.
 • Testaajan antamalla väliaikaisella todistuksella ei voi osoittaa hygieniaosaamista. Työntekijän täytyy esittää toimijalle tai työnantajalle aina alkuperäinen Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.
 • Testin suorittanut henkilö voi pyytää väliaikaisen todistuksen esimerkiksi silloin, jos on menossa työpaikkahaastatteluun tai uuteen työpaikkaan, ja tarvitsee tiedon siitä, että on suorittanut hygieniapassin hyväksytysti. Näissä tilanteissa asiakas ei siis ole vielä ehtinyt saamaan testaajalta hygieniapassia.
 • Väliaikainen todistus ei ole voimassa ikuisesti, vaan vain siihen asti, kunnes henkilö saa varsinaisen hygieniapassin. Tässä kestää tavallisesti korkeintaan kuukausi testitilaisuudesta.

Ulkomailla suoritetut hygieniapassit eivät kelpaa Suomessa.

Tietoa hygieniapassin voimassaolosta löytyy täältä.

Ruokavirasto on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja vaaditaanko hygieniapassia. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko löytyy täältä.

Hygieniapassin voi myöntää Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitestaaja. Luettelo hygieniapassitestaajista löytyy täältä.

Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo elintarvikehuoneistoja elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmän Oivan mukaisesti. Yksi Oivan arvioitavista asioista on henkilökunnan hygieniaosaamisen todentaminen.

Valvontaviranomaisen tehtävä on arvioida, että alla olevia vaatimuksia on noudatettu:

Elintarvikealan toimija on

 • varmistanut, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi JA
 • pitänyt kirjaa työntekijöidensä hygieniaosaamisesta.

Valvontaviranomainen voi valvontakäynnin yhteydessä pyytää työntekijää esittämään hygieniapassin ja henkilöllisyystodistuksen. Valvojalla on oikeus varmistaa, että hygieniapassi kuuluu kyseiselle työntekijälle. 

Lisätietoja saat Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023