Salmonellaundersökningar av importfoder

Handel på den inre marknaden

En foderföretagare som från den inre marknaden importerar särskilt riskbenägna vegetabiliska foder ska undersöka de importerade foderpartierna med tanke på salmonella enligt sin riskbaserade kvalitetssäkringsplan. Från det undersökta foderpartiet ska tas ett prov per varje påbörjad 50 000 kilogram eller om fodret sänds direkt till en gårdsbruksenhet, ett prov per varje påbörjad 25 000 kilogram. Provet ska vara representativt och provtagaren måste ha en tillräcklig kompetens för uppgiften (Anvisning REHU 12817).

Från den inre marknaden importerade foderpartier undersöks också som officiell kontroll genom stickprov.

Import

I samband med import av foder (import/ ursprung från andra länder än EU-länder, Norge, Island eller
Liechtenstein) undersöks särskilt riskbenägna foder av vegetabiliskt ursprung med tanke på salmonella som officiell tillsyn. Livsmedelsverket kan undersöka också genom stickprov andra foderpartier innan de släpps ut på marknaden. Proverna analyseras antingen i Livsmedelsverkets laboratorium för fodermikrobiologi eller i laboratorium som är godkänt att undersöka myndigshetsprover (9 laboratorier).

Noggrannare anvisningar om förfaranden gällande myndighetsprover finns i anvisningen REHU 12807 och om provtagningen enligt importparti i anvisning för  myndighetsprovtagning REHU 12817.

Mer information

 

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023