Tietoa elintarvikealan toimijoille

1. Yleinen ohjausvelvollisuus

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä valvotaan ja ohjataan ja/tai koulutetaan elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004 liite II luku 12 kohta 1)

Tämä koskee kaikkia elintarvikehuoneistossa työskenteleviä henkilöitä, riippumatta siitä, mitä tai miten elintarvikkeita käsittelee. Myös niiden elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden esimerkiksi huolto- ja siivoushenkilökunnan, joiden tehtäviin ei kuulu varsinainen elintarvikkeiden käsittely, tulee olla tietoisia ja osata ottaa huomioon heidän työtapojensa ja menettelyjensä vaikutukset elintarvikehuoneistossa käsiteltäviin elintarvikkeisiin.

2. Hygieniaosaamisen varmistaminen

Keneltä ja missä vaiheessa toimijan tulee varmistaa hygieniapassi?

Elintarvikealan toimijan on huolehdittava siitä, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. (elintarvikelaki 297/2021 19 § 1 mom). Kolmeen kuukauteen lasketaan mukaan myös aikaisemmat vastaavat työt eli kolme kuukautta ei nollaannu jokaisen työsuhteen alussa.

Miten toimija varmistaa, että työntekijällä on hygieniapassi?

 • Kaikkien työntekijöiden, joilta hygieniapassi vaaditaan, on esitettävä toimijalle jompikumpi alkuperäisen hygieniapassin osio. Toimijan täytyy myös varmistaa, että hygieniapassi kuuluu todella sille henkilölle, joka esittää hygieniapassin.
 • Elintarvikealan tutkintotodistuksella ei voi todistaa hygieniaosaamista.
 • Molemmat hygieniapassin osiot ovat samanarvoisia eli työntekijä voi esittää työnantajalle joko kortin tai paperisen todistuksen.
 • Hygieniapassista otetuilla valokopioilla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.
 • Hygieniapassissa olevalla numerosarjalla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.

Kenelle alkuperäinen hygieniapassi kuuluu?

 • Hygieniapassi kuuluu henkilölle, jolle se on myönnetty.
 • Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen hygieniapassin molemmat osat itselleen.
 • Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka hygieniapassitestin/hygieniapassin on maksanut. 

Mitä tarkoittaa niin sanottu väliaikainen todistus?

 • Niin sanottu väliaikainen todistus ei ole oikea Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi eikä se korvaa oikeaa hygieniapassia.
 • Testaajan antamalla niin sanotulla väliaikaisella todistuksella ei voi osoittaa hygieniaosaamista. Työntekijän täytyy esittää toimijalle tai työnantajalle aina alkuperäinen Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.
 • Hygieniapassitestaaja voi antaa tarvittaessa, jos hygieniapassitestin hyväksytysti suorittanut henkilö pyytää, ns. väliaikaisen todistuksen. 
 • Se on testaajan laatima vapaamuotoinen todistus, jossa testaaja todistaa sen, että kyseinen henkilö on ollut hänen järjestämässään hygieniapassitestissä ja suorittanut sen hyväksytysti.
 • Testin suorittaneet henkilöt pyytävät yleensä niin sanotun väliaikaisen todistuksen, jolla voi osoittaa esimerkiksi työpaikkahaastattelussa tai uudelle työnantajalle, että on suorittanut hygieniapassitestin hyväksytysti. Näissä tilanteissa asiakas ei ole vielä ehtinyt saamaan testaajaltaan hygieniapassia.
 • Väliaikainen todistus ei ole voimassa ikuisesti, vaan vain siihen asti, kunnes henkilö saa varsinaisen hygieniapassin. Tässä kestää tavalllisesti korkeintaan kuukausi testitilaisuudesta.

Kelpaavatko ulkomaiset hygieniapassit Suomessa?

Ulkomailla suoritetut hygieniapassit eivät kelpaa Suomessa.

Kauan hygieniapassi on voimassa?

Tietoa löytyy Ruokaviraston internetsivulta ''Hygieniapassin voimassaolo''.

3. Toimijan kirjanpitovelvoite

Mistä velvoite tulee?

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. (elintarvikelaki 297/2021 19 § 3 mom)

Minkälainen kirjanpidon tulee olla?

Kirjanpito voi olla

 • kopiot esitetyistä hygieniapasseista
 • luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle.
 • Sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle. 

Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään se valvojalle.

4. Mitä on pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely?

Ruokavirasto on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja vaaditaanko hygieniapassia. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko löytyy Ruokaviraston internetsivulta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely.

5. Kuka voi myöntää hygieniapassin?

Hygieniapassin voi myöntää Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitestaaja. ''Luettelo hygieniapassitestaajista''.

 

Lisätietoja saat Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.3.2022