Öronmärken för svindjur finns att beställas från Livsmedelsverket

4. april 2023

Enligt EU:s djurhälsolag ska alla inhägnade svindjur inklusive vildsvin, ullsvin samt minigris märkas med tatuering eller öronmärke. I fortsättningen bör svindjurens öronmärken vara godkända av Livsmedelverket. Svindjurens godkända öronmärken kan nu beställas från Livsmedelsverkets svinregistrets kundservice.

Svindjurens identifiering

Alla svindjur ska märkas antingen med tatuering, traditionellt öronmärke eller elektroniskt öronmärke. Märkningskravet gäller även svindjur som hålls som sällskapsdjur.  Svindjuret ska märkas innan djuret flyttas från födelsedjurhållningsplatsen, men dock senast vid 9 månaders ålder. Åldersgränsen för märkningen gäller svin som fötts från och med 21.4.2021. Ett svindjur som är omärkt eller är bristfälligt märkt får inte överlåtas eller flyttas från djurhållningsplatsen, tas emot till en annan djurhållningsplats eller tas emot för transport eller för slakt. Mer information finns på vår webbsida Märkning och registrering av svin.

Ifall det vid märkningen används öronmärken i stället för tatuering, bör svindjur som föds från och med 21.4.2023 ha märken som är godkända av Livsmedelsverket. Öronmärkena präglas med FI-landskod och djurhållningsplatsens 5 siffriga märkningssignum, vilket djurhållaren anger i samband med beställningen av märkena.  Till svindjur, som är födda före 21.4.2023, är det möjligt att ännu använda öronmärken som inte har godkänts av Livsmedelsverket för officiell identifiering av svindjur.

Märkningssignumet och djurhållningsplatssignumet fås i samband med registreringen av djurhållningsplatsen. Djurhållningsplatsen och anmälan om svindjurshållning kan registreras med att fylla i registreringsblanketterna och returnera dessa till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Djurhållningsplatsen och anmälan om svindjurshållning kan man även själv registrera i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Mer information finns här. 

Ifall djurets ursprungliga tatuering eller öronmärke har skadats, försvunnit eller blivit oläsbart, måste man märka svinet på nytt. Ifall svinets ursprungliga märkningssignum inte går att klargöras, bör man som märkningssignum använda svindjurets nuvarande djurhållningsplats märkningssignum.

Förutom ovan nämnda bör svindjuret alltid märkas innan det överlåts för slakttransport genom att tatuera avgångsdjurhållningsplatsens märkningssignum på mitten av ryggen eller på vardera sidan av mittlinjen (slaktmärkning). Om djuret överlåts för slakttransport direkt från födelsedjurhållningsplatsen inom 9 månader från födseln, räcker det att djuret förses enbart med slaktmärkning.

Tillgänglighet av öronmärken

Av Livsmedelsverket godkända öronmärken kan beställas genom att ringa till svinregistrets kundservice till numret 0295 205 303. I samband med beställningen behövs bland annat kommunikationskod (kundsignum eller lägenhetssignum) och svindjurens djurhållningsplats märkningssignum till vilken identifierare beställs. Kommunikationskoden och märkessignumet kan kontrolleras via Djurhållar-och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst, eller genom att fråga djurregistrets kundservice eller hemkommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Djurregistrets kundservice tar emot öronmärkesbeställningarna och levererar dessa vidare till märkesleverantörerna. Reklamationer gällande öronmärken och fakturering av dessa bör riktas direkt till ifrågavarande märkesleverantör.  Fastsättningstång för öronmärken och andra tillbehör kan inte beställas via Livsmedelsverkets beställningskanal, utan deras tillgänglighet samt kompatibilitet bör säkerställas direkt från leverantören.

Av Livsmedelsverket har även övriga tillverkares öronmärken godkänts för svindjur. Det är möjlig att beställa öronmärken för svindjur direkt från märkestillverkare eller -leverantörer. Information om öppnande av dessa beställningskanaler kommer senare. Mer information finns på vår webbsida Identifierare för svindjur.

Svindjurens händelse- och djurantalsanmälningar

Svinens köp-, utmönstrings- och förflyttningshändelser ska anmälas inom 7 dagar från händelsen och djurantalsanmälningarna minst tre gånger i året. Djurhållaren måste göra de djurhållningsplatsspecifika djurantalsanmälningarna om sina svin tre gånger i året senast i maj 31.5 (januari-april), i september 30.9 (maj-augusti) och i följande års januari 31.1 (september-december) till Livsmedelverkets svinregister. Svinregistrets anmälningskanaler är svinregistertillämpningen, telefonkundservicen och pappersblanketter, som kan returneras per post eller e-post.

Minneslista  

Kontrollera följande saker om du är svindjurshållare:

  1. Djurens djurhållningsplats är registrerad i Djurhållar-och djurhållningsplatsregistret
  2. Anmälan om svindjurshållning är gjord i Djurhållar-och djurhållningsplatsregistret
  3. Djurhållningsplatsens journalförningsplikt
    a.  anteckna ifall du märker om svindjuret med något annat än djurets ursprungliga märkningssignum
    b. anteckna ifall det som märkning av svindjuren används elektroniska identifierare
  4. Svindjuret är märkt med tatuering eller öronmärke. Om djuren märks med öronmärke, bör svindjur som föds från och med 21.4.2023 ha märken som är godkända av Livsmedelsverket
  5. Anmäl svindjurens händelser till svinregistret senast 7 dagar från händelsen
  6. Anmäl de månatliga djurantalen till svinregistret minst 3 gånger i året

Svinregistrets kundservice kontaktuppgifter

Svinregistret vardagar kl. 8.15-16.00:
sikarekisteri@ruokavirasto.fi
tfn  0295 205 303
Postadress: Svinregistret, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Tilläggsinformation:

För svindjur godkända identifierare som går att beställa
Tilläggsinformation om identifiering av svindjur