Märkning och registrering av svin

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av svin regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU)2021/520. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Svindjurs hållare ska registrera sig som hållare av svin. Denna skyldighet gäller alla hållare av svin oberoende av avsikten med hållningen. Du ska alltså också registrera dig om du håller en minigris, vildsvin eller någon annan sällskapsgris som sällskapsdjur eller för något annat icke-kommersiellt ändamål. Registreringen ska göras innan djurhållningen inleds till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller i webbtjänsten. Blanketterna finns på blankettsidan.

Ett svin ska märkas med tatuering, konventionellt öronmärke eller med ett elektroniskt öronmärke innan det förflyttas från födelseanläggningen, dock senast 9 månader efter födseln. Till märkning används födelseanläggningens märkningssignum. Om ett svin hör till en godkänd produktionskedja, ska det märkas innan det förflyttas till en plats utanför produktionskedjan, dock senast nio månader efter födelsen. I dessa fall används anläggningens märkningssignum som svinet är vid förflyttningstillfället. Obs! Åldersgränsen för märkningen gäller svin som fötts från och med 21.4.2021
 
Dessutom ska ett svin, alltid innan det överlåts till slakttransport märkas genom att avgångsanläggningens märkningskod tatueras på mitten av ryggen eller på bägge sidor, på vardera sidan av mittlinjen (slaktmärkning). Om djuret överlåts till slakttransport direkt från födelseanläggningen eller anläggningen i en godkänd produktionskedja inom nio månader från födseln, är det dock tillräckligt att djuret förses enbart med slaktmärkning.
 
Omärkta svin får inte flyttas från djurhållningsplatsen och en annan aktör, djurförmedlaren, slakteriet eller djurtransportören får inte ta emot omärkta svin.
 
Ifall det endast används öronmärken till märkning skall de vara godkända av Livsmedelsverket fr.o.m. 21.4.2023. Till dess kan användas samma öronmärken som har använts redan tidigare.
 
Av Livsmedelsverket godkända öronmärken  kan beställas i fortsättningen från Livsmedelsverkets beställningssystem. I närmaste framtid informeras det mer om öppnandet av beställningssystemet.

Märkningssignum fås i samband med registreringen av svindjurhållning till djurhållningsplatsen.  Djurhållningsplatssignum fås genom att fylla i blanketten för registrering av hållningsplats och returnera den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller genom att anmäla den nya hållningsplatsen i samma webbtjänst där även hållning av djur kan anmälas (epr.ruokavirasto.fi).

Köp, försäljning och förflyttning av svin skall anmälas inom 7 dagar samt uppgifter om djurantal tre gånger/år  till svinregistret. Svinregistret upprätthålls av Livsmedelsverket.  Avgift för svinregistrets kundservice är lokalsamtal eller mobiltelefon, men ingen serviceavgift. Svinregistrets kundservice är öppet från måndag till fredag klockan 8.15–16.00.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (161/2021) fastställs beloppet för registrering av svin till 0,25 euro/förflyttning för djurhållare och 0,18 euro/slaktanmälan för aktörer inom slakteribranschen.

Anmälningsblanketter för svinregistret finns på blankettsidan. Anmälningsblanketterna kan skickas per post till den adress som anges på blanketten.

Användarnamn, nyckeltalslista och lösenord till svinregistret får du av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Från blankettsidan hittar du ansökningsblankett för användarrättigheter.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter finns här

 

 

 

 

Aktuellt:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022